branża retail — Aimetis Symphony

Analityka na poziomie światowym

Aime­tis Cor­po­ra­tion to świa­to­wy lider w dzie­dzi­nie zarzą­dza­nia inte­li­gent­nym wideo IP. Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny dostęp­ne jest w wer­sjach Stan­dard, Pro­fes­sio­nal, Enter­pri­se oraz jako inno­wa­cyj­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia roz­pro­szo­nym sys­te­mem moni­to­rin­gu — Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger. Aime­tis Sym­pho­ny bar­dzo dobrze zosta­ło przy­ję­te w seg­men­cie reta­il, a nasi part­ne­rzy z suk­ce­sem imple­men­tu­ją je w kolej­nych pro­jek­tach z tej bran­ży.

branża retail — badania

Według badań, ponad 80% decy­zji zaku­po­wych podej­mo­wa­nych jest w miej­scu sprze­da­ży. Ostra kon­ku­ren­cja wymu­sza na pro­du­cen­tach sto­so­wa­nie róż­no­ra­kich zabie­gów mar­ke­tin­go­wych, mają­cych na celu zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści pro­duk­tu, począw­szy od odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­ne­go opa­ko­wa­nia, skoń­czyw­szy na sze­re­gu dzia­łań pro­mo­cyj­nych, mają­cych na celu skło­nie­nie klien­ta do zaku­pu.

as.video analytics

Czę­sto decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem jest wła­ści­wa, a zara­zem ory­gi­nal­na eks­po­zy­cja towa­ru na pół­ce, umiesz­cze­nie rega­łu w odpo­wied­nim miej­scu, po odpo­wied­niej stro­nie. To od tych czyn­ni­ków zale­ży, czy nabyw­ca szyb­ko i spraw­nie znaj­dzie inte­re­su­ją­cy go pro­dukt i wyra­zi zain­te­re­so­wa­nie jego kup­nem. Pomi­mo coraz więk­szej świa­do­mo­ści sprze­daw­ców, jak duży wpływ na zakup ma jakość oraz miej­sce eks­po­zy­cji, nie­wie­lu decy­du­je się na moni­to­ro­wa­nie pół­ki oraz tra­sy, któ­rą prze­mie­rza klient w ich skle­pie.

Każ­da zło­tów­ka się liczy, dla­te­go Aime­tis zapro­po­no­wał roz­wią­za­nie, pozwa­la­ją­ce nie tyl­ko zaosz­czę­dzić pie­nią­dze przez zmniej­sze­nie kra­dzie­ży towa­ru, ale rów­nież gwa­ran­tu­je zwięk­sze­nie przy­cho­dów przez dostar­cza­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym infor­ma­cji na temat licz­by klien­tów oraz ich zacho­wa­nia (któ­rę­dy podą­ża­ją, gdzie się zatrzy­mu­ją, eli­mi­nu­jąc tzw. “szwen­da­nie”).

Moż­li­wo­ści, jakie daje nam opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis są ogrom­ne. Może­my np. usta­wić odpo­wied­ni alarm w momen­cie, gdy pół­ka z okre­ślo­nym towa­rem będzie pusta, bądź nie w peł­ni uzu­peł­nio­na.

Już od daw­na wia­do­mo, że czas spę­dzo­ny przez klien­ta w skle­pie oraz dro­ga jaką podą­ża, ma ogrom­ny wpływ na obro­ty skle­pu. War­to­ści doda­ne, jakie może­my uzy­skać dzię­ki zasto­so­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis Sym­pho­ny to:

  • • opty­ma­li­za­cja wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni skle­pu pod wzglę­dem dopra­co­wa­nia odpo­wied­nie­go ukła­du rega­łów, co może prze­ło­żyć się na zwięk­sze­nie obro­tów
  • • popra­wa obsłu­gi klien­ta
  • • zmniej­sze­nia cza­su prze­by­wa­nia klien­ta w kolej­ce do kasy
  • • zwięk­sze­nie kon­wer­sji sprze­da­ży
  • • zesta­wie­nie odno­śnie licz­by klien­tów w okre­ślo­nym prze­dzia­le cza­so­wym

Z ana­li­zy danych, jakie może­my otrzy­mać dzię­ki zasto­so­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis Sym­pho­ny, może­my wycią­gać wnio­ski i kory­go­wać błę­dy.

Elastyczne rozwiązanie

Aime­tis Sym­pho­ny jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każ­de­go rodza­ju sys­te­mów wizyj­nych IP — od małych, zawie­ra­ją­cych do kil­ku­na­stu kamer, aż do sys­te­mów roz­pro­szo­nych, z wie­lo­ma loka­li­za­cja­mi i cen­tra­mi moni­to­rin­gu oraz zin­te­gro­wa­ny­mi z kon­tro­lą dostę­pu sys­te­ma­mi alar­mo­wy­mi. Zaawan­so­wa­ne funk­cje ana­li­zy obra­zu wraz z rapor­ta­mi to z kolei wyśmie­ni­te narzę­dzie do bada­nia zacho­wań klien­tów, przy­dat­ne w cen­trach han­dlo­wych, skle­pach i innych miej­scach han­dlo­wych. Zasto­so­wa­nie ich ogra­ni­cza ponad­to moż­li­wo­ści popeł­nie­nia błę­du przez obsłu­gę sys­te­mu moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, auto­ma­tycz­nie infor­mu­jąc o groź­nych lub nie­ty­po­wych zda­rze­niach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl