branża retail — Aimetis Symphony

Analityka na poziomie światowym

Aimetis Corporation to świa­to­wy lider w dzie­dzi­nie zarzą­dza­nia inte­li­gent­nym wideo IP. Oprogramowanie Aimetis Symphony dostęp­ne jest w wer­sjach Standard, Professional, Enterprise oraz jako inno­wa­cyj­ne narzę­dzie do zarzą­dza­nia roz­pro­szo­nym sys­te­mem moni­to­rin­gu — Aimetis Enterprise Manager. Aimetis Symphony bardzo dobrze zostało przy­ję­te w seg­men­cie retail, a nasi part­ne­rzy z suk­ce­sem imple­men­tu­ją je w kolej­nych pro­jek­tach z tej branży.

branża retail — badania

Według badań, ponad 80% decyzji zaku­po­wych podej­mo­wa­nych jest w miejscu sprze­da­ży. Ostra kon­ku­ren­cja wymusza na pro­du­cen­tach sto­so­wa­nie róż­no­ra­kich zabie­gów mar­ke­tin­go­wych, mają­cych na celu zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści pro­duk­tu, począw­szy od odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­ne­go opa­ko­wa­nia, skoń­czyw­szy na szeregu działań pro­mo­cyj­nych, mają­cych na celu skło­nie­nie klienta do zakupu.

as.video analytics

Często decy­du­ją­cym czyn­ni­kiem jest wła­ści­wa, a zarazem ory­gi­nal­na eks­po­zy­cja towaru na półce, umiesz­cze­nie regału w odpo­wied­nim miejscu, po odpo­wied­niej stronie. To od tych czyn­ni­ków zależy, czy nabywca szybko i spraw­nie znaj­dzie inte­re­su­ją­cy go produkt i wyrazi zain­te­re­so­wa­nie jego kupnem. Pomimo coraz więk­szej świa­do­mo­ści sprze­daw­ców, jak duży wpływ na zakup ma jakość oraz miejsce eks­po­zy­cji, nie­wie­lu decy­du­je się na moni­to­ro­wa­nie półki oraz trasy, którą prze­mie­rza klient w ich sklepie.

Każda zło­tów­ka się liczy, dlatego Aimetis zapro­po­no­wał roz­wią­za­nie, pozwa­la­ją­ce nie tylko zaosz­czę­dzić pie­nią­dze przez zmniej­sze­nie kra­dzie­ży towaru, ale również gwa­ran­tu­je zwięk­sze­nie przy­cho­dów przez dostar­cza­nie w czasie rze­czy­wi­stym infor­ma­cji na temat liczby klien­tów oraz ich zacho­wa­nia (którędy podą­ża­ją, gdzie się zatrzy­mu­ją, eli­mi­nu­jąc tzw. “szwen­da­nie”).

Możliwości, jakie daje nam opro­gra­mo­wa­nie Aimetis są ogromne. Możemy np. ustawić odpo­wied­ni alarm w momen­cie, gdy półka z okre­ślo­nym towarem będzie pusta, bądź nie w pełni uzu­peł­nio­na.

Już od dawna wiadomo, że czas spę­dzo­ny przez klienta w sklepie oraz droga jaką podąża, ma ogromny wpływ na obroty sklepu. Wartości dodane, jakie możemy uzyskać dzięki zasto­so­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia Aimetis Symphony to:

  • • opty­ma­li­za­cja wyko­rzy­sta­nia prze­strze­ni sklepu pod wzglę­dem dopra­co­wa­nia odpo­wied­nie­go układu regałów, co może prze­ło­żyć się na zwięk­sze­nie obrotów
  • • poprawa obsługi klienta
  • • zmniej­sze­nia czasu prze­by­wa­nia klienta w kolejce do kasy
  • • zwięk­sze­nie kon­wer­sji sprze­da­ży
  • • zesta­wie­nie odno­śnie liczby klien­tów w okre­ślo­nym prze­dzia­le cza­so­wym

Z analizy danych, jakie możemy otrzy­mać dzięki zasto­so­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia Aimetis Symphony, możemy wycią­gać wnioski i kory­go­wać błędy.

Elastyczne rozwiązanie

Aimetis Symphony jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla każdego rodzaju sys­te­mów wizyj­nych IP — od małych, zawie­ra­ją­cych do kil­ku­na­stu kamer, aż do sys­te­mów roz­pro­szo­nych, z wieloma loka­li­za­cja­mi i cen­tra­mi moni­to­rin­gu oraz zin­te­gro­wa­ny­mi z kon­tro­lą dostępu sys­te­ma­mi alar­mo­wy­mi. Zaawansowane funkcje analizy obrazu wraz z rapor­ta­mi to z kolei wyśmie­ni­te narzę­dzie do badania zacho­wań klien­tów, przy­dat­ne w cen­trach han­dlo­wych, skle­pach i innych miej­scach han­dlo­wych. Zastosowanie ich ogra­ni­cza ponadto moż­li­wo­ści popeł­nie­nia błędu przez obsługę systemu moni­to­rin­gu wizyj­ne­go, auto­ma­tycz­nie infor­mu­jąc o groź­nych lub nie­ty­po­wych zda­rze­niach.

Tagged under: