VIVOTEKIP VIDEO SYSTEM DESIGN TOOL. Projektowanie systemów monitoringu

Przed przystą­pieniem do projek­to­wania systemu monito­ringu wideo ip warto zwrócić uwagę na elementy, dzięki którym stanie się on wydajny i efektywny, a sam montaż będzie jedynie finali­zacją dopra­co­wanego precy­zyjnie projektu.

Od czego zacząć?

Dobrze zapro­jek­towany system monito­ringu to przede wszystkim system optymalny pod względem wydaj­ności.  Parametry wybranych urządzeń powinny być dobrane adekwatnie do warunków, w których te urządzenia będą pracować, oczekiwań i potrzeb klienta.

Poza odpowiednim doborem modeli kamer oraz lokali­zacją pozwa­lającą na objęcie monito­ringiem określonej przestrzeni, istotne są również: wykorzy­stanie pasma oraz potrzebna do archi­wi­zacji nagrań przestrzeń dyskowa. Bezpo­średnio związane  z nimi są parametry kamer tj: odpowiednia rozdziel­czość, kompresja obrazu, które powinny być dobrane pod kątem warunków, w jakich będzie pracować urządzenie.

Uwzględ­niając rejestrację porusza­jących się obiektów, ważne jest oszaco­wanie ich prędkości oraz stopnia oczeki­wanej przez nas czytel­ności szcze­gółów. Pozwala to dobrać odpowiednią prędkość pracy kamery. Dlaczego jest to tak ważne? Oko ludzkie rejestruje obraz z prędkością ok. 10–12 klatek na sekundę. W miarę wzrastania prędkości porusza­jącego się obiektu, prędkość pracy kamery również musi być wyższa. I tak inne modele sprawdzą się w monito­ringu miejsc nie wymaga­jących rejestracji szybko porusza­jących się obiektów typu: brama wjazdowa, klatka schodowa, a inne na drogach szybkiego ruchu, torach wyści­gowych itp.

Od szczegółu do ogółu – wybór odpowiednich modeli kamer

Wstępna charak­te­ry­styka systemu monito­ringu może być kluczem do analizy modeli pod kątem ich przezna­czenia, parametrów technicznych oraz zasto­so­wanych w nich techno­logii. Przed wyborem modelu spełnia­jącego nasze oczeki­wania, warto dopre­cy­zować, czy obraz ma mieć charakter poglądowy czy szcze­gółowy, służyć jedynie do detekcji ruchomych obiektów, czy ich szcze­gó­łowej identy­fi­kacji, jakie to będą obiekty, z jakiej odległości powinny być identy­fi­ko­walne, z jaką prędkością będą się poruszać, jak długo chcemy przecho­wywać nagrania archi­walne itp. Im więcej infor­macji, tym łatwiej będzie dokonać wyboru właściwego modelu kamery.

Pomocny może być tutaj selektor produktów Vivotek  

Kalkulacja i wizualizacja – przeliczanie i projektowanie

Korzy­stając z oferty Vivotek, mamy do dyspo­zycji komplet narzędzi pomaga­jących w profe­sjo­nalnym projek­to­waniu małych i dużych systemów monito­ringu. Mogą z nich korzystać zarówno osoby zainte­re­sowane montażem kamer w swoich posesjach, jak i zawodowi insta­la­torzy.

Dostępny on-line  kalku­lator Vivoteka pozwala na szybkie obliczenie zajętości pasma oraz pamięci dyskowej. Takie narzędzie pomaga w doborze odpowied­niego rejestratora i dysków zewnętrznych, ale nie rozwiązuje dylematów związanych z projek­to­waniem całego systemu, gdzie ważna jest wizuali­zacja założeń i weryfi­kacja jakości odczy­ty­wania obrazu w zależ­ności od długości ogniskowej, kąta nachy­lenia itd. Wizuali­zacja, w której możemy zobra­zować pole widzenia kamer zasto­so­wanych w insta­lacji, pomaga w określeniu i elimi­nacji martwych stref, zwięk­szając tym samym efektywność systemu i bezpie­czeństwo. Takie możli­wości stwarza nowe narzędzie, jakim jest IP Video System Design Tool.

Video System Design Tool – dla profesjonalistów i dociekliwych

To bezpłatne dla użytkow­ników produktów Vivoteka oprogra­mo­wanie do projek­to­wania systemów dozoru wizyjnego umożli­wiające kalku­lację,  projek­to­wanie, wizuali­zację, symulację oraz przygo­to­wanie projektów w wersji 2D3D. Narzędzie pozwala wybrać z listy kamer intere­sujący nas model, określić jego położenie (wysokość montażu), ustawić kąt widzenia, rozdziel­czość i na podstawie parametrów obliczyć wykorzy­stanie pasma oraz pamięć na dysku. Narzędzie służy przede wszystkim do projek­to­wania, a więc i wizuali­zacji przestrzeni, w której będzie insta­lowany system monito­ringu. Po wgraniu planów 2d możemy stworzyć wirtualną makietę terenu 3D, na której rozmie­ścimy kamery oraz obiekty – ruchome i statyczne, w celu spraw­dzenia czytel­ności obrazu zależnie od odległości między obiektem a wybranym modelem kamery. Takie rozwią­zanie pozwala na spraw­dzenie wielu modeli i dobranie urządzeń spełnia­jących nasze oczeki­wania.

Dlaczego warto?

Aplikacja IP Video Design Tool jest bezpłatna, intuicyjna w obsłudze i może być wykorzy­stywana jako narzędzie do profe­sjo­nalnego opraco­wania projektów systemów monito­ringu ip w wersji elektro­nicznej i druko­wanej. Prezen­tacje projektów insta­lacji z użyciem IP Video Design Tool mogą usprawnić komuni­kację między klientem a insta­la­torem podczas konsul­tacji dotyczących plano­wanego monito­ringu. Dodat­kowym atutem w korzy­staniu z narzędzi produktów tego samego produ­centa jest kompa­ty­bilność urządzeń, programów, a także możliwość konsul­tacji technicznych, pomocy technicznej, a dla klientów indywi­du­alnych – wybór rekomen­do­wanych firm insta­la­tor­skich z regionu.