rejestratory QNAP — nowa seria

rejestratory QNAP

QNAP® zapre­zen­tował serię rejestra­torów VS-2200 PRO+, współ­pra­cu­jących z  systemem Linux. 2‑dyskowe rejestratory VS-2200 Pro+ dostępne są w obudowie typu tower w 3 wariantach, obsłu­gu­jących 4, 8 lub 12 kanałów.

Przy możli­wości korzy­stania z wielu ciekawych funkcji, urządzenie wyróżnia się niewielkimi rozmiarami oraz atrak­cyjną ceną. Jest to idealne rozwią­zanie dla małych insta­lacji w biurach, sklepach czy domach. Seria VS-2200 Pro + obsługuje funkcję lokalnego podglądu w rozdziel­czość Full HD 1080p oraz dysponuje wbudo­wanymi wejściami alarmowymi GPIO do poprawy zarzą­dzania bezpie­czeń­stwem.

 

System rejestratora

Sercem rejestratora jest wydajny czteror­dze­niowy procesor 2,0 GHz Intel oraz 4GB pamięci DDR3L. VS-2200 Pro + oferuje przepu­stowość do 180 Mbps, aby zapewnić ciągłe nagry­wanie z wielu megapik­se­lowych kamer IP. Rejestrator wyposażony jest w wyjście HDMI oraz dekoder sprzętowy, zapew­niający możliwość wyświe­tlania 200 klatek na sekundę w rozdziel­czości Full HD w poglądzie lokalnym. “Nowa seria oferuje wiele zaawan­so­wanych funkcji, równo­legle do tych dostępnych w wyższych modelach przy zacho­waniu bardzo atrak­cyjnej ceny” powie­dział Andrew Yu, menedżer produktu z QNAP Security.

Seria VS-2200 Pro + pozwala użytkow­nikom szybko skonfi­gu­rować i zarządzać NVR poprzez podłą­czenie za pomocą portów USB 3.0 myszy oraz klawiatury, natomiast złącze HDMI umożliwia podłą­czenie monitora do podglądu lokalnego — bez koniecz­ności zakupu dodat­kowego komputera, dzięki czemu użytkownicy mogą z łatwością monito­rować na bieżąco wiele kamer IP.

Poprzez wbudowane GPIO (6 wejść/ 2 wyjścia), rejestrator wspiera integrację systemu CCTV z innymi systemami zabez­pieczeń, takimi jak przyciski awaryjne czy czujki. Gdy interfejs GPIO odbiera sygnały, VS-2200 Pro + może zacząć nagrywać obraz z kamer, wysłać powia­do­mienie o zdarzeniu poprzez e‑mail lub SMS do centrum zarzą­dzania, jak i automa­tycznie uruchomić system alarmowy.

Dodatkowo z  rejestra­torem otrzy­mujemy QSCM Lite, darmową aplikację, która umożliwia centralne zarzą­dzenie, monito­ro­wanie i odtwa­rzanie do 256 kamer IP z 16 różnych rejestra­torów VioStor, znajdu­jących się w różnych miejscach.

Użytkownicy w razie potrzeby mogą zwiększyć liczbę kanałów przez zakup dodat­kowych licencji.

Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.