Oszczędzanie pasma transmisji — Activity Adaptive Streaming w kamerach VIVOTEK

Kamery IP VIVOTEK wyposażone są w niezwykle przydatną funkcję o nazwie Activity Adaptive Streaming. Czym ona jest i co daje uzytkow­nikowi?

Na czym polega Activity Adaptive Streaming (AAS)?

Funkcja AAS dostępna jest we wszystkich obecnie produ­ko­wanych kamerach VIVOTEK i służy do dynamicznego przydzie­lania przepu­sto­wości przy użyciu konfi­gu­ro­walnych klatek dosto­so­wanych do konkretnych potrzeb.
Na przykład podczas normalnego monito­ro­wania, gdzie zwykle wymagane jest tylko uzyskanie ogólnego podglądu, liczbę klatek na sekundę (fps) można ustawić na niskim poziomie np. 1 kl/s, aby zmniejszyć wymaganą przepu­stowość łącza inter­ne­towego oraz znacznie ograniczyć wymaganą przestrzeń dyskową.

W sytuacji wywołania zdefi­nio­wanego zdarzenia, liczba klatek zwiększy się automa­tycznie np. do 30 kl/s,  umożli­wiając w tym samym uzyskanie nagrania lepszej jakości.
W ten sposób, konfi­gu­rując kamery VIVOTEK, można zopty­ma­li­zować wykorzy­stanie pasma podczas monito­ro­wania, zapew­niając równo­cześnie najwyższą jakość obrazu podczas nagry­wania.

Jeśli chcesz skonfigurować funkcję Activity Adaptive Streaming na potrzeby rejestrowania nagrań w oprogramowaniu VIVOTEK ST7501/VAST:

Przejdź do zakładki „Audio and Video” (audio i wideo) na stronie konfi­gu­ra­cyjnej kamery i kliknij przycisk „Advanced mode” (Tryb zaawan­sowany), aby wyświetlić jego ustawienia:

Zaznacz opcję „Enable time shift caching stream” (Włącz czas zmiany buforo­wania strumienia).
Wybierz rejestrowany strumień, który będzie buforowany i kliknij „Save” (Zapisz):

 

W zainsta­lo­wanym oprogra­mo­waniu ST7501/VAST przejdź do Listy kamer, a następnie do ustawień nagry­wania.
Wybierz skonfi­gu­rowany wcześniej strumień, który ma być buforowany.
Włącz funkcję Activity Adaptive Streaming.

Przejdź do ustawień harmo­no­gramu nagry­wania i ustaw tryb nagry­wania na ciągłe, a następnie kliknij przycisk “Apply” (Zastosuj).

Efekty możesz sprawdzić w zakładce „Sieć” menadżera zadań systemu Windows.
Kiedy liczba klatek będzie ustalona na np. 1 fps, wykorzy­stanie przepu­sto­wości będzie znacznie mniejsze.
W sytuacji wywołania zdarzenia, liczba klatek wyraźnie zwiększy się, np. do 30 kl/s, co można zaobser­wować w postaci zwięk­szonego obcią­żenia sieci:

 

Korzyści wynikające z efektywnego wykorzy­stania pasma i pamięci przy włączonej funkcji Activity Adaptive Streaming są zatem wymierne.
Uwidacznia to porów­nanie zużywanych zasobów podczas standar­dowego nagry­wania w pełnej liczbie klatek do nagry­wania z włączoną funkcją AAS:

 

 


 

Jak skonfi­gu­rować funkcję Activity Adaptive Streaming dla karty SD lub urządzenia NAS?

Przejdź do zakładki „Audio and Video” (audio i wideo) na stronie konfi­gu­ra­cyjnej kamery i kliknij przycisk „Advanced mode” (Tryb zaawan­sowany), aby wyświetlić jego ustawienia:


Zaznacz opcję „Enable time shift caching stream” (Włącz czas zmiany buforo­wania strumienia).
Wybierz rejestrowany strumień, który będzie buforowany i kliknij „Save” (Zapisz):

 

Włóż do slotu kamery kartę SD lub przejdź do strony konfi­gu­racji urządzenia NAS (dysku sieciowego), które posiadasz, klikając na opcje „Serwer”:

Przejdź do zakładki „Recording” (Nagry­wanie), aby ustawić szcze­gółowe parametry funkcji Activity Adaptive Streaming, czyli konkretną liczbę klatek/s dla nagrania standar­dowego oraz po wystą­pieniu zdarzenia. Następnie kliknij przycisk „Save” (Zapisz), aby zachować zmiany.