Panasonic WV-SPW532L. Kamera, która nie boi się wyzwań

Model kame­ry Pana­so­nic WV-SPW532L może być wyko­rzy­sta­ny zarów­no do moni­to­rin­gu kame­ral­nych prze­strze­ni tj. bra­ma przy domu, fir­mie, jak i do ochro­ny dużych pomiesz­czeń o cha­rak­te­rze użyt­ko­wym — na przy­kład hali pro­duk­cyj­nych. Dobry sto­su­nek jako­ści do ceny spra­wia, że jest to jed­na z naj­chęt­niej wybie­ra­nych kamer prze­zna­czo­nych do użyt­ku wewnątrz i na zewnątrz.

 NORMY.PANAS

Obu­do­wa urzą­dze­nia speł­nia nor­my szczel­no­ści IP66 oraz NEMA4x (zapew­nia­jąc dodat­ko­wą ochro­nę przed koro­zją), dzię­ki cze­mu spraw­dzi się nawet w trud­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych a tak­że w wyma­ga­ją­cym śro­do­wi­sku pra­cy (jak np. w por­tach, mle­czar­niach czy bro­wa­rach).

Obraz ful­lHD z kame­ry 2Mpx przy 30kl./s jest dyna­micz­ny i pozba­wio­ny efek­tu smu­że­nia. Brak w nim prze­świe­tle­ńi nie­do­świe­tleń, dzię­ki włą­czo­nej funk­cji WDR.  War­ty uwa­gi jest rów­nież optycz­ny zoom 3,6 x, któ­ry moż­na usta­wić z pozio­mu menu kame­ry.

noc

Dzię­ki oświe­tla­czo­wi IR kame­ra dosko­na­le radzi sobie przy sła­bym oświe­tle­niu, na przy­kład w nocy.

Menu jest intu­icyj­ne, więc pra­wi­dło­we usta­wie­nie kame­ry nie będzie sta­no­wić pro­ble­mu nawet dla oso­by począt­ku­ją­cej.

 

Wszyst­kie funk­cje, w tym WDR, reduk­cja szu­mów, tryb dzień &noc oraz IR są opi­sa­ne i dostęp­ne w jed­nym miej­scu. Pod­sta­wo­we para­me­try może­my usta­wić, moni­to­ru­jąc efekt naszej pra­cy, dzię­ki funk­cji pod­glą­du na żywo.

Jak widać na fil­mie, obraz zare­je­stro­wa­ny przez kame­rę cechu­je się wyso­ką roz­dziel­czo­ścią, bar­dzo dobrym kon­tra­stem oraz dużą dyna­mi­ką.  30 kl./s spra­wia, że obraz jest nie­zwy­kle płyn­ny. Dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii WDR brak miejsc na nagra­niu, w któ­rych iden­ty­fi­ka­cja osób była­by utrud­nio­na przez zbyt moc­ne lub za sła­be oświe­tle­nie. Wyko­rzy­sta­nie 2-stop­nio­wej funk­cji WDR, pozwa­la wzmoc­nić efekt iden­ty­fi­ka­cji twa­rzy ade­kwat­nie do stop­nia ciem­no­ści.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kamer Panasonica?

Skontaktuj się z Działem Handlowym w najbliższym regionie: kontakt   

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl