Technologia VAIR i zmiennoogniskowy oświetlacz podczerwieni

Świa­tło ma fun­da­men­tal­ne zna­cze­nie dla jako­ści obra­zu. Nocą nawet sztucz­ne oświe­tle­nie może być nie­wy­star­cza­ją­ce dla zapew­nie­nia odpo­wied­niej widocz­no­ści. Miej­sca tj. par­ki, tune­le, ciem­ne ulicz­ki, a tak­że impre­zy ple­ne­ro­we typu kon­cer­ty wyma­ga­ją odpo­wied­nie­go sys­te­mu moni­to­rin­gu do iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów znaj­du­ją­cych się w róż­nych odle­gło­ściach od kame­ry.

Jaśniejszy obraz w nocy

Tech­no­lo­gia VAIR (Vari Angle Infra­red) w kame­rach Vivo­tek jest udo­god­nie­niem dla użyt­kow­ni­ków sys­te­mów, któ­rzy ocze­ku­ją moż­li­wo­ści szcze­gó­ło­wej iden­ty­fi­ka­cji obiek­tów nawet przy dużych odle­gło­ściach. Przy bar­dzo sła­bym oświe­tle­niu VAIR pozwa­la uzy­skać odpo­wied­nią jakość obra­zu, a co za tym idzie — sku­tecz­ny moni­to­ring.

Co to jest VAIR?

W apli­ka­cjach zwią­za­nych z sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń wyko­rzy­sta­nie zmien­no­ogni­sko­we­go oświe­tla­cza pod­czer­wie­ni pozwa­la dopa­so­wać siłę wiąz­ki do odle­gło­ści dzie­lą­cej urzą­dze­nie od obiek­tu, zapew­nia­jąc dobrą jakość i czy­tel­ność obra­zu. Urzą­dze­nia wyko­rzy­stu­ją­ce VAIR, dzię­ki wyso­kiej wydaj­no­ści pro­mie­ni IR oraz opty­ki, mogą regu­lo­wać kąt oświe­tle­nia pod­czer­wie­nią.

Jak działa VAIR?

Kie­dy oświe­tle­nie (natu­ral­ne lub sztucz­ne) jest nie­wy­star­cza­ją­ce, czę­sto uży­wa się stan­dar­do­wych oświe­tla­czy, któ­re obej­mu­ją zasię­giem tyl­ko naj­bliż­szą prze­strzeń. Zmiesz­czo­ne od lewej zdję­cie przed­sta­wia obraz z uży­ciem same­go oświe­tla­cza, przez co obraz jest roz­my­ty i nie­czy­tel­ny. Dla porów­na­nia, w sce­nie z włą­czo­ną funk­cją VAIR urzą­dze­nie iden­ty­fi­ku­je obiekt, dosto­so­wu­jąc pra­cę soczew­ki i stru­mień pod­czer­wie­ni do odle­gło­ści pola widze­nia.

vair.fot.1

W prak­ty­ce wyglą­da to tak, że soczew­ki oświe­tla­cza IR oraz opty­ka obiek­ty­wu zmie­nia­ją swo­je poło­że­nie pro­por­cjo­nal­nie do odle­gło­ści, w jakiej znaj­du­je się obser­wo­wa­ny obiekt.

War­to zazna­czyć, że mak­sy­mal­ny zasięg dzia­ła­nia oświe­tla­cza pod­czer­wie­ni wyno­si nawet 150 m.

Zamiesz­czo­na poni­żej tabe­la przed­sta­wia zależ­ność pomię­dzy zoo­mem optycz­nym i odpo­wied­nim kątem IR. Lase­ro­we doświe­tle­nie odby­wa się w spo­sób dyna­micz­ny, a nie jak w powszech­nie sto­so­wa­ny spo­sób kro­ko­wy.

 fot.2t..PNG

W których modelach Vivoteka wykorzystuje się obecnie VAIR?

Wyko­rzy­sta­nie VAIR daje wie­le nowych moż­li­wo­ści w moni­to­rin­gu miej­skim, obser­wa­cji obiek­tów w nocy i w pomiesz­cze­niach nie­oświe­tlo­nych. Zmien­no­ogni­sko­wy oświe­tlacz pod­czer­wie­ni jest czę­ścią wypo­sa­że­nia mię­dzy inny­mi mode­li: SD9364-EHL,IZ9361-EH, IZ9371-EH.

Kame­ry wyko­rzy­stu­ją­ce tech­no­lo­gię VAIR mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas imprez maso­wych w mobil­nych cen­trach moni­to­rin­gu, w nad­le­śnic­twie — do moni­to­rin­gu prze­strze­ni przy­rod­ni­czych, w służ­bach stra­ży gra­nicz­nej, a tak­że na lot­ni­skach jako uzu­peł­nie­nie ochro­ny pery­me­trycz­nej.

Zobacz, jak działa VAIR:  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *