Życzymy udanego weekendu — odpoczywamy:)

Week­en­do­wo infor­mu­je­my, że nasza fir­ma w dniach
31 maja do 3 czerw­ca będzie zamknię­ta. Na wszel­kie e-maile i zapy­ta­nia odpo­wie­my 4 czerw­ca.

Wszel­kie zamó­wie­nia zło­żo­ne w tym cza­sie w naszym skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS, wysła­ne zosta­ną 4 czerw­ca.

Spra­wy tech­nicz­ne, a tak­że zwią­za­ne z ser­wi­sem, napra­wa­mi gwa­ran­cyj­ny­mi i pogwa­ran­cyj­ny­mi pro­si­my zgła­szać za pośred­nic­twem nasze­go ser­wi­su VASUP.

Zapra­sza­my tak­że do kon­tak­tu z nami za pośred­nic­twem nasze­go for­mu­la­rza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl