Życzymy udanego weekendu — odpoczywamy:)

Weekendowo infor­mu­je­my, że nasza firma w dniach
31 maja do 3 czerwca będzie zamknię­ta. Na wszel­kie e‐maile i zapy­ta­nia odpo­wie­my 4 czerwca.

Wszelkie zamó­wie­nia złożone w tym czasie w naszym sklepie inter­ne­to­wym VIPOS, wysłane zostaną 4 czerwca.


sklep inter­ne­to­wy VIPOS

Sprawy tech­nicz­ne, a także zwią­za­ne z ser­wi­sem, napra­wa­mi gwa­ran­cyj­ny­mi i pogwa­ran­cyj­ny­mi prosimy zgła­szać za pośred­nic­twem naszego serwisu VASUP.


Centrum pomocy VASUP

Zapraszamy także do kon­tak­tu z nami za pośred­nic­twem naszego for­mu­la­rza.