Trzy kamery VIVOTEK na żywo

Dzięki uprzej­mości naszego klienta zachęcamy do obejrzenia widoku z kamer na żywo:

 

Kamera IP VIVOTEK IP8364C  — kamera na żywo

Kamera IP VIVOTEK  IP8337H — kamera na żywo

Kamera IP VIVOTEK  IP8335H — kamera na żywo

 

Zasto­sowane kamery to dwa podobne modele różniące się rozdziel­czością obrazu IP8364IP8337H oraz kamera z funkcją P‑IRIS model IP8335H.

Poniżej opisy produktów.

VIVOTEK IP8364‑C jest najlepszą w swojej klasie sieciową kamerą typu “bullet” dedykowaną do aplikacji zewnętrznych. Wyposażona w 2MP przetwornik, która umożliwia pracę w rozdziel­czości Full HD 1980x1020 przy płynnej prędkości do 30 kl./sek. IP8364‑C jest zewnętrzna kamerą typu “all-in-one”, która pozwala na przechwy­ty­wanie wysokiej jakości wideo w wysokiej rozdziel­czości. 
W celu dosto­so­wania do stale zmienia­jących się warunków oświe­tle­niowych na zewnątrz, IP8364‑C wyposażona jest w mecha­niczny filtr IR oraz doświe­tlacz IR efektywny do 20 metrów oraz funkcję 3D noise reduction. W celu ochrony przed surowym środo­wi­skiem zewnętrznym, kamera jest umiesz­czona w obudowie o o klasie szczel­ności IP66, odpornej na wpływy atmos­fe­ryczne, na deszcz i kurz. IP8364‑C posiada również standard kompresji H.264, który znacznie zmniejsza rozmiarów plików i zachowuje cenną przepu­stowość sieci. Dzięki zawartym standardom kompresji H.264 oraz MJPEG wiele strumieni może być jedno­cześnie przeka­zy­wanych w różnych formatach przy różnych rozdziel­czo­ściach, ilościach klatek i jakości obrazu dla różno­rodnych aplikacji. Strumienie mogą być indywi­du­alnie skonfi­gu­rowane tak, aby sprostać różnym potrzebom i ograni­czeniom przepu­sto­wości przez optyma­li­zację pasma i składo­wania danych. IP8364‑C wyposażona jest w szereg zaawan­so­wanych funkcji, w tym wykry­wanie sabotażu, zgodność z 802.3af PoE, gniazdo karty SD / SDHC, 32- kanałowe oprogra­mo­wanie VIVOTEK do nagry­wania. IP8364‑C jest idealnym rozwią­zaniem do dozoru zewnętrznego.

Pełny opis kamera ip IP8364C »

 

VIVOTEK IP8337H‑C jest najlepszą w swojej klasie sieciową kamerą typu “bullet” dedykowaną do aplikacji zewnętrznych. Wyposażona w 1MP przetwornik, która umożliwia pracę w rozdziel­czości 1280x800 przy płynnej prędkości do 30 kl./sek. IP8364‑C jest zewnętrzna kamerą typu “all-in-one”, która pozwala na przechwy­ty­wanie wysokiej jakości wideo w wysokiej rozdziel­czości.  W celu dosto­so­wania do stale zmienia­jących się warunków oświe­tle­niowych na zewnątrz, IP8337H‑C wyposażona jest w mecha­niczny filtr IR, doświe­tlacz IR efektywny do 20 metrów, WDR PRO doskonale spraw­dzający się w prześwie­tlonych oraz niedo­świe­tlonych miejscach oraz funkcję 3D noise reduction. W celu ochrony przed surowym środo­wi­skiem zewnętrznym, kamera jest umiesz­czona w obudowie o o klasie szczel­ności IP66, odpornej na wpływy atmos­fe­ryczne, na deszcz i kurz. IP8337H‑C posiada również standard kompresji H.264, który znacznie zmniejsza rozmiarów plików i zachowuje cenną przepu­stowość sieci. Dzięki zawartym standardom kompresji H.264 oraz MJPEG wiele strumieni może być jedno­cześnie przeka­zy­wanych w różnych formatach przy różnych rozdziel­czo­ściach, ilościach klatek i jakości obrazu dla różno­rodnych aplikacji. Strumienie mogą być indywi­du­alnie skonfi­gu­rowane tak, aby sprostać różnym potrzebom i ograni­czeniom przepu­sto­wości przez optyma­li­zację pasma i składo­wania danych. IP8337H‑C wyposażona jest w szereg zaawan­so­wanych funkcji, w tym wykry­wanie sabotażu, zgodność z 802.3af PoE, gniazdo karty SD / SDHC, 32- kanałowe oprogra­mo­wanie VIVOTEK do nagry­wania. IP8337H‑C jest idealnym rozwią­zaniem do dozoru zewnętrznego.

Pełny opis kamera ip IP8337H‑C »

 

P8335H to kamera sieciowa typu „bullet” posia­dająca funkcje HD CMOS WDR przezna­czona do pracy w trudnych warunkach oświe­tle­niowych. WDR Pro to funkcja, która umożliwia kamerze przechwy­ty­wanie zarówno ciemnych jak i jasnych części obrazu z podwójnie podzie­lonej sceny , tworząc dwie klatki, które są łączone i generują reali­styczny, repre­zen­ta­tywny obraz orygi­nalnego kadru, zapew­niając jakość obrazu zbliżoną do możli­wości ludzkiego oka. P‑iris z wbudo­wanym silnikiem krokowym steruje przysłoną z najwyższą precyzją ‚dzięki temu zapewnia utrzy­manie otwartej przysłony w optymalnym poziomie w każdym czasie, w wyniku czego uzyskuje doskonałą jakość obrazu i głębię ostrości. IP8335H jest odpowiedni dla środowisk o dużym kontraście, takich jak wejścia lobby, parkingi, bankomaty lub obszary załadunku. Zarówno w dzień jak i w nocy kamera IP8335H w wodosz­czelnej obudowie IP67 pozwala użytkow­nikom łatwo zbudować ekono­miczny system nadzoru IP bez dodat­kowych akcesoriów. Wyposażona w filtr IR, który może być usuwany automa­tycznie w nocy i wbudo­wanym doświe­tlaczem podczer­wieni o zasięgu do 20 metrów IP8335H jest najlepszym wyborem dla 24-godzinnego systemu nadzoru.

Pełny opis kamera ip IP8335h»