Bardziej zaawansowany monitoring wideo w mniejszych instalacjach — XProtect Express+ Milestone

Seria XPro­tect Express+ to seria ide­al­na dla mniej­szych insta­la­cji w poje­dyn­czych loka­li­za­cjach, jak np. skle­py deta­licz­ne, budyn­ki biu­ro­we, par­kin­gi.  XPro­tect Express+ to opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia sys­te­mem moni­to­rin­gu (VMS) z obsłu­gą do 48 kamer. Seria + pole­ca­na jest dla osób, któ­re potrze­bu­ją bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go moni­to­rin­gu. 

Kiedy należy wybrać XProtect Express+ ?

Gdy potrze­bu­je­my
- bar­dziej kom­plek­so­we­go zarzą­dza­nia alar­ma­mi, w tym przy­pi­sy­wa­nia alar­mów do róż­nych użyt­kow­ni­ków i doda­wa­nia komen­ta­rzy do alar­mów sys­te­mo­wych
- wie­lo­war­stwo­wych map, aby mieć wgląd do całej insta­la­cji
- obsłu­gi nie­ogra­ni­czo­nej licz­by użyt­kow­ni­ków jed­no­cze­śnie
- dostę­pu do naj­now­szych roz­wią­zań w zakre­sie kamer, takich jak H.265, 4K i UHD.

Zalety XProtect Express+

  1. Wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nej tech­no­lo­gii dla oszczęd­no­ści finan­so­wych i zwięk­sze­nia ogól­nej wydaj­no­ści sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go.
    2. Dzię­ki powia­do­mie­niom sys­te­mo­wym wysy­ła­nym bez­po­śred­nio do inte­gra­to­ra nie musi­my się już przej­mo­wać, że nie doj­dzie do nagra­nia klu­czo­wych zda­rzeń ze wzglę­du na brak pamię­ci.
    3. Wybie­ra­jąc XPro­tect Express+ two­rzy się insta­la­cję opar­tą na naj­bar­dziej wydaj­nym reje­stra­to­rze w bran­ży, więc jest pew­ność nie­za­wod­nej insta­la­cji, na któ­rą zawsze moż­na liczyć.

Sposoby dostępu do obrazu wideo

Mile­sto­ne Mobi­le

XPro­tect Web Client

XPro­tect Smart Client

48 kamer

jednoserwerowa/lokalizacyjna

Źró­dło: kata­log pro­duk­tów Mile­sto­ne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *