oprogramowania z analityką — Kluczowe cechy — Aimetis Symphony

Aimetis Symphony ™ oferuje roz­bu­do­wa­ny zestaw funkcji, dzięki którym ide­al­nie nadaje się do moni­to­rin­gu i analizy danych biz­ne­so­wych, zasto­so­wań w insta­la­cjach o różnej wiel­ko­ści, bez względu na branżę czy spe­cy­fi­ka­cję obiektu.

oprogramowania z analityką — kluczowe cechy

 • Oprogramowanie VMS  dostęp­ne jest w trzech wer­sjach licen­cyj­nych. Aimetis Symphony ™ ma roz­wią­za­nia dla każdego etapu migra­cji z tele­wi­zji ana­lo­go­wej do inte­li­gent­ne­go systemu IP. W porów­na­niu z innymi, dostęp­ny­mi na rynku opro­gra­mo­wa­nia­mi, cha­rak­te­ry­zu­je się naj­prost­szym modelem licen­cjo­no­wa­nia, dzięki czemu zasto­so­wa­nie licen­cji Aimetis jest łatwiej­sze niż kie­dy­kol­wiek.
 • Aimetis Symphony ™ możemy zain­sta­lo­wać na stan­dar­do­wym sprzę­cie IT (kom­pu­ter klasy PC, serwer), obsłu­gu­je setki modeli kamer sie­cio­wych,  ma przej­rzy­sty i bogaty w szereg funkcji inter­fejs, a dzięki dostę­po­wi do API inte­gra­cja z innymi sys­te­ma­mi nie sprawi żadnego pro­ble­mu.
 • Dzięki roz­bu­do­wa­nej ana­li­ty­ce wideo‐ Aimetis Symphony ™ w wersji Enterprise, mamy do dys­po­zy­cji wyjąt­ko­we narzę­dzie do analizy obrazu w czasie rze­czy­wi­stym. Inteligentna analiza zdarzeń dostęp­na jest w trybie natych­mia­sto­wym!
 • Dzięki zaawan­so­wa­nym narzę­dziom do wyszu­ki­wa­nia oraz analizy zdarzeń przez dostęp do szeregu zaawan­so­wa­nych rapor­tów, użyt­kow­ni­cy opro­gra­mo­wa­nia Aimetis oprócz poprawy bez­pie­czeń­stwa mogą również popra­wić swoje wyniki finan­so­we (dzięki wyko­rzy­sta­niu np. modułu Heat maps).

Aimetis Symphony sprawia, że inte­li­gent­ne zarzą­dza­nie sys­te­mem moni­to­rin­gu staje się proste nawet w przy­pad­ku systemu zło­żo­ne­go z kamer różnych pro­du­cen­tów.

- Otwarta plat­for­ma

 • Instalacja na stan­dar­do­wym sprzę­cie IT
 • Obsługuje setki kamer sie­cio­wych oraz video ser­we­rów
 • Obsługuje kodeki MPEG4, MJPEG, H.264
 • Bogate API dla inte­gra­cji z innymi sys­te­ma­mi (alarmy, kon­tro­la dostępu)
 • Interfejs OPC

- Inteligentny, przy­ja­zny inter­fejs użyt­kow­ni­ka

 • Dynamiczna głęboko powią­za­na mapa serwisu
 • Powiadomienie o alarmie
 • Wyszukiwanie zdarzeń poprzez kalen­darz
 • Spersonalizowany wyświe­tlacz
 • Wiele opcji ste­ro­wa­nia PTZ
 • Obsługa wielu języków
 • Klient PC, Klient sie­cio­wy oraz apli­ka­cje mobilne (iOS i Android)

- Inteligentne wyszu­ki­wa­nie

 • Wyeliminowanie potrze­by prze­glą­du wie­lo­go­dzin­ne­go mate­ria­łu
 • Możliwość okre­śle­nia czasu wyszu­ki­wa­ne­go zda­rze­nia w sekun­dach
 • Wyszukiwanie według czasu, loka­li­za­cji, zda­rze­nia
 • Przegląd i eksport kwa­li­fi­ka­cyj­ny frag­men­tów filmu w sekun­dach

- Generowanie rapor­tów

 • Zliczanie osób/pojazdów
 • Przepływ osób/pojazdów
 • Liczba zdarzeń alar­mo­wych Czas / Reguła
 • ·Czas prze­by­wa­nia w okre­ślo­nym oto­cze­niu

Tagged under: