oprogramowania z analityką — Kluczowe cechy — Aimetis Symphony

Aimetis Symphony ™ oferuje rozbu­dowany zestaw funkcji, dzięki którym idealnie nadaje się do monito­ringu i analizy danych bizne­sowych, zasto­sowań w insta­la­cjach o różnej wielkości, bez względu na branżę czy specy­fi­kację obiektu.

oprogramowania z analityką — kluczowe cechy

 • Oprogra­mo­wanie VMS  dostępne jest w trzech wersjach licen­cyjnych. Aimetis Symphony ™ ma rozwią­zania dla każdego etapu migracji z telewizji analo­gowej do inteli­gentnego systemu IP. W porów­naniu z innymi, dostępnymi na rynku oprogra­mo­wa­niami, charak­te­ryzuje się najprostszym modelem licen­cjo­no­wania, dzięki czemu zasto­so­wanie licencji Aimetis jest łatwiejsze niż kiedy­kolwiek.
 • Aimetis Symphony ™ możemy zainsta­lować na standar­dowym sprzęcie IT (komputer klasy PC, serwer), obsługuje setki modeli kamer sieciowych,  ma przej­rzysty i bogaty w szereg funkcji interfejs, a dzięki dostępowi do API integracja z innymi systemami nie sprawi żadnego problemu.
 • Dzięki rozbu­do­wanej analityce wideo- Aimetis Symphony ™ w wersji Enter­prise, mamy do dyspo­zycji wyjątkowe narzędzie do analizy obrazu w czasie rzeczy­wistym. Inteli­gentna analiza zdarzeń dostępna jest w trybie natych­mia­stowym!
 • Dzięki zaawan­so­wanym narzę­dziom do wyszu­ki­wania oraz analizy zdarzeń przez dostęp do szeregu zaawan­so­wanych raportów, użytkownicy oprogra­mo­wania Aimetis oprócz poprawy bezpie­czeństwa mogą również poprawić swoje wyniki finansowe (dzięki wykorzy­staniu np. modułu Heat maps).

Aimetis Symphony sprawia, że inteli­gentne zarzą­dzanie systemem monito­ringu staje się proste nawet w przypadku systemu złożonego z kamer różnych produ­centów.

- Otwarta platforma

 • Insta­lacja na standar­dowym sprzęcie IT
 • Obsługuje setki kamer sieciowych oraz video serwerów
 • Obsługuje kodeki MPEG4, MJPEG, H.264
 • Bogate API dla integracji z innymi systemami (alarmy, kontrola dostępu)
 • Interfejs OPC

- Inteli­gentny, przyjazny interfejs użytkownika

 • Dynamiczna głęboko powiązana mapa serwisu
 • Powia­do­mienie o alarmie
 • Wyszu­ki­wanie zdarzeń poprzez kalendarz
 • Sperso­na­li­zowany wyświe­tlacz
 • Wiele opcji stero­wania PTZ
 • Obsługa wielu języków
 • Klient PC, Klient sieciowy oraz aplikacje mobilne (iOS i Android)

- Inteli­gentne wyszu­ki­wanie

 • Wyeli­mi­no­wanie potrzeby przeglądu wielo­go­dzinnego materiału
 • Możliwość określenia czasu wyszu­ki­wanego zdarzenia w sekundach
 • Wyszu­ki­wanie według czasu, lokali­zacji, zdarzenia
 • Przegląd i eksport kwali­fi­ka­cyjny fragmentów filmu w sekundach

- Genero­wanie raportów

 • Zliczanie osób/pojazdów
 • Przepływ osób/pojazdów
 • Liczba zdarzeń alarmowych Czas / Reguła
 • ·Czas przeby­wania w określonym otoczeniu