oprogramowania z analityką — Kluczowe cechy — Aimetis Symphony

Aime­tis Sym­pho­ny ™ ofe­ru­je roz­bu­do­wa­ny zestaw funk­cji, dzię­ki któ­rym ide­al­nie nada­je się do moni­to­rin­gu i ana­li­zy danych biz­ne­so­wych, zasto­so­wań w insta­la­cjach o róż­nej wiel­ko­ści, bez wzglę­du na bran­żę czy spe­cy­fi­ka­cję obiek­tu.

oprogramowania z analityką — kluczowe cechy

 • Opro­gra­mo­wa­nie VMS  dostęp­ne jest w trzech wer­sjach licen­cyj­nych. Aime­tis Sym­pho­ny ™ ma roz­wią­za­nia dla każ­de­go eta­pu migra­cji z tele­wi­zji ana­lo­go­wej do inte­li­gent­ne­go sys­te­mu IP. W porów­na­niu z inny­mi, dostęp­ny­mi na ryn­ku opro­gra­mo­wa­nia­mi, cha­rak­te­ry­zu­je się naj­prost­szym mode­lem licen­cjo­no­wa­nia, dzię­ki cze­mu zasto­so­wa­nie licen­cji Aime­tis jest łatwiej­sze niż kie­dy­kol­wiek.
 • Aime­tis Sym­pho­ny ™ może­my zain­sta­lo­wać na stan­dar­do­wym sprzę­cie IT (kom­pu­ter kla­sy PC, ser­wer), obsłu­gu­je set­ki mode­li kamer sie­cio­wych,  ma przej­rzy­sty i boga­ty w sze­reg funk­cji inter­fejs, a dzię­ki dostę­po­wi do API inte­gra­cja z inny­mi sys­te­ma­mi nie spra­wi żad­ne­go pro­ble­mu.
 • Dzię­ki roz­bu­do­wa­nej ana­li­ty­ce wideo- Aime­tis Sym­pho­ny ™ w wer­sji Enter­pri­se, mamy do dys­po­zy­cji wyjąt­ko­we narzę­dzie do ana­li­zy obra­zu w cza­sie rze­czy­wi­stym. Inte­li­gent­na ana­li­za zda­rzeń dostęp­na jest w try­bie natych­mia­sto­wym!
 • Dzię­ki zaawan­so­wa­nym narzę­dziom do wyszu­ki­wa­nia oraz ana­li­zy zda­rzeń przez dostęp do sze­re­gu zaawan­so­wa­nych rapor­tów, użyt­kow­ni­cy opro­gra­mo­wa­nia Aime­tis oprócz popra­wy bez­pie­czeń­stwa mogą rów­nież popra­wić swo­je wyni­ki finan­so­we (dzię­ki wyko­rzy­sta­niu np. modu­łu Heat maps).

Aime­tis Sym­pho­ny spra­wia, że inte­li­gent­ne zarzą­dza­nie sys­te­mem moni­to­rin­gu sta­je się pro­ste nawet w przy­pad­ku sys­te­mu zło­żo­ne­go z kamer róż­nych pro­du­cen­tów.

- Otwar­ta plat­for­ma

 • Insta­la­cja na stan­dar­do­wym sprzę­cie IT
 • Obsłu­gu­je set­ki kamer sie­cio­wych oraz video ser­we­rów
 • Obsłu­gu­je kode­ki MPEG4, MJPEG, H.264
 • Boga­te API dla inte­gra­cji z inny­mi sys­te­ma­mi (alar­my, kon­tro­la dostę­pu)
 • Inter­fejs OPC

- Inte­li­gent­ny, przy­ja­zny inter­fejs użyt­kow­ni­ka

 • Dyna­micz­na głę­bo­ko powią­za­na mapa ser­wi­su
 • Powia­do­mie­nie o alar­mie
 • Wyszu­ki­wa­nie zda­rzeń poprzez kalen­darz
 • Sper­so­na­li­zo­wa­ny wyświe­tlacz
 • Wie­le opcji ste­ro­wa­nia PTZ
 • Obsłu­ga wie­lu języ­ków
 • Klient PC, Klient sie­cio­wy oraz apli­ka­cje mobil­ne (iOS i Andro­id)

- Inte­li­gent­ne wyszu­ki­wa­nie

 • Wyeli­mi­no­wa­nie potrze­by prze­glą­du wie­lo­go­dzin­ne­go mate­ria­łu
 • Moż­li­wość okre­śle­nia cza­su wyszu­ki­wa­ne­go zda­rze­nia w sekun­dach
 • Wyszu­ki­wa­nie według cza­su, loka­li­za­cji, zda­rze­nia
 • Prze­gląd i eks­port kwa­li­fi­ka­cyj­ny frag­men­tów fil­mu w sekun­dach

- Gene­ro­wa­nie rapor­tów

 • Zli­cza­nie osób/pojazdów
 • Prze­pływ osób/pojazdów
 • Licz­ba zda­rzeń alar­mo­wych Czas / Regu­ła
 • ·Czas prze­by­wa­nia w okre­ślo­nym oto­cze­niu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl