Zacznij żyć mądrze… z Sigma Casa

Miło nam poin­for­mo­wać, że pod­ję­li­śmy współ­pra­cę z pro­du­cen­tem Sig­ma CASA, dzię­ki cze­mu jako SUMA wcho­dzi­my w sek­tor Smart Home. Sig­ma Casa to  sys­tem kre­atyw­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, któ­re pro­du­ku­je taj­wań­ska fir­ma Dexa­tek.

 

Inte­li­gent­ne i bar­dzo łatwe w obsłu­dze urzą­dze­nia sta­ją się  naszy­mi asy­sten­ta­mi w życiu codzien­nym i poma­ga­ją nam utrzy­mać poczu­cie kom­for­tu, bez­pie­czeń­stwa i oszczę­dzać ener­gię w domu. Pro­duk­ty Sig­ma Casa to rów­nież dosko­na­ły design i łatwość mon­ta­żu.

simga.casa.mobile

Dzię­ki apli­ka­cji może­my wpro­wa­dzić usta­wie­nia zgod­nie z naszy­mi pre­fe­ren­cja­mi, tak aby nie musieć o tym pamię­tać każ­de­go dnia. Pozwa­la t na zarzą­dza­nie swo­im domem z każ­de­go miej­sca na świe­cie.

W kolej­nych arty­ku­łach pre­zen­to­wać będzie­my urzą­dze­nia wcho­dzą­ce w skład całe­go sys­te­mu.

Dzię­ki Sig­ma Casa, będziesz mógł sku­pić się na tym co naj­lep­sze w życiu, two­rząc przy tym bez­piecz­ny, eko­lo­gicz­ny i przy­ja­zny dom.  To dosko­na­łe roz­wią­za­nie dla insta­la­to­rów, archi­tek­tów, pro­jek­tan­tów wnętrz, czy po pro­stu …doma­to­rów od ser­ca.

Zapra­sza­my do odwie­dza­nia stro­ny www.sigmacasa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl