Ethiris — nowe, rozbudowane oprogramowanie VMS

Oprogra­mo­wanie do zarzą­dzania materiałem wideo Ehiris to oferujące użytkow­nikowi bogate, zaawan­sowane możli­wości i łatwe w obsłudze rozwią­zanie do nadzoru wizyjnego.

Te wyjątkowe cechy w połączeniu z wbudowaną elastycz­nością pozwa­lające osobie insta­lu­jącej system szybko dosto­sować go do potrzeb klienta. Oprogra­mo­wanie Ethiris można też na wiele sposobów zinte­grować z innymi systemami, tworząc kompleksową platformę zabez­pieczeń.

Co cechuje Ethiris? — Otwarta platforma — obsługa kamer czołowych produ­centów oraz aktualny ONVIF — Korzyści ekono­miczne — łatwa aktuali­zacja, dużo funkcji i możli­wości rozwoju — Wiele możli­wości — edyto­walny skrypt i funkcje anali­tyczne — Szeroki obszar zasto­sowań — optyma­li­zacja dla specy­ficznych obszarów — Latwość obsługi — intuicyjny interface — Integracja z innymi systemami — integracja z WideQuick HMI.SCADA — Nieogra­ni­czone możli­wości — modułowa budowa i skalo­walność systemu — Inteli­gentne funkcje — analityka, alarmy i zdarzenia, szybkie przeszu­ki­wanie nagrań, obsługa wielu monitorów, zdalne stero­wanie.