Kamery IP VIVOTEK w Centrum Kultury w Lublinie

Lublin to jedno z najwięk­szych miast we wschodniej Polsce. Ostatnio otworzono tam świetnie zorga­ni­zowane Centrum Kultury. Wszystko mieści się w dużym, histo­rycznym budynku z XVII wieku. Po 4 latach renowacji, w 2013 roku zostało otworzone na nowo, by pełnić funkcję teatru, galerii, przestrzeni aktyw­ności kultu­ralnych, kawiarni, biblioteki, ale również przestrzeni biurowej. Kulturowe centrum wschodniej Polski, w końcu posiada Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia, prezen­tujące historię w nowoczesnym stylu.

Centrum Kultury w Lublinie

stylowe połączenie historii i nowoczesności

Wyzwanie: Jak utrzymać bezpieczeństwo zabytków kultury

Problem bezpie­czeństwa w tym centrum kultury, przypomina problem wszystkich tego typu obiektów: muzeów, galerii sztuki, teatrów itp. Jak zapewnić bezpieczny dostęp odwie­dza­jącym do zabytków kultury i sztuki, a jedno­cześnie zadbać o ich bezpie­czeństwo dla przyszłych pokoleń. Dodatkowo, nie każdy system monito­ringu jest w stanie sprostać wymaganiom wizerun­kowym obiektu. Lublin potrze­bował nie tylko funkcjo­nalnych kamer o najwyższej jakości, ale i systemu świetnie wpisu­jącego się w styl archi­tek­to­niczny całego miejsca.

Rozwiązanie: VIVOTEK – Wysoka jakość, intuicyjne oprogramowanie, łatwość instalacji.

34 kamery VIVOTEK, zostały zainsta­lowane w zasięgu całego centrum kultury. Wszystko odbyło się profe­sjo­nalnie i nie naruszyło stylowej archi­tektury tego histo­rycznego obiektu. Dzięki tej insta­lacji, niewielki obiekt kulturowy, stał się świetnym przykładem dla wielu muzeów i galerii na całym świecie.

Specyfikacja instalacji – Wysoka jakość, spokój użytkowania

Do użytku wewnętrznego, w galerii, kawiarni oraz bibliotece wykorzy­stano 26 kamer VIVOTEK FD8163, wewnętrznych kopułek, rejestru­jących obraz w rozdziel­czości FULL HD, wykorzy­stu­jących funkcje Smart-Focus, inteli­gentny doświe­tlacz IR oraz czujnik ruchu PIR. Kamera dostarcza świetny obraz w prędkości do 30 kl./sek. Kamera świetnie sprawdza się w warunkach nocnych, działa w całko­witej ciemności w odległości do 15 metrów. Na terenie galerii, czujnik PIR, w który kamery są wyposażone, informuje o wszelkich osobach porusza­jących się w ramach obszaru.

Na zewnątrz, zainsta­lowane 8 kamer z serii supreme, IP8362 – zapew­nia­jących absolutnie najwyższy poziom bezpie­czeństwa dookoła obiektu. IP8362 jest wyposażona w rozdziel­czość Full HD, funkcję WDR popra­wiającą widoczność mocno kontra­stowych scen. Kamera jest również wyposażona w doświe­tlacz podczer­wieni, pozwa­lający działać w całko­witej ciemności oraz szczelną obudowę (klasa szczel­ności IP67), dzięki której kamera jest odporna na wszel­kiego rodzaju pył oraz trudne warunki pogodowe, również zimą.

Nowoczesne rozwiązania, łatwa instalacja

Bezpie­czeństwo w obiektach kultury, zabez­pie­czenie wartości histo­rycznej dla kolejnych pokoleń – jest sprawą priory­tetową. W idealnym świecie, kamery powinny być funkcjo­nalne, łatwe w insta­lacji, łatwe w obsłudze i trwałe w użyciu. VIVOTEK to wszystko zapewnia. VIVOTEK to intuicyjne oprogra­mo­wanie, funkcjo­nalny sprzęt, najwyższa jakość i dostęp z niemal każdego miejsca na świecie. Dzięki temu Centrum Kultury w Lublinie, niesie nie tylko wartość kulturową, ale i nowoczesne spojrzenie na bezpie­czeństwo, jest dosko­nałym przykładem dla innych, podobnych miejsc na całym świecie.