SPIN 2018 — tak było!

14–15 marca 2018 odbyło się Spotkanie Projektantów Instalacji Niskoprądowych — my też tam byliśmy! Zobaczcie jak było, jak się prezentowaliśmy i co mamy do zaoferowania.

Brązowy Partner Konferencji

W tym roku mie­li­śmy oka­zję zapre­zen­to­wać naszą ofer­tę na Spo­tka­niu Pro­jek­tan­tów Insta­la­cji Nisko­prą­do­wych. Wyda­rze­nie trwa­ło 2 dni i odby­wa­ło się w prze­pięk­nie poło­żo­nym Hote­lu Mari­na Club***** w miej­sco­wo­ści Siła. Zobacz­cie sami!

Na naszym sto­isku moż­na było zoba­czyć i zapo­znać się z naj­now­szy­mi mode­la­mi kamer do moni­to­rin­gu IP. Kame­ry to już nie tyl­ko narzę­dzia do obser­wa­cji, to sze­ro­ko poję­ta tech­no­lo­gia pozwa­la­ją­ca na ana­li­ty­kę i wycią­ga­nie wnio­sków. Ponie­waż głów­nie pra­cu­je­my pro­jek­to­wo, była to dosko­na­ła oka­zją aby z bli­ska zapo­znać się z naszą ofer­tą i poroz­ma­wiać na temat potrzeb ryn­ku. 

A tak pre­zen­to­wa­ły się nasze Panie:)

Zobacz­cie w skró­cie co nowe­go i co było pre­zen­to­wa­ne na spo­tka­niu.

MS8391-EV to zewnętrz­na 4 sen­so­ro­wa kame­ra o ultra­sze­ro­kim polu widze­nia (180°). Ofe­ru­je ide­al­ne połą­cze­nie 4 obra­zów w jeden pano­ra­micz­ny widok. Dzię­ki oświe­tla­czo­wi IR o zasię­gu do 30 m sta­no­wi roz­wią­za­nie do moni­to­ro­wa­nia par­kin­gów, hali, ulic, skrzy­żo­wań czy skle­pów wiel­ko­po­wierzch­nio­wych.

CC8371-HV to pano­ra­micz­na kame­ra ofe­ru­ją­ca ultra sze­ro­kie pole widze­nia — od ścia­ny do ścia­ny. Dzię­ki oświe­tla­czo­wi IR o zasię­gu do 15 m uzy­sku­je­my dobrej jako­ści obraz nawet w zupeł­nej ciem­no­ści.

CD8371-HNTV — kame­ra prze­zna­czo­na do wnętrz nara­żo­nych na pod­wyż­szo­ny wan­da­lizm. Uni­kal­ny kształt unie­moż­li­wia jej zerwa­nie. Dodat­ko­wo kame­ra odpor­na jest na wszel­kie­go rodza­ju ude­rze­nia dzię­ki obu­do­wie speł­nia­ją­cej nor­mę IK10+. Posia­da G-sen­sor wzbu­dza­ją­cy alarm przy ude­rze­niu w kame­rę, oświe­tlacz IR 940nm i dwu­kie­run­ko­we audio.

FD8166A-N to ele­ganc­ka, kopuł­ko­wa kame­ra z wbu­do­wa­nym oświe­tla­czem IR. Ide­al­na do moni­to­rin­gu skle­pów, biur i domów. Eko­no­micz­na kon­struk­cja  i kom­pak­to­we wymia­ry (śred­ni­ca tyl­ko 90 mm) zapew­nia­ją mak­si­mum dys­kre­cji.

Jed­na kame­ra typu FishEye (na zdję­ciu model FE9382-EHV) z powo­dze­niem zastą­pi nawet kil­ka tra­dy­cyj­nych kamer. W związ­ku z tym zasto­so­wa­nie tego typu kame­ry jest bar­dzo eko­no­micz­nym roz­wią­za­niem. Dzię­ki nowo­cze­snej tech­no­lo­gii obraz moż­na wypro­sto­wać i uzy­skać kil­ka róż­nych scen “na żywo” w zależ­no­ści od aktu­al­nych potrzeb.

I jesz­cze kil­ka zdjęć na zakoń­cze­nie.…

Pod­su­mo­wu­jąc SPIN 2018 to rewe­la­cyj­ny czas spę­dzo­ny w gro­nie uczest­ni­ków i wystaw­ców. 

Dzię­ku­je­my za odwie­dze­nie nasze­go sto­iska i cie­ka­we roz­mo­wy z pasją. Zapra­sza­my do kon­tak­tu z nami!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl