Seminarium Bosch

Pierwsze seminarium produktowe z marką Bosch!

Semi­na­rium odbę­dzie się 24 stycz­nia 2018 w Kato­wi­cach w godz. 10.00–16.00.  Będzie­my mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać Wam sys­te­my i pro­duk­ty tele­wi­zji prze­my­sło­wej. Wspo­mni­my rów­nież o sys­te­mach nagło­śnie­nio­wych, kon­gre­so­wych, SSWiN oraz kame­rach prze­zna­czo­nych do zasto­so­wań spe­cjal­nych – wykry­wa­ją­cych ogień i dym.

Agenda seminarium

Na spo­tka­niu zosta­ną omó­wio­ne nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
1. Pre­zen­ta­cja ofer­ty CCTV
2. Roz­wią­za­nia ana­li­ty­ki
3.  Bez­pie­czeń­stwo
4. Pre­zen­ta­cja pozo­sta­łej ofer­ty (m.in. sys­te­my prze­ciw­po­ża­ro­we)
5. Panel dys­ku­syj­ny

Semi­na­rium jest bez­płat­ne. Jeże­li jeste­ście zain­te­re­so­wa­ni udzia­łem w spo­tka­niu, pro­si­my o wypeł­nie­nie poniż­sze­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go:

Zgło­sze­nie Semi­na­rium Bosch

Uwa­ga semi­na­rium odbę­dzie się w Laser­ho­use Lase­ro­we Cen­trum Roz­ryw­ki, 41–902 Bytom pl. Tade­usza Kościusz­ki 1 (Budy­nek C. H. AGORA, poziom +3, Map­ka dojaz­do­wa miej­sce par­kin­go­we cen­trum han­dlo­we).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl