6 powodów, dla których warto wybrać oprogramowanie do rozpoznawania twarzy Senstar Symphony

Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy Senstar Symphony pozwala na identy­fi­kację rysów twarzy osób. Dzięki temu możemy np. nie wpuszczać określonych osób, które w przeszłości wywoływały konflikty do obiektów użytecz­ności publicznej, kawiarni, dyskotek, kasyn czy stadionów. Z kolei identy­fi­kacja i rozpo­znanie znanych i ważnych dla nas gości, poprawi ich poziom obsługi. To z kolei wpłynie na ich lepsze zadowo­lenia, a nam przyniesie wymierne zyski.

Opatentowana technologia 2D do 3D

Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy wykorzy­stuje połączenie opaten­to­wanej techno­logii korekcji ułożenia 2D do 3D. Dzięki temu szybko i nieza­wodnie identy­fikuje osoby w czasie rzeczy­wistym. Identy­fi­kacja osób odbywa się bez względu na wystę­pujące oświe­tlenie, pod różnymi kątami widzenia. Bez znaczenia dla identy­fi­kacji jest także zarost, okulary czy poza danej osoby. Program rozpo­znaje poruszające się osoby, a także przeby­wające w większym tłumie.

Szybkie przetwarzanie obrazu

Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy Senstar przetwarza 25 milionów dopasowań na sekundę (0,040 mikro­se­kundy / dopaso­wanie). Dzieje się tak zarówno w przypadku wideo na żywo, jak i archi­walnego. Dzięki temu skuteczna i szybka analityka wideo Senstar może znacząco podnieść poziom bezpie­czeństwa zarówno jeżeli chodzi o gości, jak i pracow­ników, a nawet znacząco poprawić obsługę klienta i odpowiednio zadbać o nich.

Dokładne, niezawodne rozpoznawanie

Rozpo­zna­wanie twarzy nie musi odbywać się w optymalnych warunkach. Skutecznie działam gdy osoba znajduje się w tłumie, gdy twarz jest częściowo zasło­nięta, a także gdy osoba zmieniła wygląd twarzy, na przykład zmieniła fryzurę, zarost czy założyła okulary. Oprogra­mo­wanie rozpo­znaje twarz z wynikiem 99,44% dokład­ności dopaso­wania w zestawie danych wysokiej pozycji techno­logii rozpo­zna­wania twarzy (FERET) oraz 97,60% dokład­ności dopaso­wania w zestawie danych twarzy w naturze (LFW).

Inteligentne wyszukiwanie

Oprogra­mo­wanie rozpo­zna­wania twarzy Symphony działa w wielu kamerach, a wyniki wyszu­ki­wania można filtrować według wyniku dopaso­wania lub daty i godziny. Wyniki wideo można łatwo ekspor­tować i mogą być wykorzy­stane przez kierow­nictwo firmy lub organy ścigania. Dlatego często wykorzy­stywane są przez policję i oddziały krymi­nalne.

Poprawa bezpieczeństwa budynku

Oprogra­mo­wanie do rozpo­zna­wania twarzy Senstar może być zinte­growane z oprogra­mo­waniem Symphony i systemami kontroli dostępu innych firm. To wszystko znacznie podnosi poziom bezpie­czeństwa w monito­ro­wanym obiekcie.

Identyfikacja przestępców

W sytuacji rozpo­znania twarzy przestępcy, personel ochrony lub pracownik odpowie­dzialny za bezpie­czeństwo, od razu powia­da­miany jest o tym za pomocą alarmu w wiado­mości e‑mail lub SMS. Skraca to czas reakcji oraz podnosi bezpie­czeństwo osób przeby­wa­jących na terenie obiektu.

Źródło: https://senstar.com/products/video-analytics/face-recognition/