Bezpłatne oprogramowanie XProtect Essential+

Bezpłatne oprogramowanie XProtect Essential +

XPro­tect Essen­tial + to dar­mo­wa, w peł­ni funk­cjo­nal­na wer­sja opro­gra­mo­wa­nia do zarzą­dza­nia mate­ria­łem wideo (VMS) fir­my Mile­sto­ne. Dzię­ki obsłu­dze ośmiu kamer XPro­tect Essen­tial + jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla wła­ści­cie­li małych firm, któ­rzy potrze­bu­ją sys­te­mu moni­to­rin­gu wizyj­ne­go w celu ochro­ny pra­cow­ni­ków i mająt­ku. XPro­tect Essen­tial + umoż­li­wia rów­nież dostęp do sys­te­mu z dowol­ne­go miej­sca za pomo­cą naj­lep­szej w bran­ży apli­ka­cji mobil­nej, dzię­ki cze­mu wystar­czy jed­no klik­nię­cie, aby uzy­skać wgląd do sys­te­mu.

Dostęp do swo­je­go mate­ria­łu wideo z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie!
— nagra­nia wideo moż­na zoba­czyć w domu, w pra­cy lub pod­czas podró­ży
— fil­my wideo moż­na oglą­dać na dowol­nym urzą­dze­niu: na kom­pu­te­rze, lap­to­pie, table­cie lub smart­fo­nie
— opro­gra­mo­wa­nie dostęp­ne jest aż w 30 języ­kach, tak­że w pol­skim

Szyb­kie i łatwe odnaj­dy­wa­nie kon­kret­nych frag­men­tów nagrań
— momen­ty nagrań moż­na odna­leźć przy uży­ciu intu­icyj­nej i pro­stej linii cza­su
— szyb­ka loka­li­za­cja kamer śle­dzą­cych z inte­rak­tyw­ną funk­cją mapy
— nagry­wa­nie tyl­ko tych scen, w któ­rych obiek­ty znaj­du­ją się w ruchy, dzię­ki funk­cji detek­cja ruchu

Bez­piecz­ne i pro­ste udo­stęp­nia­nie nagrań
— wystar­czy wybrać dowol­ny for­mat JPEG, MKV, AVI, macie­rzy­sty for­mat bazy danych i eks­por­to­wać nagra­ne fil­my
— w łatwy spo­sób moż­na wyeks­por­to­wać i udo­stęp­niać nagra­nia, – za pomo­cą odtwa­rza­cza mul­ti­me­dial­ne­go, pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub MMS
— nagra­nia wideo moż­na tak­że udo­stęp­niać współ­pra­cow­ni­kom i oso­bom trze­cim
-przede wszyst­kim jest bez­piecz­nie – pry­wat­ne dane są chro­nio­ne, dzię­ki usta­wie­niu hasła, któ­re chro­ni eks­port bazy danych, dzię­ki cze­mu pli­ki wideo dostęp­ne są tyl­ko dla auto­ry­zo­wa­nych użyt­kow­ni­ków

Naj­waż­niej­sze cechy opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect Essen­tial +:
— nie­ogra­ni­czo­ny czas prze­cho­wy­wa­nia mate­ria­łu wideo
— wygod­ny dostęp do obra­zu z kamer i nagrań z każ­de­go miej­sca dzię­ki apli­ka­cji mobil­nej
— wyszu­ki­wa­nie wideo w opar­ciu o ruch
— jed­no­war­stwo­wa inte­rak­tyw­na mapa
— wbu­do­wa­ne wykry­wa­nie ruchu w obra­zie wideo
— wie­le for­ma­tów eks­por­tu
— obsłu­ga do 8 kamer
— łatwe przej­ście do wyż­szych wer­sji opro­gra­mo­wa­nia XPro­tect

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl