Niskie ceny kamer Vivotek — sprawdzone modele!

Ulu­bio­ne mode­le i spraw­dzo­ne roz­wią­za­nia — teraz aż 12 mode­li kamer Vivo­tek może­cie kupić w bar­dzo atrak­cyj­nych niskich cenach!
Niskie ceny kamer Vivo­tek — od teraz do odwo­ła­nia pro­mo­cji lub wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych.

Zadzwoń i zamów

lub zamów w sklepie internetowym

Współpracujesz z nami! Zaloguj się w sklepie, a na niektóre modele kamer kupisz jeszcze w niższych cenach:)

kopuł­ka wewnętrz­na

kopuł­ko­wa kame­ra wewnętrz­na

kopuł­ka wewnętrz­na

kopuł­ko­wa kame­ra wewnętrz­na

kopuł­ka zewnętrz­na

kopuł­ko­wa kame­ra zewnętrz­na

kopuł­ka zewnętrz­na

kopuł­ko­wa kame­ra zewnętrz­na

kopuł­ka wewnętrz­na

kopuł­ko­wa kame­ra wewnętrz­na

mini bul­let WiFi­zew­nętrz­ny

kame­ra WiFi typu bul­let zewnętrz­na

mini bul­let zewnętrz­ny

kame­ra typu bul­let zewnętrz­na

bul­let zewnętrz­ny

kame­ra typu bul­let zewnętrz­na

bul­let zewnętrz­ny

kame­ra typu bul­let zewnętrz­na

bul­let zewnętrz­ny

kame­ra typu bul­let zewnętrz­na

cube WiFi wewnętrz­ny

kame­ra WiFi typu cube wewnętrz­na

cube wewnętrz­ny

kame­ra typu cube wewnętrz­na

Pole­ca­my:)

Mini bul­let VIVOTEK IB8360-W to bez­prze­wo­do­wa, sty­lo­wa kame­ra, ide­al­na dla osób szu­ka­ją­cych eko­no­micz­nych i nie­za­wod­nych roz­wią­zań, w zakre­sie moni­to­rin­gu zewnętrz­ne­go, jak i wewnętrz­ne­go dla małe­go biz­ne­su. Kame­ra wypo­sa­żo­na jest w wie­le nowo­cze­snych funk­cji.
Jed­ną z naj­now­szych funk­cji — VIVOC­lo­ud jaką użyt­kow­nik zysku­je zupeł­nie bez­płat­nie, jest moż­li­wość kom­plek­so­we­go zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze.
Dzię­ki zarzą­dza­niu VIVOC­lo­ud i reje­stra­cji obra­zu na kar­cie SD moż­na zre­zy­gno­wać z reje­stra­to­ra w małych sys­te­mach moni­to­rin­gu. Wystar­czy pod­piąć kame­rę do firmowej/domowej sie­ci WiFi za pomo­cą pro­ste­go kre­ato­ra kon­fi­gu­ra­cji. Kame­ra nagry­wa zda­rze­nia na kar­cie pamię­ci, a nagra­nia­mi i pod­glą­dem z kame­ry moż­na zarzą­dzać przez prze­glą­dar­kę lub apli­ka­cję na tele­fo­nie. War­to zazna­czyć, że trans­mi­sja WiFi jest nie­za­leż­na od zapi­su na kar­cie pamię­ci. Pod­gląd i nagra­nia moż­na uzy­skać w kon­fi­gu­ra­cji lokal­nej jak i zdal­nej. A kame­rę moż­na rów­no­le­gle włą­czyć do kla­sycz­ne­go sys­te­mu moni­to­rin­gu. 

Uwa­ga: niskie ceny na powyż­sze mode­le kamer obo­wią­zu­ją do odwo­ła­nia lub do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *