Wyprzedaż magazynowa

Wietrzymy nasze magazyny — ceny jeszcze nigdy nie były tak niskie!

Tym razem wyprze­da­je­my pro­duk­ty mar­ki Kore­nix – swit­che prze­my­sło­we i media­kon­wer­te­ry.
Wyprze­daż trwa do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych.
Szyb­kie zaku­py zro­bi­cie w naszym skle­pie  Vipos
Uwa­ga: ceny są widocz­ne tyl­ko po zalo­go­wa­niu do skle­pu.

W mega niskich cenach znaj­dzie­cie mię­dzy inny­mi:
Prze­my­sło­wy kon­wer­ter świa­tło­wo­do­wy, mul­ti­mo­do­wy Kore­nix Jet­Con 1301-m umoż­li­wia prze­sy­ła­nie danych na odle­głość 2 km (złą­cze). Jego małe roz­mia­ry spra­wia­ją, że może być zain­sta­lo­wa­ny w wie­lu miej­scach o ogra­ni­czo­nej prze­strze­ni.
Wię­cej infor­ma­cji o kon­wer­te­rze  Kore­nix Jet­Con 1301-m

Jet­Net 3008G, 8-por­to­wy prze­my­sło­wy prze­łącz­nik Giga­bit Ether­net, któ­ry zapew­nia wyso­ką wydaj­ność dzia­ła­nia oraz łatwą insta­la­cję. Jest ide­al­nym roz­wią­za­niem dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych zasto­so­wań prze­pu­sto­wo­ści i dosko­na­le nada­je się do pra­cy w sys­te­mach moni­to­rin­gu IP.
Wię­cej infor­ma­cji o prze­łącz­ni­ku Kore­nix Jet­Net 3008G

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *