Wyprzedaż switchy przemysłowych Lantech

W ofer­cie wyprze­da­żo­wej dosko­na­łe swit­che prze­my­sło­we Lan­tech, wypo­sa­żo­ne w kil­ka por­tów, nie­któ­re mode­le mogą tak­że zasi­lać urzą­dze­nia w tech­no­lo­gii PoE. Dosko­na­le spraw­dza­ją się w auto­ma­ty­za­cji, trans­por­cie, fabry­kach, zakła­dach prze­my­sło­wych i liniach mon­ta­żo­wych. Głów­nie dzię­ki wytrzy­ma­łej meta­lo­wej obu­do­wie IP-30, moż­li­wo­ści pra­cy w sze­ro­kim zakre­sie tem­pe­ra­tur i wyma­ga­ją­cych warun­kach śro­do­wi­sko­wych.

Dodat­ko­wo przy zaku­pie nie­któ­rych mode­li swit­chy otrzy­masz zasi­lacz Lan­tech za 1 zł. O szcze­gó­ły wyprze­da­ży pytaj han­dlow­ców.
Swit­che w mega niskich cenach znaj­dziesz w naszym skle­pie inter­ne­to­wym VIPOS
Ceny zoba­czysz tyl­ko po zalo­go­wa­niu do skle­pu! Wyprze­daż trwa do wyczer­pa­nia sta­nów maga­zy­no­wych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyż­sza pro­mo­cja nie łączy się z inny­mi pro­mo­cja­mi.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
W pozo­sta­łym zakre­sie, do spraw nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­mi­nie zasto­so­wa­nie ma Regu­la­min sprze­da­ży SUMA SOLUTIONS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *