Wyprzedaż switchy przemysłowych Lantech

W ofercie wyprze­da­żowej doskonałe switche przemy­słowe Lantech, wyposażone w kilka portów, niektóre modele mogą także zasilać urządzenia w techno­logii PoE. Doskonale spraw­dzają się w automa­ty­zacji, trans­porcie, fabrykach, zakładach przemy­słowych i liniach monta­żowych. Głównie dzięki wytrzy­małej metalowej obudowie IP-30, możli­wości pracy w szerokim zakresie tempe­ratur i wymaga­jących warunkach środo­wi­skowych.

Dodatkowo przy zakupie niektórych modeli switchy otrzymasz zasilacz Lantech za 1 zł. O szczegóły wyprzedaży pytaj handlowców.
Switche w mega niskich cenach znajdziesz w naszym sklepie inter­ne­towym VIPOS
Ceny zobaczysz tylko po zalogo­waniu do sklepu! Wyprzedaż trwa do wyczer­pania stanów magazy­nowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Powyższa promocja nie łączy się z innymi promo­cjami.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
W pozostałym zakresie, do spraw nieure­gu­lo­wanych w niniejszym Regula­minie zasto­so­wanie ma Regulamin sprzedaży SUMA SOLUTIONS