Analityka profesjonalna — AImetis

Zapraszamy na semi­na­rium pre­zen­tu­ją­ce roz­wią­za­nia Aimetis w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i użyt­ko­wa­nia ana­li­ty­ki pro­fe­sjo­na­la­nej w sys­te­mach moni­to­rin­gu wiedo ip !

4 kwiet­nia w Katowicach, zaczy­na­my od godz. 9:00

Seminarium będzie obej­mo­wa­ło pre­zen­ta­cję szeregu inte­li­gent­nych funkcji jakie oferuje Aimetis swoim klien­tom:
— śle­dze­nie, zli­cza­nie ludzi i obiek­tów
— wykry­wa­nie obiek­tów
— wykry­wa­nie tłumu
— roz­po­zna­wa­nie twarzy
Opowiemy jak za pomocą tych funkcji budować sce­na­riu­sze zdarzeń zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność ochrony, mini­ma­li­zu­ją­ce fał­szy­we alarmy a także jak infor­ma­cje dostar­cza­ne przez moni­to­ring inwestor/użytkownik może wyko­rzy­stać do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści swojego biznesu.

 

Rozpoznawanie twarzy

Tagged under: