Analityka profesjonalna — AImetis

Zapra­szamy na seminarium prezen­tujące rozwią­zania Aimetis w zakresie projek­to­wania i użytko­wania analityki profe­sjo­na­lanej w systemach monito­ringu wiedo ip !

4 kwietnia w Katowicach, zaczynamy od godz. 9:00

Seminarium będzie obejmowało prezen­tację szeregu inteli­gentnych funkcji jakie oferuje Aimetis swoim klientom:
— śledzenie, zliczanie ludzi i obiektów
— wykry­wanie obiektów
— wykry­wanie tłumu
— rozpo­zna­wanie twarzy
Opowiemy jak za pomocą tych funkcji budować scena­riusze zdarzeń zwięk­szające efektywność ochrony, minima­li­zujące fałszywe alarmy a także jak infor­macje dostar­czane przez monitoring inwestor/użytkownik może wykorzystać do zwięk­szenia efektyw­ności swojego biznesu.

 

Rozpo­zna­wanie twarzy