Analityka profesjonalna — AImetis

Zapra­sza­my na semi­na­rium pre­zen­tu­ją­ce roz­wią­za­nia Aime­tis w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i użyt­ko­wa­nia ana­li­ty­ki pro­fe­sjo­na­la­nej w sys­te­mach moni­to­rin­gu wie­do ip !

4 kwiet­nia w Kato­wi­cach, zaczy­na­my od godz. 9:00

Semi­na­rium będzie obej­mo­wa­ło pre­zen­ta­cję sze­re­gu inte­li­gent­nych funk­cji jakie ofe­ru­je Aime­tis swo­im klien­tom:
— śle­dze­nie, zli­cza­nie ludzi i obiek­tów
— wykry­wa­nie obiek­tów
— wykry­wa­nie tłu­mu
— roz­po­zna­wa­nie twa­rzy
Opo­wie­my jak za pomo­cą tych funk­cji budo­wać sce­na­riu­sze zda­rzeń zwięk­sza­ją­ce efek­tyw­ność ochro­ny, mini­ma­li­zu­ją­ce fał­szy­we alar­my a tak­że jak infor­ma­cje dostar­cza­ne przez moni­to­ring inwestor/użytkownik może wyko­rzy­stać do zwięk­sze­nia efek­tyw­no­ści swo­je­go biz­ne­su.

 

Roz­po­zna­wa­nie twa­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl