Obiektywy Fuji w ofercie Sumy

Obiek­ty­wy mar­ki FUJI to dosko­na­łe uzu­peł­nie­nie sys­te­mu moni­to­rin­gu z wyko­rzy­sta­niem kamer IP. W obszer­nej ofer­cie znaj­dzie­my pro­duk­ty  spraw­dza­ją­ce się w  zróż­ni­co­wa­nych, trud­nych warun­kach śro­do­wi­sko­wych. Pro­du­cent ofe­ru­je obiek­ty­wy sta­ło i zmien­no­ogni­sko­we, obiek­ty­wy typu fisheye, dosto­so­wa­ne do pra­cy w  try­bie dzien­no-noc­nym,  a tak­że moto­rzo­om do obser­wa­cji dale­kie­go zasię­gu.

Mar­ka Fuji jest gwa­ran­cją jako­ści. Obiek­ty­wy są lek­kie, mają małe roz­mia­ry, a ich opty­ka zapew­nia w peł­ni szcze­gó­ło­wy i wyraź­ny obraz — od środ­ka do kra­wę­dzi. Wypo­sa­żo­ne są w szkla­ne soczew­ki, co zwięk­sza ich trwa­łość oraz odpor­ność na zary­so­wa­nia. Wyróż­nia je rów­nież mini­mal­na awa­ryj­ność.

Obiek­ty­wy do kamer CCTV z serii 2,8–8 mm w peł­ni współ­pra­cu­ją z kom­pak­to­wy­mi kame­ra­mi typu box. Zapew­nia­ją szcze­gó­ło­wy obraz obser­wo­wa­nej sce­ny.  Dedy­ko­wa­ne są  do mon­ta­żu w kame­rach z prze­twor­ni­ka­mi o matry­cy  do 1/3”. Cechu­je je moż­li­wość uzy­ska­nia sze­ro­kie­go kąta widze­nia i wyso­ki współ­czyn­nik jasno­ści, dzię­ki cze­mu spraw­dza­ją się do obser­wa­cji nie­do­świe­tlo­nych miejsc. Wszyst­kie obiek­ty­wy z tej serii mają moco­wa­nie typu CS, dzię­ki któ­re­mu nie potrze­bu­je­my pier­ście­nia redu­ku­ją­ce­go, jak w przy­pad­ku moco­wa­nia C.Najbardziej popu­lar­nym obiek­ty­wem z serii 2,8–8 mm w ofer­cie Sumy jest:

Obiek­tyw FUJI YV2.8x2.8SA-SA2L:

- roz­dziel­czość do 3MP

- przy­sto­so­wa­ny do współ­pra­cy z prze­twor­ni­kiem  1/3″

- kąty widze­nia dla prze­twor­ni­ka 1/3″
1/3’‘ wide: 100°00′ x 73°45’
1/3’‘ tele: 35°03″ x 26°18’

- dłu­gość ogni­sko­wej: 2.8 — 8 mm

- jasność: F1.2

- obiek­tyw asfe­rycz­ny

- Auto-Iris

- ste­ro­wa­nie prze­sło­ną: Auto DC

- meta­lo­wy gwint

- mon­taż: CS

Dobór odpo­wied­nie­go obiek­ty­wu nie zawsze jest pro­stym i oczy­wi­stym zada­niem, dla­te­go pozo­sta­je­my do Pań­stwa dys­po­zy­cji:kon­takt 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *