7 powodów dlaczego superczuła kamera sieciowa Sony SNC-VB770 widzi więcej w ciemności?

1. Wyraźny obraz w ciemności

Model kame­ry Sony SNC-VB770 dostar­cza wyraź­ny obraz wideo nawet w warun­kach zupeł­nej ciem­no­ści, prze­kra­cza­ją­cej zdol­ność widze­nia ludz­kie­go oka,  a wszyst­ko przy nie­spo­ty­ka­nym pozio­mie mini­mal­ne­go oświe­tle­nia 0,004 luk­sa. Pod­czas gdy inne kame­ry nie są w sta­nie sku­tecz­nie moni­to­ro­wać oto­cze­nia, ze wzglę­du na nie­do­sta­tecz­ny poziom oświe­tle­nia.  Model SNC-VB770 dosko­na­le radzi sobie w przy­pad­ku bra­ku oświe­tle­nia lub np. tyl­ko przy świe­tle gwiazd reje­stru­jąc szcze­gó­ło­wy obraz. Mię­dzy inny­mi dla­te­go, że w mode­lu tej kame­ry zasto­so­wa­no spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny przez Sony, peł­no­klat­ko­wy prze­twor­nik obra­zu Exmor TM CMOS, któ­ry prze­chwy­tu­je znacz­nie wię­cej świa­tła niż stan­dar­do­we matry­ce kamer, przez co ma o wie­le lep­szą świa­tło­czu­łość i może pra­co­wać gdy jest bar­dzo ciem­no. Bar­dzo wyso­ka czu­łość – ISO 409 600 pozwa­la tak­że na płyn­ne reje­stro­wa­nie kolo­ro­we­go obra­zu 4K z pręd­ko­ścią 30kl/sek. w warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia. 

2. Technologia 4K

Tech­no­lo­gia 4K zapew­nia wyjąt­ko­wą ilość szcze­gó­łów w mate­ria­le wideo, dzię­ki nawet 4 krot­nie więk­szej roz­dziel­czo­ści,  niż w przy­pad­ku roz­dziel­czo­ści Full HD. Dosko­na­ła roz­dziel­czość kame­ry uła­twia iden­ty­fi­ka­cję poszcze­gól­nych obiek­tów czy osób, a ma to szcze­gól­ne zna­cze­nie w przy­pad­ku moni­to­rin­gu miej­skie­go. Dodat­ko­wo kame­ra wypo­sa­żo­na jest w sys­tem stre­fo­wej reduk­cji szu­mów. Umoż­li­wia on prze­pro­wa­dza­nie ana­li­zy zawar­to­ści obra­zu, a następ­nie dzie­le­nie go na stre­fy, np. kra­wę­dzie, fak­tu­ry, obsza­ry o tym samym kolo­rze, co wpły­wa w dal­szym cią­gu na reduk­cję szu­mów i tym samym popra­wia obraz.

3. Wymienne obiektywy Sony

Ponad­to reje­stra­cja naj­drob­niej­szych deta­li odby­wa się dzię­ki moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia w mode­lu SNC-VB770 wyso­kiej jako­ści, wymien­nych obiek­ty­wów Sony z moco­wa­niem typu E serii FE. Wie­le rodza­jów obiek­ty­wów począw­szy od sze­ro­ko­kąt­nych po tele­obiek­ty­wy, uła­twia znacz­nie inte­gra­cję kame­ry w przy­pad­ku róż­nych zasto­so­wań jak: moni­to­ring miast, ulic, lot­nisk, ban­ków, urzę­dów czy obiek­tów przy­ro­dy, reje­stro­wa­nia badań nauko­wych.

4. Inteligentne kadrowanie

Kame­ra wypo­sa­żo­na jest w sze­reg inte­li­gent­nych funk­cji, jak funk­cja inte­li­gent­ne­go kadro­wa­nia. Pozwa­la ona na rów­no­cze­sne oglą­da­nie cało­ści obra­zu, jak i poje­dyn­czych zbli­żeń z okre­ślo­nych stref.

5. Śledzenie wielu obiektów

Funk­cja śle­dze­nia wie­lu obiek­tów pozwa­la dodat­ko­wo na roz­po­zna­wa­nie i dyna­micz­ne śle­dze­nie wie­lu obiek­tów w nie­za­leż­nych oknach. Jed­na kame­ra 4K z funk­cją dyna­micz­ne­go śle­dze­nia obiek­tu umoż­li­wia moni­to­ro­wa­nie szer­sze­go obsza­ru niż w przy­pad­ku wie­lu kamer HD, zapew­nia­jąc zwięk­szo­ny ogląd sytu­acji przy obni­żo­nych kosz­tach zaku­pu i insta­la­cji.

śle­dze­nie obiek­tów

inte­li­gent­ne kodo­wa­nie

inte­li­gent­ne kadro­wa­nie

6. Inteligentna rejestracja sceny

 Z kolei funk­cja inte­li­gent­nej reje­stra­cji sce­ny auto­ma­tycz­nie, opty­mal­nie dosto­so­wu­je usta­wie­nia obra­zu do zmien­nych warun­ków oświe­tle­nio­wych, pogo­do­wych czy pory dnia. Moż­li­wa jest tak­że indy­wi­du­al­na kon­fi­gu­ra­cja poszcze­gól­nych para­me­trów obra­zu ręcz­nie lub zgod­nie z har­mo­no­gra­mem, otrzy­mu­jąc w ten spo­sób naj­lep­szą jakość obra­zu przez całą dobę. 

7. Inteligentne kodowanie

War­to wspo­mnieć tak­że o funk­cji inte­li­gent­ne­go kodo­wa­nia, któ­ra opty­ma­li­zu­je wyko­rzy­sty­wa­nie prze­pu­sto­wo­ści łącza sie­cio­we­go i gwa­ran­tu­je roz­dziel­czość 4K tyl­ko tam, gdzie jest ona potrzeb­na. W porów­na­niu z kon­wen­cjo­nal­ny­mi kame­ra­mi sie­cio­wy­mi pozwa­la to zmniej­szyć prze­strzeń dys­ko­wą archi­wum przy zacho­wa­niu wyso­kiej jako­ści archi­wum nawet o 50%.

Zapoznaj się z parametrami technicznymi kamery SONY SNC-VB770

Źró­dła:

https://www.sony.pl/pro/article/ultra-high-sensitivity

https://www.sony.pl/pro/product/video-security-ip-cameras-fixed/snc-vb770/overview/

https://www.sony.pl/pro/article/video-security-5-reasons-choose-sony

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *