1.u00a0Wyrau017any obraz w ciemnou015bci

Model kamery Sony SNC-VB770 dostarcza wyrau017any obraz wideo nawet w warunkach zupeu0142nej ciemnou015bci, przekraczaju0105cej zdolnou015bu0107 widzenia ludzkiego oka,u00a0 a wszystko przy niespotykanym poziomie minimalnego ou015bwietlenia 0,004 luksa. Podczas gdy inne kamery nie su0105 w stanie skutecznie monitorowau0107 otoczenia, ze wzglu0119du na niedostateczny poziom ou015bwietlenia.u00a0 Model SNC-VB770 doskonale radzi sobie w przypadku braku ou015bwietlenia lub np. tylko przy u015bwietle gwiazd rejestruju0105c szczegu00f3u0142owy obraz. Miu0119dzy innymi dlatego, u017ce w modelu tej kamery zastosowano specjalnie zaprojektowany przez Sony, peu0142noklatkowy przetwornik obrazu Exmor TM CMOS, ktu00f3ry przechwytuje znacznie wiu0119cej u015bwiatu0142a niu017c standardowe matryce kamer, przez co ma o wiele lepszu0105 u015bwiatu0142oczuu0142ou015bu0107 i mou017ce pracowau0107 gdy jest bardzo ciemno. Bardzo wysoka czuu0142ou015bu0107 u2013 ISO 409 600 pozwala taku017ce na pu0142ynne rejestrowanie kolorowego obrazu 4K z pru0119dkou015bciu0105 30kl/sek. w warunkach su0142abego ou015bwietlenia.u00a0

2. Technologia 4K

Technologia 4K zapewnia wyju0105tkowu0105 ilou015bu0107 szczegu00f3u0142u00f3w w materiale wideo, dziu0119ki nawet 4 krotnie wiu0119kszej rozdzielczou015bci,u00a0 niu017c w przypadku rozdzielczou015bci Full HD. Doskonau0142a rozdzielczou015bu0107 kamery uu0142atwia identyfikacju0119 poszczegu00f3lnych obiektu00f3w czy osu00f3b, a ma to szczegu00f3lne znaczenie w przypadku monitoringu miejskiego. Dodatkowo kamera wyposau017cona jest w system strefowej redukcji szumu00f3w. Umou017cliwia on przeprowadzanie analizy zawartou015bci obrazu, a nastu0119pnie dzielenie go na strefy, np. krawu0119dzie, faktury, obszary o tym samym kolorze, co wpu0142ywa w dalszym ciu0105gu na redukcju0119 szumu00f3w i tym samym poprawia obraz.

3. Wymienne obiektywy Sony

Ponadto rejestracja najdrobniejszych detali odbywa siu0119 dziu0119ki mou017cliwou015bci zastosowania w modelu SNC-VB770 wysokiej jakou015bci, wymiennych obiektywu00f3w Sony z mocowaniem typu E serii FE. Wiele rodzaju00f3w obiektywu00f3w poczu0105wszy od szerokoku0105tnych po teleobiektywy, uu0142atwia znacznie integracju0119 kamery w przypadku ru00f3u017cnych zastosowau0144 jak: monitoring miast, ulic, lotnisk, banku00f3w, urzu0119du00f3w czy obiektu00f3w przyrody, rejestrowania badau0144 naukowych.

4. Inteligentne kadrowanie

Kamera wyposau017cona jest w szereg inteligentnych funkcji, jak funkcja inteligentnego kadrowania. Pozwala ona na ru00f3wnoczesne oglu0105danie cau0142ou015bci obrazu, jak i pojedynczych zbliu017ceu0144 z okreu015blonych stref.

5. u015aledzenie wielu obiektu00f3w

Funkcja u015bledzenia wielu obiektu00f3w pozwala dodatkowo na rozpoznawanie i dynamiczne u015bledzenie wielu obiektu00f3w w niezaleu017cnych oknach. Jedna kamera 4K z funkcju0105 dynamicznego u015bledzenia obiektu umou017cliwia monitorowanie szerszego obszaru niu017c w przypadku wielu kamer HD, zapewniaju0105c zwiu0119kszony oglu0105d sytuacji przy obniu017conych kosztach zakupu i instalacji.

u015bledzenie obiektu00f3w

inteligentne kodowanie

inteligentne kadrowanie

6. Inteligentna rejestracja sceny

u00a0Z kolei funkcja inteligentnej rejestracji sceny automatycznie, optymalnie dostosowuje ustawienia obrazu do zmiennych warunku00f3w ou015bwietleniowych, pogodowych czy pory dnia. Mou017cliwa jest taku017ce indywidualna konfiguracja poszczegu00f3lnych parametru00f3w obrazu ru0119cznie lub zgodnie z harmonogramem, otrzymuju0105c w ten sposu00f3b najlepszu0105 jakou015bu0107 obrazu przez cau0142u0105 dobu0119.u00a0

7. Inteligentne kodowanie

Warto wspomnieu0107 taku017ce o funkcji inteligentnego kodowania, ktu00f3ra optymalizuje wykorzystywanie przepustowou015bci u0142u0105cza sieciowego i gwarantuje rozdzielczou015bu0107 4K tylko tam, gdzie jest ona potrzebna. W poru00f3wnaniu z konwencjonalnymi kamerami sieciowymi pozwala to zmniejszyu0107 przestrzeu0144 dyskowu0105 archiwum przy zachowaniu wysokiej jakou015bci archiwum nawet o 50%.

Zapoznaj siu0119 z parametrami technicznymi kamery SONY SNC-VB770

u0179ru00f3du0142a:

https://www.sony.pl/pro/article/ultra-high-sensitivity

https://www.sony.pl/pro/product/video-security-ip-cameras-fixed/snc-vb770/overview/

https://www.sony.pl/pro/article/video-security-5-reasons-choose-sony