Aimetis Symphony ™ — skalowalny system VMS z wydajną natywną analizą wideo

W 2016 roku Aimetis opubli­kował znaczącą aktuali­zację swojego wielo­krotnie nagra­dzane oprogra­mo­wanie do zarzą­dzania wideo. Oprogra­mo­wanie Aimetis Symphony 7 zostało całko­wicie przepro­jek­towane, wprowa­dzono zupełnie nowy interface użytkownika i dodano nowe funkcje, które znacznie uspraw­niają pracę i zapew­niają niższy całkowity koszt posia­dania systemu VMS, pośród wszystkich dostępnych na rynku. Skalo­walne oprogra­mo­wanie, łatwe w konfi­gu­racji i użyciu, stanowi idealne rozwią­zanie zarówno dla insta­lacji wykorzy­stu­jących tylko jeden serwer, jak i w insta­la­cjach wymaga­jących wielu serwerów. Symphony 7 może być zarzą­dzane centralnie przez chmurową aplikację administratora(Aimetis Enter­prise Manager™). W połączeniu z wiodącą w branży natywną analizą wideo, Symphony 7 stanowi klasę samą w sobie.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Symphony 7 firmy Aimetis?

Aimetis Symphony można zainsta­lować na ogólno­do­stępnych na rynku urządze­niach. Obsługuje tysiące kamer sieciowych i koderów, a także standardy branżowe, takie jak ONVIF Profile S i Profile G. Liczne gotowe integracje z produktami PSIM, alarmowymi i kontroli dostępu, wpływają na poprawę wydaj­ności operatora, zapew­niając łatwy dostęp do podglądu zdarzeń. REST API sprawia, że możemy tworzyć otwarty, zarzą­dzalny system.

Najniższy całkowity koszt posiadania oprogramowania (TCO)

Symphony 7 zapewnia najniższy całkowity koszt posia­dania systemu VMS, dzięki konso­li­dacji serwerów, zmniej­szeniu liczby licencji Microsoft i poprawie wydaj­ności pracy użytkow­ników. Unikatowa archi­tektura wielo­ser­werowa eliminuje potrzebę stoso­wania serwerów zarzą­dza­jących, ponieważ cała odpowie­dzialność za to została przenie­siona na serwery nagry­wające. Oprogra­mo­wanie pozwala na przełą­czanie awaryjnego serwera bez koniecz­ności korzy­stania z Windows Clustering, co znacznie ogranicza ilość potrzebnych licencji Microsoft i upraszcza konfi­gu­rację. Natywna analiza obrazu dodatkowo zmniejsza wymagania serwera, elimi­nując dedykowane serwery anali­tyczne i popra­wiając wydajność pracy użytkow­ników.

Łatwość użycia

Uspraw­niona aplikacja webowa (web client) oparta o HTML5, jest przezna­czona do zarzą­dzania systemem. Dzięki temu admini­strator może skonfi­gu­rować cały system za pomocą przeglą­darki inter­ne­towej, zamiast insta­lować i utrzy­mywać klienta Windows. Klient oparty na systemie Windows przezna­czony jest do podglądu wideo i wygene­ro­wanych alarmów. System skoncen­trowany na wideo pozwala opera­torowi skupić się na monito­ringu.

Nowe funkcje

Od czasu pojawienia się Symphony 7 pojawiło się kilka ważnych aktuali­zacji. Najważ­niejsze z nich to:
•wsparcie dla map GIS
Za pomocą Symphony można integrować mapy od dostawców GIS.
• Nowa analiza: Rozpo­zna­wanie twarzy
To analiza wideo umożli­wiająca rozpo­zna­wanie twarzy, wyzwa­lanie zdarzeń i alarmów.
• Grupy Active Directory
Oprogra­mo­wanie automa­tycznie kojarzy grupy Symphony z grupami Active Directory.
• Nowa analiza: Detekcja tłumu
Alarmy mogą być wyzwalane, gdy ilość osób znajdu­jących się na danym obszarze. przekroczy określony poziom zajętości/gęstości.
• Obsługa H.265
Obsłu­giwany jest już standard kompresji wideo H.265.
• Thin Client Management
Thin Client może być używany przez Symphony do wyświe­tlania materiału wideo na monitorach.

Aimetis, (należący do Senstar), oferuje zinte­growane, inteli­gentne rozwią­zania do zarzą­dzania wideo do monito­ringu bezpie­czeństwa i aplikacji bizne­sowych. Firma jest światowym liderem w dziedzinie inteli­gentnej techno­logii wideo i stale wdraża nowe opcje analityki wideo, jako integralnego elementu rozwiązań do zarzą­dzania wideo. Produkty Aimetis są innowa­cyjne, tworzone w oparciu o nowe techno­logie, które dostar­czają klientom jedną platformę do migracji z analo­gowego wideo do inteli­gentnych rozwiązań wideo IP. Oferując szeroki zakres usług i wsparcie, Aimetis jest uznawany przez branżowych anali­tyków, sprze­dawców i klientów końcowych za markę niezwykle innowa­cyjną i zaanga­żowaną w dosko­na­lenie produktu.

Żródło: Aimetis Article — new impro­ve­ments in V7 2017-12