Aimetis Symphony ™ — skalowalny system VMS z wydajną natywną analizą wideo

W 2016 roku Aime­tis opu­bli­ko­wał zna­czą­cą aktu­ali­za­cję swo­je­go wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia wideo. Opro­gra­mo­wa­nie Aime­tis Sym­pho­ny 7 zosta­ło cał­ko­wi­cie prze­pro­jek­to­wa­ne, wpro­wa­dzo­no zupeł­nie nowy inter­fa­ce użyt­kow­ni­ka i doda­no nowe funk­cje, któ­re znacz­nie uspraw­nia­ją pra­cę i zapew­nia­ją niż­szy cał­ko­wi­ty koszt posia­da­nia sys­te­mu VMS, pośród wszyst­kich dostęp­nych na ryn­ku. Ska­lo­wal­ne opro­gra­mo­wa­nie, łatwe w kon­fi­gu­ra­cji i uży­ciu, sta­no­wi ide­al­ne roz­wią­za­nie zarów­no dla insta­la­cji wyko­rzy­stu­ją­cych tyl­ko jeden ser­wer, jak i w insta­la­cjach wyma­ga­ją­cych wie­lu ser­we­rów. Sym­pho­ny 7 może być zarzą­dza­ne cen­tral­nie przez chmu­ro­wą apli­ka­cję administratora(Aimetis Enter­pri­se Mana­ger™). W połą­cze­niu z wio­dą­cą w bran­ży natyw­ną ana­li­zą wideo, Sym­pho­ny 7 sta­no­wi kla­sę samą w sobie.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Symphony 7 firmy Aimetis?

Aime­tis Sym­pho­ny moż­na zain­sta­lo­wać na ogól­no­do­stęp­nych na ryn­ku urzą­dze­niach. Obsłu­gu­je tysią­ce kamer sie­cio­wych i kode­rów, a tak­że stan­dar­dy bran­żo­we, takie jak ONVIF Pro­fi­le S i Pro­fi­le G. Licz­ne goto­we inte­gra­cje z pro­duk­ta­mi PSIM, alar­mo­wy­mi i kon­tro­li dostę­pu, wpły­wa­ją na popra­wę wydaj­no­ści ope­ra­to­ra, zapew­nia­jąc łatwy dostęp do pod­glą­du zda­rzeń. REST API spra­wia, że może­my two­rzyć otwar­ty, zarzą­dzal­ny sys­tem.

Najniższy całkowity koszt posiadania oprogramowania (TCO)

Sym­pho­ny 7 zapew­nia naj­niż­szy cał­ko­wi­ty koszt posia­da­nia sys­te­mu VMS, dzię­ki kon­so­li­da­cji ser­we­rów, zmniej­sze­niu licz­by licen­cji Micro­soft i popra­wie wydaj­no­ści pra­cy użyt­kow­ni­ków. Uni­ka­to­wa archi­tek­tu­ra wie­lo­ser­we­ro­wa eli­mi­nu­je potrze­bę sto­so­wa­nia ser­we­rów zarzą­dza­ją­cych, ponie­waż cała odpo­wie­dzial­ność za to zosta­ła prze­nie­sio­na na ser­we­ry nagry­wa­ją­ce. Opro­gra­mo­wa­nie pozwa­la na prze­łą­cza­nie awa­ryj­ne­go ser­we­ra bez koniecz­no­ści korzy­sta­nia z Win­dows Clu­ste­ring, co znacz­nie ogra­ni­cza ilość potrzeb­nych licen­cji Micro­soft i uprasz­cza kon­fi­gu­ra­cję. Natyw­na ana­li­za obra­zu dodat­ko­wo zmniej­sza wyma­ga­nia ser­we­ra, eli­mi­nu­jąc dedy­ko­wa­ne ser­we­ry ana­li­tycz­ne i popra­wia­jąc wydaj­ność pra­cy użyt­kow­ni­ków.

Łatwość użycia

Uspraw­nio­na apli­ka­cja webo­wa (web client) opar­ta o HTML5, jest prze­zna­czo­na do zarzą­dza­nia sys­te­mem. Dzię­ki temu admi­ni­stra­tor może skon­fi­gu­ro­wać cały sys­tem za pomo­cą prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, zamiast insta­lo­wać i utrzy­my­wać klien­ta Win­dows. Klient opar­ty na sys­te­mie Win­dows prze­zna­czo­ny jest do pod­glą­du wideo i wyge­ne­ro­wa­nych alar­mów. Sys­tem skon­cen­tro­wa­ny na wideo pozwa­la ope­ra­to­ro­wi sku­pić się na moni­to­rin­gu.

Nowe funkcje

Od cza­su poja­wie­nia się Sym­pho­ny 7 poja­wi­ło się kil­ka waż­nych aktu­ali­za­cji. Naj­waż­niej­sze z nich to:
•wspar­cie dla map GIS
Za pomo­cą Sym­pho­ny moż­na inte­gro­wać mapy od dostaw­ców GIS.
• Nowa ana­li­za: Roz­po­zna­wa­nie twa­rzy
To ana­li­za wideo umoż­li­wia­ją­ca roz­po­zna­wa­nie twa­rzy, wyzwa­la­nie zda­rzeń i alar­mów.
• Gru­py Acti­ve Direc­to­ry
Opro­gra­mo­wa­nie auto­ma­tycz­nie koja­rzy gru­py Sym­pho­ny z gru­pa­mi Acti­ve Direc­to­ry.
• Nowa ana­li­za: Detek­cja tłu­mu
Alar­my mogą być wyzwa­la­ne, gdy ilość osób znaj­du­ją­cych się na danym obsza­rze. prze­kro­czy okre­ślo­ny poziom zajętości/gęstości.
• Obsłu­ga H.265
Obsłu­gi­wa­ny jest już stan­dard kom­pre­sji wideo H.265.
• Thin Client Mana­ge­ment
Thin Client może być uży­wa­ny przez Sym­pho­ny do wyświe­tla­nia mate­ria­łu wideo na moni­to­rach.

Aime­tis, (nale­żą­cy do Sen­star), ofe­ru­je zin­te­gro­wa­ne, inte­li­gent­ne roz­wią­za­nia do zarzą­dza­nia wideo do moni­to­rin­gu bez­pie­czeń­stwa i apli­ka­cji biz­ne­so­wych. Fir­ma jest świa­to­wym lide­rem w dzie­dzi­nie inte­li­gent­nej tech­no­lo­gii wideo i sta­le wdra­ża nowe opcje ana­li­ty­ki wideo, jako inte­gral­ne­go ele­men­tu roz­wią­zań do zarzą­dza­nia wideo. Pro­duk­ty Aime­tis są inno­wa­cyj­ne, two­rzo­ne w opar­ciu o nowe tech­no­lo­gie, któ­re dostar­cza­ją klien­tom jed­ną plat­for­mę do migra­cji z ana­lo­go­we­go wideo do inte­li­gent­nych roz­wią­zań wideo IP. Ofe­ru­jąc sze­ro­ki zakres usług i wspar­cie, Aime­tis jest uzna­wa­ny przez bran­żo­wych ana­li­ty­ków, sprze­daw­ców i klien­tów koń­co­wych za mar­kę nie­zwy­kle inno­wa­cyj­ną i zaan­ga­żo­wa­ną w dosko­na­le­nie pro­duk­tu.

Żró­dło: Aime­tis Artic­le — new impro­ve­ments in V7 2017-12

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl