Milestone Husky M10 – funkcjonalność i elegancja

Milestone Husky M10 to nowoczesny NVR o najwyż­szych walorach estetycznych i użytkowych z fabrycznie zainsta­lo­wanym  i skonfi­gu­ro­wanym VMS XProtect Milestone. Jest to rozwią­zanie dedykowane do małych systemów telewizji dozorowej, zbudo­wanych z maksy­malnie 8 kamer.

Niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze

  •  Podłą­czenie i urucho­mienie to tylko chwila
  •  Automa­tycznie wykrywa podłą­czone kamery
  •  Prosty w obsłudze, nie wymaga żadnych szkoleń

Mnogość funkcji

  •  Wideo na żywo ze wszystkich kamer w jednym inter­fejsie
  •  Proste przeglą­danie i odtwa­rzanie
  •  Łatwy eksport nagrań
  •  Kontrola pan-tilt-zoom (PTZ)
  •  Możliwość zarzą­dzania użytkow­nikami
  •  Wbudowana funkcja detekcji ruchu

Aplikacje klienckie

Milestone Husky M10 jest dostępny z dwoma inter­fejsami użytkownika, WWW i Milestone Mobile dostępnymi w 27 różnych językach.

Posiada bogaty interfejs WWW, który umożliwia pogląd, odtwa­rzanie i udostęp­nianie wideo z przeglą­darek inter­ne­towych.

Milestone Mobile natomiast umożliwia przeglą­danie i stero­wanie wideo z poziomu smart­fonów i tabletów.

Milestone Inter­connect™

Milestone Husky M10 jest również obsłu­giwany przez Milestone Inter­connect, który pozwala łączyć ze sobą rejstratory Milestone Husky, urządzenia Milestone Arcus i wszystkie produkty XProtect VMS z XProtect Corporate. Milestone Inter­connect zapewnia zatem dostęp do całej sieci nieza­leżnie od położenia geogra­ficznego danego obiektu.

Kompa­ty­bilność

Milestone Husky współ­pracuje z bardzo wieloma kamerami i enkoderami różnych produ­centów. Jest to na dzień dzisiejszy ponad 2 600 różnych urządzeń, można więc powie­dzieć, że możli­wości zasto­so­wania tych rejestra­torów są niemal nieogra­ni­czone.

Specy­fi­kacja

Ilość kanałów: 4 8
Wymiary : 200(W)x200(D)x45(H) mm 200(W)x200(D)x45(H) mm
Procesor ATOM ATOM
Pamięć RAM: 4GB 4GB
Dyski: 1TB 1TB or 2TB
System opera­cyjny: Linux Linux
Milestone Care Plus: 3 lata w pakiecie 3 lata w pakiecie