szybkoobrotowa kamera IPSD8321E

VIVOTEK SD8321E to wysokiej jakości szybko­obrotowa kamera IP przezna­czona do profe­sjo­nalnych zasto­sowań. Ostatnie sztuki w bardzo atrak­cyjnych cenach!

szybkoobrotowa kamera IP

Kamera VIVOTEK SD8321E jest dzienno-nocna, to znaczy posiada wbudowany mecha­niczny filtr podczer­wieni, umożli­wiający współ­pracę z zewnętrznymi oświe­tla­czami IR. Dzięki 18x zoomowi optycznemu umożliwia precy­zyjne obser­wo­wanie obiektów nawet ze znacznej odległości.

Dzięki zasto­so­waniu funkcji WDR Pro kamera może poradzić sobie w trudnych warunkach oświe­tle­niowych, redukując mocno kontra­stowe bądź prześwie­tlone sceny.

W kamerze zasto­sowano najwyższej klasy przetwornik SONY EXview HAD CCD, który potrafi wykonać do 60 klatek na sekundę w rozdziel­czości D1, co sprawia, że nawet poruszające się obiekty są ostre i wyraźne.

SD8321E obsługuje kompresję obrazu w każdym z trzech standardów H.264, MPEG‑4, lub MJPEG.

Mechanizm Pan / tilt

Mechanizm Pan / tilt  zapewnia kamerze szybki i precy­zyjny ruch w zakresach: 360° ciągły obrot wokół własnej osi i 90° regulacja nachy­lenia pionowego. Użytkownicy mogą łatwo kontro­lować pozycję obiektywu za pomocą myszki lub manipu­latora, bądź ustawić do 128 wcześniej zdefi­nio­wanych przez siebie presetów z konkretną pozycją i zoomem obiektywu.

Konstrukcja kamery umożliwia pracę ciągłą 24h na dobę. Model SD8321 obsługuje dwu kierunkowe audio, oraz detekcję audio pozwa­lającą wywołać alarm po przekro­czeniu danego poziomu hałasu.

Dzięki wbudo­wanemu slotowi kart pamięci SD/SDHC możliwy jest zapis nagrań i zdjęć, co jest szcze­gólnie przydatne np. w przypadku awarii sieci LAN, bądź uszko­dzenia rejestratora lub serwera rejestru­jącego.

Kamera posiada solidną metalową, pyło i wodosz­czelną obudowę klasy IP66, która umożliwia pracę w ekstre­malnych warunkach atmos­fe­rycznych od ‑40°C do 55°C. Warto zaznaczyć, że w zestawie z kamerą znajduje się dedykowany uchwyt ścienny. Możliwy jest również inny rodzaj montażu np. słupowy, czy sufitowy, dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów dodat­kowych.

Zasilanie kamery jest możliwe poprzez przewód LAN wg. standardu 802.3at PoE Plus, bądź poprzez zasilacz AC 24V.

SD8321E jest szcze­gólnie przydatna do monito­ro­wania otwartych przestrzeni wewnątrz  i na zewnątrz pomieszczeń, takich jak: pasaże handlowe, hale magazynowe, lotniska, autostrady, parkingi oraz wszędzie tam gdzie, wymagana jest precyzja i wysoki poziom nieza­wod­ności.

Oprócz wspomnianego wcześniej uchwytu ściennego, producent dodaje w zestawie profe­sjo­nalne, bezpłatne oprogra­mo­wanie ST7501, obsłu­gujące do 32 kamer VIVOTEK.