SONY SNC-VM600B — promocja 7 dni!

Oka­zja tygo­dnia! Przez 7 dni kame­ra kopuł­ko­wa SONY SNC-VM600B w nie­by­wa­le niskiej cenie tyl­ko 790 zł brut­to! 

Czas trwa­nia pro­mo­cji od 28 wrze­śnia do 4 paź­dzier­ni­ka 2018  lub do wyczer­pa­nia.

Sie­cio­wa, wewnętrz­na  mini­ka­me­ra kopuł­ko­wa SNC-VM600B o roz­dziel­czo­ści obra­zu 1280 x 1024 pik­se­li. Dzię­ki zasto­so­wa­niu prze­twor­ni­ka CMOS Exmor zapew­nia wyż­szą czu­łość.
Tech­no­lo­gia XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise Reduc­tion) reje­stru­je wyraź­ne obra­zy o niskim pozio­mie szu­mów przy sła­bym oświe­tle­niu. Inte­li­gent­na ana­li­za wideo i dźwię­ku DEPA Advan­ced akty­wu­je alar­my zgod­nie z regu­ła­mi okre­ślo­ny­mi przez użyt­kow­ni­ka. Mecha­ni­zmy ana­li­zy w kame­rze zosta­ły wzbo­ga­co­ne o dodat­ko­we funk­cje, takie jak wykry­wa­nie twa­rzy, pozo­sta­wio­nych obiek­tów i usu­nię­tych obiek­tów.

Gwa­ran­cja na ten model kame­ry 3 mie­sią­ce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *