Promocja 7 dni — kopułka Vivotek FD8177-H

W tym tygodniu w promocyjnej cenie 4MP kopułka  Vivotek FD8177-H. Obniżona cena od dzisiaj 05.10 do 11.10.2018. Chyba, że wcześniej wszystkie wykupicie:)
Pro­mo­cja 7 dni — kopuł­ka Vivo­tek FD8177-H

FD8177-H jest sie­cio­wą kame­rą typu kopuł­ka, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. 
- roz­dziel­czo­ści 4 MP
- obiek­tyw zmien­no­ogni­sko­wy
- odświe­ża­nie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 2688×1520
- mecha­nicz­ny filtr IR do dzienno/nocnych zasto­so­wań
- oświe­tlacz IR efek­tyw­ny do 30 metrów
- tech­no­lo­gia Smart Stre­am II do opty­ma­li­za­cji prze­pu­sto­wo­ści 
- tech­no­lo­gia WDR Pro —  reje­stro­wa­nie wyso­kiej jako­ści i roz­dziel­czo­ści obra­zu,  przy dużych kon­tra­stach
- 3 lata gwa­ran­cji

Cena katalogowa

Cena tygodnia

FD8177-H

899 zł brutto

kame­ra kopuł­ko­wa wewnętrz­na

w TAKIEJ CENIE TYLKO PRZEZ 7 DNI!!!

FD8177-H jest sie­cio­wą kame­rą typu dome, dedy­ko­wa­ną do zasto­so­wań wewnętrz­nych. Urzą­dze­nie posia­da 4 MP prze­twor­nik, któ­ry umoż­li­wia pra­cę w roz­dziel­czo­ści  2688×1520 przy 30 kl/sek. FD8177-H jest wypo­sa­ża­na w tech­no­lo­gię WDR Pro, co pozwa­la na reje­stro­wa­nie wyso­kiej jako­ści i roz­dziel­czo­ści obraz,  przy dużych kontrastach.Obiektyw zmien­no­ogni­sko­wy jest w sta­nie zapew­nić lep­szą widocz­ność w warun­kach wyso­kie­go kon­tra­stu.

 

FD8177-H wspie­ra rów­nież tech­no­lo­gię 3DNR- funk­cję reduk­cji szu­mów popra­wia­ją­cą jakość obra­zu przy niskim natę­że­niu świa­tła, dzię­ki cze­mu kame­ra świet­nie radzi sobie w nocy. War­to rów­nież pamię­tać, że dzię­ki wyko­rzy­sta­niu kamer sie­cio­wych użyt­kow­nik może szyb­ko i w łatwy spo­sób mieć zdal­ny dostęp do moni­to­rin­gu za pomo­cą apli­ka­cji iVie­wer. Dzię­ki zawar­tym stan­dar­dom kom­pre­sji H.264 oraz MJPEG wie­le stru­mie­ni może być jed­no­cze­śnie prze­ka­zy­wa­nych w róż­nych for­ma­tach przy róż­nych roz­dziel­czo­ściach, ilo­ściach kla­tek i jako­ści obra­zu dla róż­no­rod­nych apli­ka­cji. Stru­mie­nie mogą być indy­wi­du­al­nie skon­fi­gu­ro­wa­ne tak, aby spro­stać róż­nym potrze­bom i ogra­ni­cze­niom prze­pu­sto­wo­ści przez opty­ma­li­za­cję pasma i skła­do­wa­nia danych. Model FD8177-H wypo­sa­żo­ny został w tech­no­lo­gię Smart Stre­am dru­giej gene­ra­cji zapew­nia­jąc mak­sy­mal­ną efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pasma oraz pozwa­la zaosz­czę­dzić do 50%  zaję­to­ści dys­ków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *