VIVOTEK VAST

Oprogra­mo­wanie VAST to najbar­dziej rozbu­dowane oprogra­mo­wanie Vivoteka do centralnego zarzą­dzania urządze­niami monito­ringu wizyjnego, obsłu­gujące również kamery innych marek.

Z uwagi na różno­rodność funkcji, może obsłużyć setki kamer oraz stacji połączonych w jeden hierar­chiczny system monito­ro­wania, nagry­wania, odtwa­rzania i zarzą­dzania zdarze­niami. Wyposażone jest w funkcję VAST Matrix, umożli­wiającą jedno­czesny podgląd setek obrazów z kamer i video serwerów. Wraz z synchro­nicznym odtwa­rzaniem nagrań z 16 kanałów jedno­cześnie, umożliwia szybkie i łatwe zarzą­dzanie rozle­głymi systemami, pracu­jącymi w archi­tek­turze klient/serwer, stanowiąc solidne rozwią­zanie dla sklepów, banków oraz monito­ringów miejskich.

Specy­fi­kacja techniczna :

Kompresja

 • Kompresja wideo: MJPEG, MPEG4, H.264 AVC, H.264 SVC, H.265

 • Kompresja audio: AAC, AMR, G.711 i G.726

Nagry­wanie

 • Tryb nagry­wania: ręczny, ciągły lub alarmowy

 • Obsługa nagry­wania awaryjnego na kartach SD

 • Tryb nagry­wania alarmowego: detekcja ruchu, detekcja manipu­lacji, DI / DO, IR, PIR, IVA , Utracone wideo, Błędy w nagry­waniu, status nagry­wania, status połączenia stacji, stan połączenia dysków, stan pojem­ności dysków, status licencji, status sieci i wirtualne stan pamięci

 • Formatów plików multi­me­dialnych: podstawowy format plików multi­me­dialnych ISO

 • Cykliczna rejestracja: w oparciu o ilość dni lub przestrzeń dyskową

 • Obsługa wielu dysków twardych

 • Obsługa NAS (SMB & CIFS)

Bezpie­czeństwo

 • 5 różnych poziomów użytkow­ników

 • Obsługa zabez­pie­czenia uwierzy­tel­niania

Opcje eksportu

 • Eksport w formacie: AVI, EXE3GP

 • Format zdjęć: BMPJPEG

 • Źródło: Podgląd na żywo oraz odtwa­rzanie plików

Kopia zapasowa

 • ręczna lub wg harmo­no­gramu

Układ obrazów na żywo

 • Układ typu: 1x1, 2x2, 1 +5, 3x3, 1 +12, 4x4, 5x5, 1 +31, 1P+2, 1P+6, 1P+8, 2V, 3V, 4V, 2V+3

 • Obsługa drag & drop

 • Obsługa zestawu układów (Przełą­czanie między różnymi zestawami układów)

 • Obsługa automa­tycznego dodawania nowo dodanego urządzenia do układu

 • Obsługa trybu stron

 • Prosto­wanie obrazu kamer typu FishEye

Archi­tektura

 • System: klient i serwer

 • Zdalny dostęp:  IE8, IE9, IE10

 • System Opera­cyjny Windows: Vista, XP,7,8, Server: 2012, 2008, 2003, 200

 • Hierar­chiczny: Tak

 • Program: VAST LiveC­lient, VAST LivePlayback, VAST Matrix oraz VAST Server

Protokoły

 • protokół komuni­ka­cyjny na poziomie klient i serwer: tunel HTTP z zawar­tością XML

 • Szyfro­wanie: AES

Odtwa­rzanie

 • Max. liczba kanałów: 16

 • Tryb odtwa­rzania: asynchro­niczne i synchro­niczne

 • Wyszu­ki­wanie logów i zdarzeń: Tak

Funkcje poprawy sygnału wideo

 • Poprawa obrazu: jasność, kontrast, nasycenie i odcień

 • Inteli­gentna poprawa: funkcja Defog dla mgły, deszczu, śniegu, ognia i dymu

Zarzą­dzanie zdarze­niami

 • Powia­do­mienie o zdarze­niach w czasie rzeczy­wistym: Tak

 • Źródło wyzwo­lenia: detekcja ruchu, detekcja manipu­lacji, DI / DO, IR, PIR, IVA , Utracone wideo, błędy w nagry­waniu, status nagry­wania, status połączenia stacji, stan połączenia dysków, stan pojem­ności dysków, status licencji, status sieci i wirtualne stan pamięci

 • Akcje: wysłanie e‑mail, rozpo­częcie nagry­wania, przejście do presetu, wyste­ro­wanie DO, SMS lub komenda CGI

Inne

 • Konfi­gu­racja kamery: Konfi­gu­racja w oparciu o przeglą­darkę zaimple­men­towana w VAST LiveC­lient

 • Wielo­ję­zyczny interfejs użytkownika: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, chiński trady­cyjny, chiński uprosz­czony, japoński, portu­galia

 • PTZ: wirtualny panel PTZ, joystick, klikanie na obrazie i skróty klawia­turowe

 • Insta­lacja: 4 oddzielne pliki insta­la­cyjne dla VAST Server, VAST LiveC­lient, VAST LivePlayback oraz wspólny

Skróty klawia­turowe

 • PTZ oraz E‑PTZ

 • Pełny ekran, widok pojedyńczy oraz zmiana układu strony

 • Zapis aktualnej klatki z kamery

 • Zatrzy­manie alarmu

 • Wyłącz audio na wybranym kanale

 • Rozpocznij / zatrzymał przełą­czanie

Audio

 • Obsługa dwukie­run­kowego audio

 • Kontrola audio

Zobacz także: VAST — nowe oblicze