Kompresja H.265 oraz Smart Stream IISD9364-EHL.

Vivo­tek jako pierw­szy zasto­so­wał w swo­ich urzą­dze­niach kom­pre­sja H.265, umoż­li­wia­jąc swo­im odbior­com wyko­rzy­sta­nie udo­god­nień naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii. Kodek H.265 pozwa­la uzy­skać więk­szą niż dotych­czas kom­pre­sję, a w połą­cze­niu z opra­co­wa­ną przez inży­nie­rów Vivo­te­ka funk­cją Smart Stre­am II — oszczęd­ność pasma i zaję­to­ści danych się­ga­ją­cą nawet  80%.

H.265  (High Effi­cien­cy Video Coding) jest stan­dar­dem kom­pre­sji wideo opra­co­wa­nym jako następ­ca H.264/MPEG-4 AVC (Advan­ced Video Coding). Jej zasto­so­wa­nie w kame­rach ip pozwa­la na zwięk­sze­nie kom­pre­sji danych bez strat w jako­ści obra­zu, co odróż­nia ją od poprzed­nie­go stan­dar­du (H.264). Nowy kodek wspie­ra roz­dziel­czo­ści do 8192×4320, co spra­wia że jest zdol­ny do kom­pre­so­wa­nia stru­mie­ni UHDTV (porów­naj: https://pl.wikipedia.org/wiki/H.265/HEVC/).

Funk­cja Smart Stre­am II pozwa­la dyna­micz­nie zmie­niać jakość obra­zu w zależ­no­ści od sce­ny. Więk­szość sys­te­mów ma ogra­ni­czo­ny zasób pamię­ci maso­wej czy prze­pu­sto­wo­ści sie­ci, przez co admi­ni­stra­to­rzy obni­ża­ją jakość nagrań. Z funk­cją Smart Stre­am II nie jest to koniecz­ne. Kame­ra auto­ma­tycz­nie dobie­rze para­me­try dane­go obsza­ru obra­zu do wcze­śniej skon­fi­gu­ro­wa­nych usta­wień, dzię­ki cze­mu waż­ne sce­ny zacho­wa­ją wyso­ką jakość. Funk­cji Smart Stre­am II moż­na  uży­wać, wyko­rzy­stu­jąc opcje tj. dyna­micz­na ram­ka klu­czo­wa, czy  “smart codec”.

Dyna­micz­na ram­ka klu­czo­wa

Wyso­kiej jako­ści kodek z kom­pre­sją obra­zu H.265 wyko­rzy­stu­je róż­ni­ce pomię­dzy ram­ka­mi w celu dostar­cze­nia stru­mie­ni video rów­no­wa­żą­cych jakość obra­zu z wydaj­no­ścią pasma. Para­me­try zosta­ły zilu­stro­wa­ne na rysun­kach poni­żej:

sd.h265.ramkirys1

ramki.rys.2

Zasto­so­wa­nie dyna­micz­nej ram­ki w sta­tycz­nej sce­nie pozwa­la zaosz­czę­dzić nawet do 50% pasma. Ilość zaosz­czę­dzo­ne­go pasma jest tak­że zde­ter­mi­no­wa­na obec­no­ścią obiek­tów rucho­mych w obrę­bie pola widze­nia kame­ry. Jeśli poja­wią się w zasię­gu, opro­gra­mo­wa­nie auto­ma­tycz­nie skró­ci czas mię­dzy wsta­wia­niem ramek, aby uzy­skać jak naj­wyż­szą jakość obra­zu. W warun­kach sła­be­go oświe­tle­nia lub w nocy, roz­mia­ry ramek będą się zwięk­szać pod wpły­wem szu­mów, skut­kiem cze­go efekt oszczę­dza­nia pasma będzie mniej widocz­ny.

Stru­mień video dla typo­we­go urzą­dze­nia 2MP zaj­mu­je 3~4Mb/s pasma. Przy zasto­so­wa­niu funk­cji dyna­micz­nej ram­ki, pasmo stru­mie­nia w  sce­nie z śred­nim ruchem zosta­nie zre­du­ko­wa­ne do  2~3Mb/s, a w momen­tach pozba­wio­nych ruchu poni­żej 500 kb/s.

Smart codec

Opcja ta sku­tecz­nie redu­ku­je uży­cie pasma, pozwa­la­jąc ręcz­nie lub auto­ma­tycz­nie wybrać jakość dla pierw­sze­go pla­nu oraz tła.

Smart codec posia­da 3 try­by:

tryb auto­ma­tycz­ny- w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści poka­zu­je obiek­ty poru­sza­ją­ce się, pod­czas gdy resz­ta wyświe­tla­na jest jako tło, w niż­szej jako­ści.

tryb ręcz­ny- sami wybie­ra­my, któ­ry obszar ma być wyświe­tla­ny w wyż­szej roz­dziel­czo­ści, a któ­ry w niż­szej — jako tło. Mak­sy­mal­nie może­my utwo­rzyć 3 głów­ne okna o wyso­kiej jako­ści obra­zu.

tryb hybry­do­wy- to połą­cze­nie dwóch wymie­nio­nych try­bów. Ozna­cza to, że wyzna­cza­my obraz pierw­szo­pla­no­wy o naj­wyż­szej jako­ści. Dodat­ko­wo, jeśli poru­sza­ją­cy się obiekt będzie znaj­do­wał się poza wyzna­czo­nym obsza­rem, zosta­nie poka­za­ny rów­nież w roz­dziel­czo­ści pierw­sze­go pla­nu. Jed­no­cze­śnie za pomo­cą suwa­ka “Quali­ty prio­ri­ty” decy­du­je­my o jako­ści obra­zu pierw­sze­go pla­nu (rysu­nek poni­żej). Połą­cze­nie tych dwóch tech­no­lo­gi pozwo­li zmak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pasma oraz wydłu­żyć czas zapi­su przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu jako­ści obra­zu

SD9364EHL Video

Inne kame­ry z kode­kiem H.265 i funk­cją Smart Stre­am II to: IB9381-EHT, FD9181-HT, IP9171-HP, SD9361-EHL, FE9381-EHV

W kolej­nych arty­ku­łach poświę­co­nych SD9364-EHL opi­sze­my mię­dzy inny­mi funk­cje tj. EIS, DEFOG, nor­my IP67, iK10 oraz WDR.  

Prze­czy­taj wię­cej na temat tego pro­duk­tu:

Pierw­sze testy kame­ry SD9364-EHL

Funk­cja nagry­wa­nia ścież­ki patro­lu w SD936-EHL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl