Kompresja H.265 oraz Smart Stream IISD9364‐EHL.

Vivotek jako pierw­szy zasto­so­wał w swoich urzą­dze­niach kom­pre­sja H.265, umoż­li­wia­jąc swoim odbior­com wyko­rzy­sta­nie udo­god­nień naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii. Kodek H.265 pozwala uzyskać większą niż dotych­czas kom­pre­sję, a w połą­cze­niu z opra­co­wa­ną przez inży­nie­rów Vivoteka funkcją Smart Stream II — oszczęd­ność pasma i zaję­to­ści danych się­ga­ją­cą nawet  80%.

H.265  (High Efficiency Video Coding) jest stan­dar­dem kom­pre­sji wideo opra­co­wa­nym jako następ­ca H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding). Jej zasto­so­wa­nie w kame­rach ip pozwala na zwięk­sze­nie kom­pre­sji danych bez strat w jakości obrazu, co odróż­nia ją od poprzed­nie­go stan­dar­du (H.264). Nowy kodek wspiera roz­dziel­czo­ści do 8192×4320, co sprawia że jest zdolny do kom­pre­so­wa­nia stru­mie­ni UHDTV (porów­naj: https://pl.wikipedia.org/wiki/H.265/HEVC/).

Funkcja Smart Stream II pozwala dyna­micz­nie zmie­niać jakość obrazu w zależ­no­ści od sceny. Większość sys­te­mów ma ogra­ni­czo­ny zasób pamięci masowej czy prze­pu­sto­wo­ści sieci, przez co admi­ni­stra­to­rzy obni­ża­ją jakość nagrań. Z funkcją Smart Stream II nie jest to koniecz­ne. Kamera auto­ma­tycz­nie dobie­rze para­me­try danego obszaru obrazu do wcze­śniej skon­fi­gu­ro­wa­nych usta­wień, dzięki czemu ważne sceny zacho­wa­ją wysoką jakość. Funkcji Smart Stream II można  używać, wyko­rzy­stu­jąc opcje tj. dyna­micz­na ramka klu­czo­wa, czy  “smart codec”.

Dynamiczna ramka klu­czo­wa

Wysokiej jakości kodek z kom­pre­sją obrazu H.265 wyko­rzy­stu­je różnice pomię­dzy ramkami w celu dostar­cze­nia stru­mie­ni video rów­no­wa­żą­cych jakość obrazu z wydaj­no­ścią pasma. Parametry zostały zilu­stro­wa­ne na rysun­kach poniżej:

sd.h265.ramkirys1

ramki.rys.2

Zastosowanie dyna­micz­nej ramki w sta­tycz­nej scenie pozwala zaosz­czę­dzić nawet do 50% pasma. Ilość zaosz­czę­dzo­ne­go pasma jest także zde­ter­mi­no­wa­na obec­no­ścią obiek­tów rucho­mych w obrębie pola widze­nia kamery. Jeśli pojawią się w zasięgu, opro­gra­mo­wa­nie auto­ma­tycz­nie skróci czas między wsta­wia­niem ramek, aby uzyskać jak naj­wyż­szą jakość obrazu. W warun­kach słabego oświe­tle­nia lub w nocy, roz­mia­ry ramek będą się zwięk­szać pod wpływem szumów, skut­kiem czego efekt oszczę­dza­nia pasma będzie mniej widocz­ny.

Strumień video dla typo­we­go urzą­dze­nia 2MP zajmuje 3~4Mb/s pasma. Przy zasto­so­wa­niu funkcji dyna­micz­nej ramki, pasmo stru­mie­nia w  scenie z średnim ruchem zosta­nie zre­du­ko­wa­ne do  2~3Mb/s, a w momen­tach pozba­wio­nych ruchu poniżej 500 kb/s.

Smart codec

Opcja ta sku­tecz­nie redu­ku­je użycie pasma, pozwa­la­jąc ręcznie lub auto­ma­tycz­nie wybrać jakość dla pierw­sze­go planu oraz tła.

Smart codec posiada 3 tryby:

tryb auto­ma­tycz­ny- w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści poka­zu­je obiekty poru­sza­ją­ce się, podczas gdy reszta wyświe­tla­na jest jako tło, w niższej jakości.

tryb ręczny- sami wybie­ra­my, który obszar ma być wyświe­tla­ny w wyższej roz­dziel­czo­ści, a który w niższej — jako tło. Maksymalnie możemy utwo­rzyć 3 główne okna o wyso­kiej jakości obrazu.

tryb hybry­do­wy- to połą­cze­nie dwóch wymie­nio­nych trybów. Oznacza to, że wyzna­cza­my obraz pierw­szo­pla­no­wy o naj­wyż­szej jakości. Dodatkowo, jeśli poru­sza­ją­cy się obiekt będzie znaj­do­wał się poza wyzna­czo­nym obsza­rem, zosta­nie poka­za­ny również w roz­dziel­czo­ści pierw­sze­go planu. Jednocześnie za pomocą suwaka “Quality prio­ri­ty” decy­du­je­my o jakości obrazu pierw­sze­go planu (rysunek poniżej). Połączenie tych dwóch tech­no­lo­gi pozwoli zmak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność wyko­rzy­sta­nia pasma oraz wydłu­żyć czas zapisu przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu jakości obrazu

SD9364EHL Video

Inne kamery z kode­kiem H.265 i funkcją Smart Stream II to: IB9381‐EHT, FD9181‐HT, IP9171‐HP, SD9361‐EHL, FE9381‐EHV

W kolej­nych arty­ku­łach poświę­co­nych SD9364‐EHL opi­sze­my między innymi funkcje tj. EIS, DEFOG, normy IP67, iK10 oraz WDR.  

Przeczytaj więcej na temat tego pro­duk­tu:

Pierwsze testy kamery SD9364‐EHL

Funkcja nagry­wa­nia ścieżki patrolu w SD936‐EHL

Tagged under: