Monitoring w pojazdach szybkiego ruchu — Vivotek MD8531H

Monitoring w pojazdach. Dbałość o bezpie­czeństwo w przestrzeni publicznej sprawia, że wzrasta zapotrze­bo­wanie na monitoring w środkach trans­portu. Urządzenia stosowane do takich celów muszą być wyposażone w funkcje umożli­wiające pracę w specy­ficznych warunkach środo­wi­skowych. Szybko zmieniająca się pogoda, światło czy prędkość przemiesz­czania się pojazdu stawiają przed urządzeniem monito­ru­jącym wysokie wymagania.

Podsta­wowym elementem wyposa­żenia kamery przezna­czonej do pracy w trans­porcie powinny być funkcje umożli­wiające rejestrację wysokiej jakości obrazu w warunkach dziennych i nocnych. Vivotek ma w swojej ofercie wiele modeli, które z powodzeniem mogą być zasto­sowane do takich celów. Jedną z najczę­ściej polecanych kamer dedyko­wanych do pracy w pojazdach szybkiego ruchu jest MD8531H.

Dlaczego akurat ten model?

Wyposażona w techno­logię WDR PRO kamera pozwoli na zniwe­lo­wanie dużych kontrastów w obrazie. Jedno­cześnie możliwa jest rotacja obrazu o 90 lub 270 stopni, co pozwala zamon­tować kamerę pod różnymi kątami. Ponadto wyposa­żenie elektro­niczne kamery chroni metalowa obudowa, spełniająca normy IP 66 oraz IK10.  Urządzenie o takich parame­trach może być z powodzeniem używane w warunkach zewnętrznych.

Model ten można również polecić ze względu na optykę — występuje z obiek­tywem F3 (3.6 mm) oraz F4 (4.2mm).

Nagry­wanie odbywa się w pełnej rozdziel­czości 1280x960przy 30 klatkach na sekundę, w 3 kompre­sjach: H.264, MPEG4 oraz MJPEG.

Dodatkowe atuty MD8531H to slot na kartę pamięci, zapisy­wanie lokalne, wejście oraz wyjście alarmowe dla zewnętrznych urządzeń. Wbudowany jest również mikrofon umożli­wiający rejestrację dźwięku.

Próbkę możli­wości tego modelu kamery można zobaczyć w materiale filmowym, który nagra­liśmy w centrum Katowic. Specyfika tego miejsca pozwoliła zwery­fi­kować działanie urządzenia w trudnych warunkach. Znajdują się tu miejsca słabo oświe­tlone jak i takie w których ilość światła może oślepiać. Prędkość naszego pojazdu wynosiła maksy­malnie 60km/h zgodnie z przepisami drogowymi obowią­zu­jącymi w miejscach, przez które przebiegała trasa.

Film prezentuje obraz zareje­strowany przez kamerę MD8531H. Z łatwością można zauważyć, że miejsca mocno oświe­tlone są doskonale widoczne.