6 urządzeń sieciowych ułatwiających instalację

Czy pamiętacie, że w ofercie Vivotek znajdują się liczne urządzenia sieciowe, ułatwiające nawet najbardziej wymagające instalacje?

Pod­sta­wo­wym pro­duk­tem z naszej ofer­ty są PoE Injec­to­ry, czy­li urzą­dze­nia słu­żą­ce do zasi­la­nia kamer po PoE. Urzą­dze­nia takie mogą być zgod­ne zarów­no ze stan­dar­dem IEEE 802.3af, jak i IEEE 802.3at. Pamię­taj­cie, że para­me­trem na któ­ry rów­nież war­to zwró­cić uwa­gę w przy­pad­ku PoE Injec­to­rów jest mak­sy­mal­na moc na wyj­ściu dla każ­de­go por­tu – jest to istot­ne szcze­gól­nie w przy­pad­ku kamer bar­dziej wyma­ga­ją­cych np. szyb­ko­obro­to­wych.

Co w przypadku gdy po zakupie PoE Injectora okazało się, że jego odległość od kamery wynosi więcej niż 100m?

Z pomo­cą w takich sytu­acjach przy­cho­dzą PoE Exten­de­ry – czy­li urzą­dze­nia pozwa­la­ją­ce na prze­sła­nie PoE, na odle­głość dodat­ko­wych 100m, same nie wyma­ga­ją­ce dodat­ko­we­go źró­dła zasi­la­nia. Mak­sy­mal­na odle­głość jaką może­my osią­gnąć z wyko­rzy­sta­niem PoE Exten­de­rów to 300m.

A co w przypadku większych instalacji?

Kolej­nym ele­men­tem na któ­ry war­to zwró­cić uwa­gę jest fakt, że więk­sze insta­la­cje moni­to­rin­gu wyma­ga­ją więk­szych prze­pu­sto­wo­ści czy odle­gło­ści.  W takich przy­pad­kach  naj­roz­sąd­niej­szym roz­wią­za­niem wyda­je się zasto­so­wa­nie świa­tło­wo­du. Kame­ry nie są jed­nak wypo­sa­żo­ne w złą­cza umoż­li­wia­ją­ce bez­po­śred­nią trans­mi­sję, dla­te­go w tym przy­pad­ku ide­al­nie spraw­dza­ją się róż­ne­go rodza­ju media­kon­wer­te­ry.

W takim razie co będzie idealnym rozwiązaniem?

Jed­nak ulu­bio­nym roz­wią­za­niem naszych Klien­tów są w peł­ni zarzą­dzal­ne swit­che Vivo­tek z serii Vivo­Cam. Te swit­che war­stwy dru­giej nie tyl­ko pozwa­la­ją na auto­ma­tycz­ne wykry­cie urzą­dzeń mar­ki Vivo­tek, ale rów­nież mają moż­li­wość wyge­ne­ro­wa­nia wido­ku topo­lo­gii sie­ci. Jeśli doda­my do tego moż­li­wość peł­ne­go zarzą­dza­nia urzą­dze­nia­mi pro­du­cen­ta z pozio­mu swit­cha, inte­gra­cję z mapa­mi Google, rapor­ty z natę­że­nia ruchu w sie­ci czy cho­ciaż­by funk­cję MAC Lock – urzą­dze­nia te mogą stać się ser­cem całe­go sys­te­mu CCTV. Ponad­to pozwa­la­ją w łatwy spo­sób zwięk­szyć jego bez­pie­czeń­stwo, a wszyst­ko to moż­li­we za pomo­cą przy­ja­zne­go, gra­ficz­ne­go inter­fej­su.

Masz dodatkowe pytania? Napisz.

Zobacz jakie z wyżej opisanych urządzeń znajdują się w promocji:

EXTENDER POE VIVOTEK AP-FXC-0100

od 209 zł netto


przejdź do skle­pu

EXTENDER POE VIVOTEK AP-FXC-0200

od 249 zł netto


przejdź do skle­pu

iNJECTOR VIVOTEK AP-GIC-010A-060

od 319 zł netto


przejdź do skle­pu

Switch poe vivotek AW-GEv 264A-185

od 1559 zł netto


przejdź do skle­pu

POE injector AW-ihh-FXC-0100

od 609 zł netto


przejdź do skle­pu

media konwerter AW-ihs-0200

od 309 zł netto


przejdź do skle­pu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *