Nowa kamera hemisferyczna od SONY! Model SNC-HMX70 w 8 odsłonach.

W maju 2018 pojawi się nowa kamera hemisferyczna od SONY! Model SNC-HMX70 łączy to co najlepsze — czyli świetne parametry obrazu oraz bardzo funkcjonalny pakiet podstawowej analityki wideo.

1. Wszystkie szczegóły na jednym obrazie – bez tzw. martwych stref

Kame­ra SNC-HMX70 dzię­ki eks­tre­mal­nie sze­ro­kie­mu kąto­wi widze­nia, jest w sta­nie objąć swo­im zasię­giem roz­le­gły obszar, zastę­pu­jąc tym samym nawet kil­ka tra­dy­cyj­nych kamer. Dzię­ki pre­zen­ta­cji szcze­gó­ło­we­go obra­zu w wido­ku pano­ra­micz­nym 360°, bez tzw. mar­twych stref, nie umknie użyt­kow­ni­ko­wi  żad­ne istot­ne zda­rze­nie i ma peł­ną kon­tro­lę nad sytu­acją w zakre­sie obser­wo­wa­nej prze­strze­ni. 

2. Prostowanie obrazu bez zniekształceń — Dewarping

Kame­ra reje­stru­je obraz w for­mie okrą­głe­go kształ­tu, co spra­wia, że sce­na jest optycz­nie znie­kształ­co­na. Dewar­ping to funk­cja prze­kształ­ca­ją­ca okrą­gły obraz, w obraz pro­sto­kąt­ny, bar­dziej natu­ral­ny, bez znie­kształ­ceń. Kame­ra umoż­li­wia pro­sto­wa­nie obra­zu za pomo­cą apli­ka­cji dostęp­nej po stro­nie użyt­kow­ni­ka lub po stro­nie kame­ry. Dostęp­nych jest wie­le róż­nych wido­ków z wybra­nych frag­men­tów obra­zu ory­gi­nal­ne­go. 

3. Różne tryby widoku 180° lub 360°

Kame­ra zapew­nia widok 180° od lewej do pra­wej stro­ny na jed­nym zdję­ciu lub widok 360° przy insta­la­cji np. na pod­ło­dze, sufi­cie. Dodat­ko­wo zapew­nia kil­ka warian­tów pro­sto­wa­nia obra­zu, w tym: widok pano­ra­micz­ny (przy mon­ta­żu na ścia­nie), widok regio­nal­ny, dwa wido­ki pano­ra­micz­ne (2 x 180°), czte­ry wido­ki regio­nal­ne.

4. Funkcja Inteligentnej Analizy w kamerze — EVA

Kame­ra wypo­sa­żo­na jest w funk­cję Essen­tial Video Ana­ly­sis, dzię­ki któ­rej powia­da­mia i ostrze­ga użyt­kow­ni­ka o wystą­pie­niu dane­go zda­rze­nia. Funk­cje ana­li­tycz­ne pozwa­la­ją m. in. na zli­cza­nie osób, wykry­wa­nie twa­rzy, roz­róż­nia­nie obiek­tów, infor­mo­wa­nie o prze­kro­cze­niu linii, a tak­że umoż­li­wia­ją usta­wie­nie wzbu­dze­nia alar­mu w zde­fi­nio­wa­nych sytu­acjach, np. pod­czas prze­kro­cze­nia okre­ślo­ne­go obsza­ru. W kame­rze moż­na zde­fi­nio­wać nawet 8 reguł EVA.

5. Funkcja Inteligentnej Dynamicznej Redukcji Szumów (IDNR)

Funk­cja Intel­li­gent Dyna­mic Noise Reduc­tion zna­czą­co zmniej­sza wyma­ga­nia w zakre­sie sze­ro­ko­ści pasma i pojem­no­ści nośni­ków pamię­ci. Funk­cja ta nie­ustan­nie ana­li­zu­je zawar­tość sce­ny i usu­wa arte­fak­ty zwią­za­ne z szu­mem. Dzię­ki temu obni­ża się kosz­ty zwią­za­ne z prze­cho­wy­wa­niem danych i obcią­że­niem sie­ci. A dzię­ki opty­ma­li­za­cji sto­sun­ku ilo­ści szcze­gó­łów do sze­ro­ko­ści pasma kame­ra gene­ru­je obraz o naj­więk­szej moż­li­wej uży­tecz­no­ści.

6. Inteligentna funkcja Defog

Funk­cja ta  może być włą­czo­na na sta­łe lub uru­cha­miać się auto­ma­tycz­nie, regu­lu­jąc para­me­try obra­zu w celu zapew­nie­nia jego naj­lep­szej moż­li­wej jako­ści w warun­kach ogra­ni­czo­nej przej­rzy­sto­ści powie­trza.

7. Inteligentna Automatyczna Ekspozycja (IAE)

Dzię­ki tej funk­cji , kame­ra auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je się do panu­ją­cych warun­ków oświe­tle­nia i pozwa­la dostrzec szcze­gó­ły zarów­no w jasnej, jak i ciem­nej stre­fie  w obser­wo­wa­nej sce­nie.

8. Łatwa i wygodna instalacja

Kame­ra posia­da pier­ścień mon­ta­żo­wy uła­twia­ją­cy jej  insta­la­cję. Z kolei do zamon­to­wa­nia kame­ry na pier­ście­niu nie są wyma­ga­ne żad­ne narzę­dzia. Kame­ra posia­da tak­że wbu­do­wa­ny mikro­fon i może być zasi­la­na za pomo­cą PoE.

Podstawowe parametry kamery SNC-HMX70 wraz z porównaniem do modelu poprzedniego.

Źró­dło: Sony webi­nar SNC-HMX70

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl