Nowa kamera hemisferyczna od SONY! Model SNC‐HMX70 w 8 odsłonach.

W maju 2018 pojawi się nowa kamera hemisferyczna od SONY! Model SNC‐HMX70 łączy to co najlepsze — czyli świetne parametry obrazu oraz bardzo funkcjonalny pakiet podstawowej analityki wideo.

1. Wszystkie szczegóły na jednym obrazie – bez tzw. martwych stref

Kamera SNC‐HMX70 dzięki eks­tre­mal­nie sze­ro­kie­mu kątowi widze­nia, jest w stanie objąć swoim zasię­giem roz­le­gły obszar, zastę­pu­jąc tym samym nawet kilka tra­dy­cyj­nych kamer. Dzięki pre­zen­ta­cji szcze­gó­ło­we­go obrazu w widoku pano­ra­micz­nym 360°, bez tzw. mar­twych stref, nie umknie użyt­kow­ni­ko­wi  żadne istotne zda­rze­nie i ma pełną kon­tro­lę nad sytu­acją w zakre­sie obser­wo­wa­nej prze­strze­ni. 

2. Prostowanie obrazu bez zniekształceń — Dewarping

Kamera reje­stru­je obraz w formie okrą­głe­go kształ­tu, co sprawia, że scena jest optycz­nie znie­kształ­co­na. Dewarping to funkcja prze­kształ­ca­ją­ca okrągły obraz, w obraz pro­sto­kąt­ny, bar­dziej natu­ral­ny, bez znie­kształ­ceń. Kamera umoż­li­wia pro­sto­wa­nie obrazu za pomocą apli­ka­cji dostęp­nej po stronie użyt­kow­ni­ka lub po stronie kamery. Dostępnych jest wiele różnych widoków z wybra­nych frag­men­tów obrazu ory­gi­nal­ne­go. 

3. Różne tryby widoku 180° lub 360°

Kamera zapew­nia widok 180° od lewej do prawej strony na jednym zdjęciu lub widok 360° przy insta­la­cji np. na pod­ło­dze, suficie. Dodatkowo zapew­nia kilka warian­tów pro­sto­wa­nia obrazu, w tym: widok pano­ra­micz­ny (przy montażu na ścianie), widok regio­nal­ny, dwa widoki pano­ra­micz­ne (2 x 180°), cztery widoki regio­nal­ne.

4. Funkcja Inteligentnej Analizy w kamerze — EVA

Kamera wypo­sa­żo­na jest w funkcję Essential Video Analysis, dzięki której powia­da­mia i ostrze­ga użyt­kow­ni­ka o wystą­pie­niu danego zda­rze­nia. Funkcje ana­li­tycz­ne pozwa­la­ją m. in. na zli­cza­nie osób, wykry­wa­nie twarzy, roz­róż­nia­nie obiek­tów, infor­mo­wa­nie o prze­kro­cze­niu linii, a także umoż­li­wia­ją usta­wie­nie wzbu­dze­nia alarmu w zde­fi­nio­wa­nych sytu­acjach, np. podczas prze­kro­cze­nia okre­ślo­ne­go obszaru. W kamerze można zde­fi­nio­wać nawet 8 reguł EVA.

5. Funkcja Inteligentnej Dynamicznej Redukcji Szumów (IDNR)

Funkcja Intelligent Dynamic Noise Reduction zna­czą­co zmniej­sza wyma­ga­nia w zakre­sie sze­ro­ko­ści pasma i pojem­no­ści nośni­ków pamięci. Funkcja ta nie­ustan­nie ana­li­zu­je zawar­tość sceny i usuwa arte­fak­ty zwią­za­ne z szumem. Dzięki temu obniża się koszty zwią­za­ne z prze­cho­wy­wa­niem danych i obcią­że­niem sieci. A dzięki opty­ma­li­za­cji sto­sun­ku ilości szcze­gó­łów do sze­ro­ko­ści pasma kamera gene­ru­je obraz o naj­więk­szej moż­li­wej uży­tecz­no­ści.

6. Inteligentna funkcja Defog

Funkcja ta  może być włą­czo­na na stałe lub uru­cha­miać się auto­ma­tycz­nie, regu­lu­jąc para­me­try obrazu w celu zapew­nie­nia jego naj­lep­szej moż­li­wej jakości w warun­kach ogra­ni­czo­nej przej­rzy­sto­ści powie­trza.

7. Inteligentna Automatyczna Ekspozycja (IAE)

Dzięki tej funkcji , kamera auto­ma­tycz­nie dosto­so­wu­je się do panu­ją­cych warun­ków oświe­tle­nia i pozwala dostrzec szcze­gó­ły zarówno w jasnej, jak i ciemnej strefie  w obser­wo­wa­nej scenie.

8. Łatwa i wygodna instalacja

Kamera posiada pier­ścień mon­ta­żo­wy uła­twia­ją­cy jej  insta­la­cję. Z kolei do zamon­to­wa­nia kamery na pier­ście­niu nie są wyma­ga­ne żadne narzę­dzia. Kamera posiada także wbu­do­wa­ny mikro­fon i może być zasi­la­na za pomocą PoE.

Podstawowe parametry kamery SNC‐HMX70 wraz z porównaniem do modelu poprzedniego.


Źródło: Sony webinar SNC‐HMX70

Tagged under: