Bosch Roadshow — marzec 2018

Jesteś insta­la­to­rem, pro­jek­tan­tem, inte­gra­to­rem sys­te­mów lub spe­cja­li­zu­jesz się w sprze­da­ży sys­te­mów zabez­pie­czeń? Sko­rzy­staj z cało­dnio­wej sesji szko­le­nio­wej Bosch!

Tej wio­sny Bosch będzie obec­ny w trzech mia­stach w Pol­sce. Wybierz naj­bar­dziej dogod­ną dla Cie­bie loka­li­za­cję i już dzi­siaj zare­zer­wuj miej­sce dla sie­bie, swo­ich współ­pra­cow­ni­ków i part­ne­rów.

Nie może tam Cie­bie zabrak­nąć!

• Wszy­scy, któ­rzy zare­je­stru­ją się otrzy­ma­ją na szko­le­niu atrak­cyj­ny pakiet uczest­ni­ka

• Na koniec każ­de­go szko­le­nia kon­kurs wie­dzy i do wygra­nia zestaw wier­teł mie­sza­nych fir­my Bosch

Jesteś zain­te­re­so­wa­ny? Zgłoś się już dzi­siaj! Licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

Szko­le­nia są bez­płat­ne.

Gdzie i kiedy?

Łódź 13 mar­ca 2018

Wro­cław 14 mar­ca 2018

Kato­wi­ce 15 mar­ca 2018

Link do rejestracji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *