Co oznaczają litery — symbole kamer SONY

W ofer­cie SONY każ­dy może wybrać dla sie­bie odpo­wied­ni pro­dukt w zależ­no­ści od prze­zna­cze­nia.

Kame­ry pro­du­ko­wa­ne są w sze­ściu seriach:

W – kame­ry PTZ naj­wyż­szej kla­sy z tech­no­lo­gią ViewDR i sta­bi­li­za­cją obra­zu dosko­na­le spraw­dza­ją się w cen­trach han­dlo­wych, por­tach lot­ni­czych i budyn­kach użyt­ku publicz­ne­go. Zoom optycz­ny pozwa­la na wyko­na­nie pre­cy­zyj­ne­go zbli­że­nia.

V – ze wzglę­du na nagry­wa­nie dużej licz­by kla­tek na sekundę,seria ta spraw­dza się w trud­nych warun­kach jak środ­ki trans­por­tu, banki,kasyna.

E – eko­no­micz­na seria dla poszu­ku­ją­cych sprzę­tu wyso­kiej jako­ści w przy­stęp­nej cenie. Kame­ry tej serii są wybie­ra­ne do moni­to­rin­gu budyn­ków szkol­nych, wewnątrz obiek­tów han­dlo­wych oraz tere­nu wokół nich.

X – seria kamer kopu­ło­wych, któ­ra  ze wzglę­du na nie­wiel­kie roz­mia­ry i dys­kret­ny design prze­zna­czo­na jest do zasto­so­wa­nia w środ­kach trans­por­tu publicz­ne­go (auto­bu­sy, pociągi,tramwaje).

C – te nie­wiel­kie kame­ry ze wzglę­du na przy­stęp­ną cenę w połą­cze­niu z wyraź­nym obra­zem w roz­dziel­czo­ści HD – naj­czę­ściej są wybie­ra­ne do moni­to­rin­gu małych pomiesz­czeń typu biu­ro, sklep czy mała restau­ra­cja.

H – seria kamer hemi-sfe­rycz­nych o sze­ro­kim kącie widze­nia do zasto­so­wa­nia wewnątrz oraz na zewnątrz obiek­tów.  Jed­na kame­ra pozwa­la na zastą­pie­nie kil­ku urzą­dzeń, co korzyst­nie wpły­wa na rachu­nek eko­no­micz­ny moni­to­rin­gu. Naj­czę­ściej sto­so­wa­ne w halach maga­zy­no­wych, par­kin­gach, lob­by hote­lo­wych i dużych obiek­tach han­dlowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *