Kompresja H.265 i dynamiczna kompresja– Nowa generacja IP CCTV

Kompresja H.265

Najnowszy stan­dard kom­pre­sji obrazu, HEVC (ang. High Efficiency Video Coding), znany bar­dziej pod ozna­cze­niem H.265, wkracza na rynek IP CCTV i do oferty Vivotek. Dominujący dotych­czas stan­dard, H.264, zosta­nie zastą­pio­ny przez bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go tech­no­lo­gicz­nie następ­cę, ofe­ru­ją­ce­go reduk­cję wyko­rzy­sta­nia pasma średnio nawet o 50%.      

H.265 stwo­rzo­no od podstaw, inspi­ru­jąc się wcze­śniej­szy­mi zdo­by­cza­mi w zakre­sie zaawan­so­wa­nych metod kom­pre­sji obrazu. W nowym stan­dar­dzie zasto­so­wa­no całą gamę inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, takich jak prze­twa­rza­nie rów­no­le­głe czy pre­dyk­cję wek­to­rów ruchu, ulep­szo­no także te dotych­cza­so­wo wyko­rzy­sty­wa­ne, wpro­wa­dza­jąc większe jed­nost­ki seg­men­ta­cji obrazu. Opublikowanie infor­ma­cji o dostęp­nym stan­dar­dzie H.265 dało pro­du­cen­tom urzą­dzeń wyko­rzy­stu­ją­cych kom­pre­sję wideo wiele nowych moż­li­wo­ści dzia­ła­nia. Nie mogło w tym gronie zabrak­nąć firmy Vivotek.

Nowy standard

Nowy stan­dard pozwala na reduk­cję pasma średnio na pozio­mie 30–50% w sto­sun­ku do H.264, co prze­kła­da się bez­po­śred­nio na zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na prze­strzeń dyskową. Jest to nie­zwy­kle istotne, ponie­waż koszty budowy infra­struk­tu­ry sie­cio­wej oraz zakupu urzą­dzeń do prze­cho­wy­wa­nia danych, w tym licz­nych dysków twar­dych, sta­no­wią łącznie bardzo istotną cześć budżetu prze­zna­cza­ne­go na budowę sys­te­mów moni­to­rin­gu wideo. Zastosowanie kom­pre­sji H.265 w sieci IP CCTV pozwala na natych­mia­sto­wą reduk­cję wyko­rzy­sta­nia pasma i prze­strze­ni dys­ko­wej przy zacho­wa­niu tej samej jakości obrazu, a co za tym idzie, zna­czą­ce oszczęd­no­ści.

bitrate

Wyższa rozdzielczość w paśmie

Kolejnym ważnym aspek­tem jest wzrost popu­lar­no­ści kamer o wyso­kich roz­dziel­czo­ściach — coraz czę­ściej w moni­to­rin­gu stosuje się kamery wykra­cza­ją­cej poza stan­dard Full HD. W sze­ro­kim port­fo­lio kamer Vivotek można znaleźć zarówno modele zarówno 5‐megapikselowe jak i 12‐megapikselowe, a zasto­so­wa­nie ich jest w wielu przy­pad­kach nie­zwy­kle uży­tecz­ne, co nie­ste­ty idzie w parze ze znacz­nym obcią­że­niem pasma i dodat­ko­wy­mi giga­baj­ta­mi danych do prze­cho­wa­nia. Dzięki imple­men­ta­cji kodeka H.265 w urzą­dze­niach moni­to­rin­gu wideo, możemy uzyskać bar­dziej szcze­gó­ło­wy obraz przy utrzy­ma­niu stałego poziomu wyko­rzy­sta­nia pasma oraz nośni­ków pamięci.

Kompresory pasma

Ostateczny poziom reduk­cji pasma w danym miejscu będzie zależał od kilku czyn­ni­ków, m. in. ruchu w kadrze czy zmian oświe­tle­nia, jed­nak­że nawet przy obrazie sta­tycz­nym reduk­cja pasma będzie bardzo znaczna. Vivotek nie poprze­sta­je na tym i wraz z linią kamer H.265 wpro­wa­dza dodat­ko­we narzę­dzie kom­pre­sji w postaci ulep­szo­nej tech­no­lo­gii Smart Stream II. W wielu dostęp­nych aktu­al­nie mode­lach kamer Vivotek, tech­no­lo­gia Smart Stream pozwala na reduk­cję pasma poprzez selek­tyw­ne dopa­so­wa­nie jakości obrazu. Użytkownik może ozna­czyć strefy o wysokim prio­ry­te­cie lub użyć trybu wykry­wa­nia ruchu, dzięki czemu pożą­da­ne strefy lub wszyst­kie ruchome obiekty zostaną nagrane w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, podczas gdy jakość obrazu tła zosta­nie obni­żo­na. Smart Stream II jeszcze sku­tecz­niej oszczę­dza pasmo, a użyty wraz z kom­pre­sją kodek H.265 pozwala na reduk­cję na pozio­mie nawet 80% w sto­sun­ku do tego samego obrazu reje­stro­wa­ne­go z użyciem kodeka H.264.

reallife

Vivotek ma świa­do­mość, że pełną uży­tecz­ność, wyni­ka­ją­cą z zasto­so­wa­nia nowej metody kom­pre­sji, można uzyskać jedynie przez mody­fi­ka­cję całego systemu moni­to­rin­gu: kamer oraz urzą­dzeń reje­stru­ją­cych. Stąd wpro­wa­dze­nie na rynek cało­ścio­we­go roz­wią­za­nia H.265, w tym kamer, reje­stra­to­rów oraz opro­gra­mo­wa­nia. Naturalnie imple­men­ta­cja poszcze­gól­nych ele­men­tów systemu i stop­nio­we przej­ście na nowy stan­dard jest także możliwe dzięki pełnej zgod­no­ści wstecz­nej z poprzed­nim stan­dar­dem. Stosując opro­gra­mo­wa­nie VAST lub reje­stra­tor H.265 marki Vivotek, możemy reje­stro­wać stru­mie­nie wideo kodo­wa­ne z użyciem tak H.264, jak i H.265.

Kamery IP

Pierwsza seria kamer ze wspar­ciem H.265 to kamery 3‐megapikselowe pozwa­la­ją­ce reje­stro­wać obraz 25 kl./sek. Model IP9171‐HP, czyli uni­wer­sal­ny box, wypo­sa­żo­ny jest w pre­cy­zyj­ny obiek­tyw typu P‐iris, inno­wa­cyj­ną metodę usta­wia­nia ostro­ści Snapshot Focus, zna­ko­mi­cie radzi sobie także w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, dzięki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii WDR (Wide Dynamic Range) oraz SNV (Supreme Night Visibility). Serię uzu­peł­nia­ją kamery kopuł­ko­we do użytku wewnętrz­ne­go (FD9171‐HT) i zewnętrz­ne­go (FD9371‐HTV, FD9371‐EHT) oraz kamery typu bullet (IB9371‐HT, IB9371‐EHTV). Modele te, poza funk­cja­mi Smart Stream II, SNV czy WDR, posia­da­ją także wbu­do­wa­ne pro­mien­ni­ki pod­czer­wie­ni oraz obiek­ty­wy typu Remote Focus, pozwa­la­ją­ce na zdalne usta­wia­nie ostro­ści. Z począt­kiem przy­szłe­go roku Vivotek wpro­wa­dzi kolejną serię kamer ze wspar­ciem H.265, reje­stru­ją­cą obraz w roz­dziel­czo­ści 5 mega­pik­se­li.

vivoh265

Rejestratory

Dwa nowe modele reje­stra­to­rów sie­cio­wych Vivotek ze wspar­ciem H.265 umoż­li­wia­ją pod­łą­cze­nie 16 lub 32 kamer (modele ND9441ND9541). Urządzenia pozwa­la­ją na insta­la­cję 4 dysków twar­dych, każdy o pojem­no­ści do 6TB, a także na pod­pię­cie dwóch moni­to­rów przez wyjścia wideo. Rejestratory wypo­sa­żo­no w funkcję ‘dewarp’, pozwa­la­ją na prze­twa­rza­nie obrazu z kamer hemis­fe­rycz­nych. Można także łączyć się z nimi za pomocą apli­ka­cji EZConnect na urzą­dze­nia mobilne.

solution

Oprogramowanie VAST

Kompresja H.265 została także zaim­ple­men­to­wa­na w opro­gra­mo­wa­niu do cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia firmy Vivotek. Program VAST w wersji 1.11 pozwala na bez­po­śred­nie pod­łą­cze­nie kamer IP i reje­stra­to­rów Vivotek oraz sprawne zarzą­dza­nie zare­je­stro­wa­nym mate­ria­łem. Z jego pomocą można także stwo­rzyć tzw. ścianę wideo, która umoż­li­wia podgląd licz­nych stru­mie­ni wideo jed­no­cze­śnie z wyko­rzy­sta­niem dużej liczby moni­to­rów. Vivotek pracuje także wraz z part­ne­ra­mi nad imple­men­ta­cją kamer H.265 w popu­lar­nych sys­te­mach zarzą­dza­nia wideo.

Autor arty­ku­łu: Łukasz Gromowski

Tekst opu­bli­ko­wa­ny w maga­zy­nie „Ochrona Mienia i Informacji” nr 6/2015.

 

Tagged under: