Kompresja H.265 i dynamiczna kompresja– Nowa generacja IP CCTV

Kompresja H.265

Naj­now­szy stan­dard kom­pre­sji obra­zu, HEVC (ang. High Effi­cien­cy Video Coding), zna­ny bar­dziej pod ozna­cze­niem H.265, wkra­cza na rynek IP CCTV i do ofer­ty Vivo­tek. Domi­nu­ją­cy dotych­czas stan­dard, H.264, zosta­nie zastą­pio­ny przez bar­dziej zaawan­so­wa­ne­go tech­no­lo­gicz­nie następ­cę, ofe­ru­ją­ce­go reduk­cję wyko­rzy­sta­nia pasma śred­nio nawet o 50%.      

H.265 stwo­rzo­no od pod­staw, inspi­ru­jąc się wcze­śniej­szy­mi zdo­by­cza­mi w zakre­sie zaawan­so­wa­nych metod kom­pre­sji obra­zu. W nowym stan­dar­dzie zasto­so­wa­no całą gamę inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań, takich jak prze­twa­rza­nie rów­no­le­głe czy pre­dyk­cję wek­to­rów ruchu, ulep­szo­no tak­że te dotych­cza­so­wo wyko­rzy­sty­wa­ne, wpro­wa­dza­jąc więk­sze jed­nost­ki seg­men­ta­cji obra­zu. Opu­bli­ko­wa­nie infor­ma­cji o dostęp­nym stan­dar­dzie H.265 dało pro­du­cen­tom urzą­dzeń wyko­rzy­stu­ją­cych kom­pre­sję wideo wie­le nowych moż­li­wo­ści dzia­ła­nia. Nie mogło w tym gro­nie zabrak­nąć fir­my Vivo­tek.

Nowy standard

Nowy stan­dard pozwa­la na reduk­cję pasma śred­nio na pozio­mie 30–50% w sto­sun­ku do H.264, co prze­kła­da się bez­po­śred­nio na zmniej­sze­nie zapo­trze­bo­wa­nia na prze­strzeń dys­ko­wą. Jest to nie­zwy­kle istot­ne, ponie­waż kosz­ty budo­wy infra­struk­tu­ry sie­cio­wej oraz zaku­pu urzą­dzeń do prze­cho­wy­wa­nia danych, w tym licz­nych dys­ków twar­dych, sta­no­wią łącz­nie bar­dzo istot­ną cześć budże­tu prze­zna­cza­ne­go na budo­wę sys­te­mów moni­to­rin­gu wideo. Zasto­so­wa­nie kom­pre­sji H.265 w sie­ci IP CCTV pozwa­la na natych­mia­sto­wą reduk­cję wyko­rzy­sta­nia pasma i prze­strze­ni dys­ko­wej przy zacho­wa­niu tej samej jako­ści obra­zu, a co za tym idzie, zna­czą­ce oszczęd­no­ści.

bitrate

Wyższa rozdzielczość w paśmie

Kolej­nym waż­nym aspek­tem jest wzrost popu­lar­no­ści kamer o wyso­kich roz­dziel­czo­ściach — coraz czę­ściej w moni­to­rin­gu sto­su­je się kame­ry wykra­cza­ją­cej poza stan­dard Full HD. W sze­ro­kim port­fo­lio kamer Vivo­tek moż­na zna­leźć zarów­no mode­le zarów­no 5-mega­pik­se­lo­we jak i 12-mega­pik­se­lo­we, a zasto­so­wa­nie ich jest w wie­lu przy­pad­kach nie­zwy­kle uży­tecz­ne, co nie­ste­ty idzie w parze ze znacz­nym obcią­że­niem pasma i dodat­ko­wy­mi giga­baj­ta­mi danych do prze­cho­wa­nia. Dzię­ki imple­men­ta­cji kode­ka H.265 w urzą­dze­niach moni­to­rin­gu wideo, może­my uzy­skać bar­dziej szcze­gó­ło­wy obraz przy utrzy­ma­niu sta­łe­go pozio­mu wyko­rzy­sta­nia pasma oraz nośni­ków pamię­ci.

Kompresory pasma

Osta­tecz­ny poziom reduk­cji pasma w danym miej­scu będzie zale­żał od kil­ku czyn­ni­ków, m. in. ruchu w kadrze czy zmian oświe­tle­nia, jed­nak­że nawet przy obra­zie sta­tycz­nym reduk­cja pasma będzie bar­dzo znacz­na. Vivo­tek nie poprze­sta­je na tym i wraz z linią kamer H.265 wpro­wa­dza dodat­ko­we narzę­dzie kom­pre­sji w posta­ci ulep­szo­nej tech­no­lo­gii Smart Stre­am II. W wie­lu dostęp­nych aktu­al­nie mode­lach kamer Vivo­tek, tech­no­lo­gia Smart Stre­am pozwa­la na reduk­cję pasma poprzez selek­tyw­ne dopa­so­wa­nie jako­ści obra­zu. Użyt­kow­nik może ozna­czyć stre­fy o wyso­kim prio­ry­te­cie lub użyć try­bu wykry­wa­nia ruchu, dzię­ki cze­mu pożą­da­ne stre­fy lub wszyst­kie rucho­me obiek­ty zosta­ną nagra­ne w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści, pod­czas gdy jakość obra­zu tła zosta­nie obni­żo­na. Smart Stre­am II jesz­cze sku­tecz­niej oszczę­dza pasmo, a uży­ty wraz z kom­pre­sją kodek H.265 pozwa­la na reduk­cję na pozio­mie nawet 80% w sto­sun­ku do tego same­go obra­zu reje­stro­wa­ne­go z uży­ciem kode­ka H.264.

reallife

Vivo­tek ma świa­do­mość, że peł­ną uży­tecz­ność, wyni­ka­ją­cą z zasto­so­wa­nia nowej meto­dy kom­pre­sji, moż­na uzy­skać jedy­nie przez mody­fi­ka­cję całe­go sys­te­mu moni­to­rin­gu: kamer oraz urzą­dzeń reje­stru­ją­cych. Stąd wpro­wa­dze­nie na rynek cało­ścio­we­go roz­wią­za­nia H.265, w tym kamer, reje­stra­to­rów oraz opro­gra­mo­wa­nia. Natu­ral­nie imple­men­ta­cja poszcze­gól­nych ele­men­tów sys­te­mu i stop­nio­we przej­ście na nowy stan­dard jest tak­że moż­li­we dzię­ki peł­nej zgod­no­ści wstecz­nej z poprzed­nim stan­dar­dem. Sto­su­jąc opro­gra­mo­wa­nie VAST lub reje­stra­tor H.265 mar­ki Vivo­tek, może­my reje­stro­wać stru­mie­nie wideo kodo­wa­ne z uży­ciem tak H.264, jak i H.265.

Kamery IP

Pierw­sza seria kamer ze wspar­ciem H.265 to kame­ry 3-mega­pik­se­lo­we pozwa­la­ją­ce reje­stro­wać obraz 25 kl./sek. Model IP9171-HP, czy­li uni­wer­sal­ny box, wypo­sa­żo­ny jest w pre­cy­zyj­ny obiek­tyw typu P-iris, inno­wa­cyj­ną meto­dę usta­wia­nia ostro­ści Snap­shot Focus, zna­ko­mi­cie radzi sobie tak­że w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­no­lo­gii WDR (Wide Dyna­mic Ran­ge) oraz SNV (Supre­me Night Visi­bi­li­ty). Serię uzu­peł­nia­ją kame­ry kopuł­ko­we do użyt­ku wewnętrz­ne­go (FD9171-HT) i zewnętrz­ne­go (FD9371-HTV, FD9371-EHT) oraz kame­ry typu bul­let (IB9371-HT, IB9371-EHTV). Mode­le te, poza funk­cja­mi Smart Stre­am II, SNV czy WDR, posia­da­ją tak­że wbu­do­wa­ne pro­mien­ni­ki pod­czer­wie­ni oraz obiek­ty­wy typu Remo­te Focus, pozwa­la­ją­ce na zdal­ne usta­wia­nie ostro­ści. Z począt­kiem przy­szłe­go roku Vivo­tek wpro­wa­dzi kolej­ną serię kamer ze wspar­ciem H.265, reje­stru­ją­cą obraz w roz­dziel­czo­ści 5 mega­pik­se­li.

vivoh265

Rejestratory

Dwa nowe mode­le reje­stra­to­rów sie­cio­wych Vivo­tek ze wspar­ciem H.265 umoż­li­wia­ją pod­łą­cze­nie 16 lub 32 kamer (mode­le ND9441 i ND9541). Urzą­dze­nia pozwa­la­ją na insta­la­cję 4 dys­ków twar­dych, każ­dy o pojem­no­ści do 6TB, a tak­że na pod­pię­cie dwóch moni­to­rów przez wyj­ścia wideo. Reje­stra­to­ry wypo­sa­żo­no w funk­cję ‘dewarp’, pozwa­la­ją na prze­twa­rza­nie obra­zu z kamer hemis­fe­rycz­nych. Moż­na tak­że łączyć się z nimi za pomo­cą apli­ka­cji EZCon­nect na urzą­dze­nia mobil­ne.

solution

Oprogramowanie VAST

Kom­pre­sja H.265 zosta­ła tak­że zaim­ple­men­to­wa­na w opro­gra­mo­wa­niu do cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia fir­my Vivo­tek. Pro­gram VAST w wer­sji 1.11 pozwa­la na bez­po­śred­nie pod­łą­cze­nie kamer IP i reje­stra­to­rów Vivo­tek oraz spraw­ne zarzą­dza­nie zare­je­stro­wa­nym mate­ria­łem. Z jego pomo­cą moż­na tak­że stwo­rzyć tzw. ścia­nę wideo, któ­ra umoż­li­wia pod­gląd licz­nych stru­mie­ni wideo jed­no­cze­śnie z wyko­rzy­sta­niem dużej licz­by moni­to­rów. Vivo­tek pra­cu­je tak­że wraz z part­ne­ra­mi nad imple­men­ta­cją kamer H.265 w popu­lar­nych sys­te­mach zarzą­dza­nia wideo.

Autor arty­ku­łu: Łukasz Gro­mow­ski

Tekst opu­bli­ko­wa­ny w maga­zy­nie „Ochro­na Mie­nia i Infor­ma­cji” nr 6/2015.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl