Seminarium techniczne Milestone

Zapraszamy na bezpłatne seminarium techniczne z firmą Milestone!

Cze­ka­my na Was już 16 listo­pa­da (czwar­tek) w Park Hotel Dia­ment w Kato­wi­cach, roz­po­czy­na­my o godz. 9.00!

Szko­le­nie jest bez­płat­ne, wyma­ga­na jest jedy­nie reje­stra­cja (ilość miejsc ogra­ni­czo­na).
Link do reje­stra­cji https://www.milestonesys.com/events/events/seminars/16–11-2017-Katowice-event-reg/

Semi­na­rium skie­ro­wa­ne jest dla firm chcą­cych roz­po­cząć współ­pra­cę z Mile­sto­ne, jak i do obec­nych Part­ne­rów Mile­sto­ne.
Spo­tka­nie to dosko­na­ła oka­zja na pozy­ska­nie infor­ma­cji dot. dzia­ła­nia, kon­fi­gu­ra­cji i roz­wią­zy­wa­nia poja­wia­ją­cych się pro­ble­mów z sys­te­ma­mi do zarzą­dza­nia wideo nad­zo­rem Mile­sto­ne XPro­tect®.

Pod­czas spo­tka­nia omó­wio­ne zosta­ną nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
— Nowo­ści w wer­sjach R1-R3 2017
— Pra­ca z mene­dże­rem alar­mów
— Sce­na­riu­sze w sys­te­mie Inter­con­nect
— Ochro­na archi­wum przed przy­pad­ko­wym ska­so­wa­niem
— Przy­spie­sze­nie sprzę­to­we – jak to dzia­ła?
— Inte­gra­cja ser­we­ra OPC
— Cza­so­wy dostęp użyt­kow­ni­ków

Pro­gram:
09:00 Reje­stra­cja i kawa
09:30 Powi­ta­nie i wpro­wa­dze­nie
10:00 Semi­na­rium tech­nicz­ne, część 1
11:00 Prze­rwa na kawę
11:20 Semi­na­rium tech­nicz­ne, część 2
12:30 Prze­rwa na lunch
13:15 Czas na zada­wa­nie pytań
14:00 Zakoń­cze­nie

Uwa­ga: semi­na­rium będzie w języ­ku angiel­skim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl