Zostań Partnerem Vivotek — Bydgoszcz — kamery ip

Szkolenie z kamer ip VIVOTEK — Zostań Partnerem

W ramach bezpłatnego szkolenia „Zostań Partnerem VIVOTEK”, które dedykujemy osobom odpowie­dzialnym za rozwój działu monito­ringu wideo IP w firmach, prezen­tować będziemy jak wykorzy­stywać dodatkowe benefity z uczest­nictwa w programie partnerskim VIVOTEK Polska i autory­zo­wanym kanale produ­centa.

Szkolenie jest dedykowane dla osób zaawan­so­wanych jak i począt­ku­jących w branży monito­ringu IP.
Program partnerski jest przezna­czony dla firm, które chcą rozpocząć współ­pracę z firmą VIVOTEK Polska oraz poszerzyć swoją ofertę o produkty i autorskie rozwią­zania Vivotek.

Szkolenie składa się z trzech głównych bloków tematycznych:
• Dlaczego VIVOTEK? – poznaj program partnerski i benefity płynące z autory­zo­wanego kanału producenta.
• Produkty VIVOTEK – prezen­tacja oferty produktów VIVOTEK wraz z techno­lo­giami dostępnymi w kamerach.
• Pierwsze kroki z VIVOTEK – urucho­mienie kamery, konfi­gu­racja urządzeń oraz programu VAST.

Ze względów organi­za­cyjnych prosimy o wcześniejsze potwier­dzenie udziału w szkoleniu drogą mailową na adres:
jacek.jedrzejewski@suma.com.pl
lub
szkolenia@vivotek.pl

do dnia: 31.05.2017r.

W potwier­dzeniu prosimy określić ilość osób chcących wziąć udział w szkoleniu.

Maksy­malna ilość osób w ramach jednej firmy: 2

Liczba miejsc jest ograni­czona.