Zostań Partnerem Vivotek — Bydgoszcz — kamery ip

Szkolenie z kamer ip VIVOTEK — Zostań Partnerem

W ramach bez­płat­ne­go szko­le­nia „Zostań Part­ne­rem VIVOTEK”, któ­re dedy­ku­je­my oso­bom odpo­wie­dzial­nym za roz­wój dzia­łu moni­to­rin­gu wideo IP w fir­mach, pre­zen­to­wać będzie­my jak wyko­rzy­sty­wać dodat­ko­we bene­fi­ty z uczest­nic­twa w pro­gra­mie part­ner­skim VIVOTEK Pol­ska i auto­ry­zo­wa­nym kana­le pro­du­cen­ta.

Szko­le­nie jest dedy­ko­wa­ne dla osób zaawan­so­wa­nych jak i począt­ku­ją­cych w bran­ży moni­to­rin­gu IP.
Pro­gram part­ner­ski jest prze­zna­czo­ny dla firm, któ­re chcą roz­po­cząć współ­pra­cę z fir­mą VIVOTEK Pol­ska oraz posze­rzyć swo­ją ofer­tę o pro­duk­ty i autor­skie roz­wią­za­nia Vivo­tek.

Szko­le­nie skła­da się z trzech głów­nych blo­ków tema­tycz­nych:
• Dla­cze­go VIVOTEK? – poznaj pro­gram part­ner­ski i bene­fi­ty pły­ną­ce z auto­ry­zo­wa­ne­go kana­łu produ­cen­ta.
• Pro­duk­ty VIVOTEK – pre­zen­ta­cja ofer­ty pro­duk­tów VIVOTEK wraz z tech­no­lo­gia­mi dostęp­ny­mi w kame­rach.
• Pierw­sze kro­ki z VIVOTEK – uru­cho­mie­nie kame­ry, kon­fi­gu­ra­cja urzą­dzeń oraz pro­gra­mu VAST.

Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych pro­si­my o wcze­śniej­sze potwier­dze­nie udzia­łu w szko­le­niu dro­gą mailo­wą na adres:
jacek.jedrzejewski@suma.com.pl
lub
szkolenia@vivotek.pl

do dnia: 31.05.2017r.

W potwier­dze­niu pro­si­my okre­ślić ilość osób chcą­cych wziąć udział w szko­le­niu.

Mak­sy­mal­na ilość osób w ramach jed­nej fir­my: 2

Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *