Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz!

Dbajmy o bez­pie­czeń­stwo naszych dzieci i mło­dzie­ży! Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz, to także zapew­nie­nie spokoju rodzi­com.

Po waka­cyj­nej prze­rwie znowu roz­brzmiał pierw­szy dzwonek. Powrót do szkoły to emo­cjo­nu­ją­cy czas. Czas zabawy spę­dzo­ny w miłym towa­rzy­stwie rówie­śni­ków, a także czas roz­wi­ja­nia się i pogłę­bia­nia wiedzy pod czujnym okiem nauczy­cie­li. To nie­zli­czo­na ilość godzin spę­dzo­nych w murach szkoły, lub gdy tylko aura pozwoli tuż poza nimi. Niech ten czas będzie bez­tro­ski i  bez­piecz­ny. Niech zadba o to czujne oko kamer VIVOTEK!

Do monitoringu obiektów edukacyjnych szczególnie polecamy:

Bezpieczna klasa

FD8166A

 

kamera FD8166A


Zobacz w sklepie inter­ne­to­wym VIPOS model kamery FD8166A

Dyskretna kopuł­ko­wa kamera z wbu­do­wa­nym mikro­fo­nem.

https://youtu.be/fvQk_jEYJ4Mhttps://youtu.be/q7JD-mUx5jo

Bezpieczny kory­tarz

CC8370‐HV

kamera CC8370‐HV


Zobacz w sklepie inter­ne­to­wym VIPOS model kamery CC8370‐HV

Kamera pano­ra­micz­na, obej­mu­je zasię­giem duży obszar i posiada wan­da­lo­od­por­ną obudowę.

https://youtu.be/-7l57NK3sochttps://youtu.be/O70v4860qm4

Bezpieczna sala gim­na­stycz­na

FE8180

kamera FE8180


Zobacz w sklepie inter­ne­to­wym VIPOS model kamery FE8180

kamera FE8180

Wysokiej jakości, kom­pak­to­wych roz­mia­rów, kamera dookól­na tzw. fisheye.

Bezpieczne podwór­ko

IB8360

kamera IB8360


Zobacz w sklepie inter­ne­to­wym VIPOS model kamery IB8360

https://youtu.be/TBXrq-oGI2ghttps://youtu.be/HkzTwO8_yFs

IB8369A

kamera IB8369A


Zobacz w sklepie inter­ne­to­wym VIPOS model kamery IB8369A

https://youtu.be/Fzts0UtCuKUhttps://youtu.be/AXoFB0oZi9M

Te modele kamer widzą gdy jest ciemno, dodat­ko­wo odporne są na nie­ko­rzyst­ne warunki atmos­fe­rycz­ne.

Monitoring prze­zna­czo­ny do zasto­so­wań na użytek szkoły, w żaden sposób nie narusza pry­wat­no­ści uczniów.

Tagged under: