Bezpieczna szkoła — w środku i na zewnątrz!

Dbaj­my o bez­pie­czeń­stwo naszych dzie­ci i mło­dzie­ży! Bez­piecz­na szko­ła — w środ­ku i na zewnątrz, to tak­że zapew­nie­nie spo­ko­ju rodzi­com.

Po waka­cyj­nej prze­rwie zno­wu roz­brzmiał pierw­szy dzwo­nek. Powrót do szko­ły to emo­cjo­nu­ją­cy czas. Czas zaba­wy spę­dzo­ny w miłym towa­rzy­stwie rówie­śni­ków, a tak­że czas roz­wi­ja­nia się i pogłę­bia­nia wie­dzy pod czuj­nym okiem nauczy­cie­li. To nie­zli­czo­na ilość godzin spę­dzo­nych w murach szko­ły, lub gdy tyl­ko aura pozwo­li tuż poza nimi. Niech ten czas będzie bez­tro­ski i  bez­piecz­ny. Niech zadba o to czuj­ne oko kamer VIVOTEK!

Do monitoringu obiektów edukacyjnych szczególnie polecamy:

Bez­piecz­na kla­sa

FD8166A

 

kame­ra FD8166A

Dys­kret­na kopuł­ko­wa kame­ra z wbu­do­wa­nym mikro­fo­nem.

Bez­piecz­ny kory­tarz

CC8370-HV

kame­ra CC8370-HV

Kame­ra pano­ra­micz­na, obej­mu­je zasię­giem duży obszar i posia­da wan­da­lo­od­por­ną obu­do­wę.

Bez­piecz­na sala gim­na­stycz­na

FE8180

kame­ra FE8180
kame­ra FE8180

Wyso­kiej jako­ści, kom­pak­to­wych roz­mia­rów, kame­ra dookól­na tzw. fisheye.

Bez­piecz­ne podwór­ko

IB8360

kame­ra IB8360

Te mode­le kamer widzą gdy jest ciem­no, dodat­ko­wo odpor­ne są na nie­ko­rzyst­ne warun­ki atmos­fe­rycz­ne.

Moni­to­ring prze­zna­czo­ny do zasto­so­wań na uży­tek szko­ły, w żaden spo­sób nie naru­sza pry­wat­no­ści uczniów.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl