Kamery panoramiczne — Panorama na świat

Kamery panoramiczne i hemisferyczne

Kamery hemis­fe­ryczne, zwane także kamerami panora­micznymi lub kamerami typu ‘rybie oko’ (ang. fisheye), to produkt nadal mało rozpo­zna­walny na rynku CCTV. Nowe zasto­so­wania tego typu kamer są dowodem na to, że innowa­cyjna techno­logia może iść w parze z przystępną i atrak­cyjną ceną.

Początki

Początek panora­micznej rewolucji wiąże się z zasto­so­waniem w kamerach obiek­tywów pozwa­la­jących na objęcie zasięgiem całego obser­wo­wanego obszaru, pełnych 360 stopni, tzw. soczewek typu ‘rybie oko’.

Specy­ficzny rodzaj obrazu, uzyskiwany z tego typu kamery, przetwa­rzany jest w procesie zwanym ‘rozwi­janiem obrazu’ (ang. dewarp), który pozwala na zamie­nienie orygi­nalnego widoku 360 stopni (tzw. ‘O’ od ang. original) na bardziej użyteczne formaty, takie jak panorama 180 stopni (‘P’ od ang. panorama) lub tzw. widok regio­nalny (‘R’ od ang. regional) podobny do obrazu z kamery stało­po­zy­cyjnej, który można jednak dowolnie modyfi­kować w kącie widzenia (‘wirtualna kamera’).

Proces ten może być dokonywany zewnętrznie przez oprogra­mo­wanie (np. VAST) albo rejestrator (np. rejestrator ND8322P), tymczasem tzw. lokalny dewarp oznacza, iż kamera sama jest w stanie dokonać proce­so­wania obrazu.

Zalety

Główną zaletą kamer panora­micznych jest czysta ekonomia ich działania – jedna kamera 360 stopni może efektywnie zastąpić 4 lub więcej standar­dowych kamer stało­po­zy­cyjnych, oferując doskonałą jakość obrazu i możliwość dopaso­wy­wania kąta widzenia i wysokości ‘wirtu­alnych kamer’.

Ponadto kamery te są nieza­stą­pione przy monito­ringu dużych, obszernych przestrzeni, nadają się także znako­micie do współ­pracy z pakietami analityki wideo typu zliczanie osób i obiektów, w wielu przypadkach wyniki są wyraźnie dokład­niejsze niż w przypadku zwykłych kamer stało­po­zy­cyjnych.

Portfolio VIVOTEK kamery panoramiczne

Vivotek oferuje bogate portfolio kamer panora­micznych 180 i 360 stopni, i wciąż poszerza je o unikatowe modele dedykowane do różnych zasto­sowań.

Kamera IP CC8130 – bestseller Vivoteka zapew­niający szeroki, 180-stopniowy kąt widzenia, ponad 10 tys.punktów handlowych na świecie korzysta z tego atrak­cyjnego cenowo modelu, przede wszystkim do monito­ro­wania kas i punktów obsługi klienta.

Kamera IP CC8130(HS) – intere­sujący wariant kamery z obiek­tywem 180 stopni, ukrytym w słupku z miarką, dzięki któremu możliwe jest dokładne określenie wzrostu poten­cjalnego podej­rzanego, a także na monitoring na poziomie twarzy, umożli­wiający efektywną identy­fi­kację; wybierara przez właści­cieli wielu sklepów i punktów handlowych.

Kamera IP CC8370-HV – nowość w panora­micznej rodzinie Vivotek, model CC do bardziej wymagający zasto­sowań: obiektyw 180 stopni 3Mpix z WDR, wodood­porna i wanda­lo­od­porna obudowa pozwala zasto­sować ten model zarówno wewnątrz — do monito­ringu większych pomieszczeń, jak i na zewnątrz w celu obser­wacji wejść, parkingów.

Portfolio VIVOTEK kamery hemisferyczne

Kamery IP FE8174, FE8174V – sztan­darowa kamera typu rybie oko w ofercie Vivoteka: 5Mpix obiektyw, wiele trybów przekształ­cania obrazu, funkcja lokalnego dewarpu oraz bogactwo innych funkcji pozwala zasto­sować ten model w całej gamie możliwych lokali­zacji: sklepach, galeriach handlowych, dworcach, przestrzeni biurowej, a nawet pojazdach; dostępna także w wersji ‑V do użytku zewnętrznego.

Kamery IP FE8181, FE8181V – pierwszy model kamery panora­micznej z wbudo­wanym podświe­tleniem podczer­wieni w obszarze 10x10m, dzięki opaten­to­wanej techno­logii podświe­tlenia panora­micznego uzyskany efekt zasto­so­wania IR jest równo­mierny i obejmuje cały obszar, bez często spoty­kanych wad obrazu, takich jak prześwie­tlenie obrazu czy niedo­świe­tlenie peryferii; dostępny także w wersji –V do zasto­sowań zewnętrznych.

Kamera IP FE8180 – nowy model w portfolio Vivoteka, kamera panora­miczna 360 stopni o kompak­towych rozmiarach (średnica jedynie 9 cm), wyposażony w 5Mpix obiektyw oferujący wyraźny obraz pełen detali, kamera także dostępna ze specjalnym uchwytem naściennym do monito­ringu wejść czy szerokich holi wejściowych w trybie 180 stopni.

Kamery IP FE8191, FE8391‑V – z Vivotekiem kamery panora­miczne wkraczają w erę Ultra HD, najnowsze dwa modele wyposażone są w przetworniki o rozdziel­czości 12Mpix, co pozwala na precy­zyjne monito­ro­wanie dużych przestrzeni z pomocą jednej tylko kamery; to doskonały wybór do większych pomieszczeń, sal wykła­dowych, wysokich lobby wejściowych, monito­ringu parkingów; model –V dedykowany do użytku zewnętrznego, z wbudo­wanym doświe­tlaczem IR.

Autor: Łukasz Gromowski
Artykuł publi­kowamy w magazynie “Ochrona Mienia i Infor­macji” nr 5/2015.