4 zalety sieciowych rejestratorów wideo serii R firmy Aimetis

Reje­stra­to­ry sie­cio­we z serii R zapew­nia­ją wyso­ką dostęp­ność, wydaj­ność i ela­stycz­ność w przy­pad­ku śred­nich wdro­żeń. Ide­al­nie nada­ją się do zasto­so­wa­nia z insta­la­cją zawie­ra­ją­cą od 8 do 64 kamer.

Goto­we, roz­wią­za­nia Aime­tis posia­da­ją nie­zbęd­ne opro­gra­mo­wa­nie, w tym licen­cje  do zarzą­dza­nia sys­te­mem wideo Aime­tis Sym­pho­ny ™, i mogą dzia­łać samo­dziel­nie lub jako część kom­plet­ne­go eko­sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa Aime­tis.

Nie­za­leż­nie od tego, czy Klien­ci potrze­bu­ją kom­pak­to­we­go urzą­dze­nia do zasto­so­wa­nia w małych obiek­tach, czy ska­lo­wal­ne­go roz­wią­za­nia kla­sy kor­po­ra­cyj­nej, sie­cio­we reje­stra­to­ry serii R mogą przy­spie­szyć insta­la­cję.

Każ­dy reje­stra­tor w pakie­cie zapew­nia 3-let­nią licen­cję aktu­ali­za­cyj­ną Aime­tis (Maintenance&Support). Spe­cja­li­stycz­ne mode­le NVR są fabrycz­nie wypo­sa­żo­ne w Aime­tis Core Ana­ly­tics — natyw­ne ana­li­zy wideo, takie jak śle­dze­nie ruchu, auto­ma­tycz­ne śle­dze­nie PTZ i zli­cza­nie osób – zapro­jek­to­wa­ne są tak, aby nie­za­wod­nie współ­pra­co­wać z Sym­pho­ny.

 

Zalety rejestratorów serii R firmy Aimetis

1. Łatwość insta­la­cji i sze­ro­kie wspar­cie

2. Sze­ro­kie wspar­cie sys­te­mów

3. Goto­wa ana­li­ty­ka

4. Zwięk­szo­na dostęp­ność
1. Łatwość instalacji i szerokie wsparcie

Dzię­ki reje­stra­to­rom serii R insta­la­cja jest szyb­ka i łatwa. Reje­stra­to­ry są bowiem wstęp­nie skon­fi­gu­ro­wa­ne z całym nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem i licen­cją. 

Aime­tis Sym­pho­ny 7 to łatwe w uży­ciu opro­gra­mo­wa­nie do zarzą­dza­nia wideo. Jest to inno­wa­cyj­na, otwar­ta plat­for­ma do zarzą­dza­nia wideo, ana­li­zy wideo, inte­gra­cji sys­te­mu i zarzą­dza­nia alar­ma­mi. Dzię­ki boga­te­mu w funk­cje, łatwe­mu w uży­ciu inter­fej­so­wi, opro­gra­mo­wa­nie  Sym­pho­ny jest przy­ja­zne dla infor­ma­ty­ków, dzię­ki cze­mu admi­ni­stra­cja i zdal­ny moni­to­ring są nie­zwy­kle pro­ste i ska­lo­wal­ne.

2. Szerokie wsparcie systemów

Serię R moż­na roz­sze­rzyć o dodat­ko­we pro­duk­ty i usłu­gi Aime­tis. Nale­ży zazna­czyć, że reje­stra­to­ry serii R już na wstę­pie wypo­sa­żo­ne są w opro­gra­mo­wa­nie do ana­liz, w peł­ni wspie­ra­ne przez ser­we­ry ana­li­tycz­ne, tym samym ofe­ru­ją­ce znacz­ną ela­stycz­ność wdro­żeń.  Aime­tis Thin Client może zaofe­ro­wać bez­piecz­ną i wygod­ną opcję wyświe­tla­nia wideo w ogra­ni­czo­nych prze­strze­niach. Wresz­cie, Aime­tis Enter­pri­se Mana­ger (AEM) zapew­nia scen­tra­li­zo­wa­ne moni­to­ro­wa­nie i admi­ni­stro­wa­nie IT w chmu­rze z jed­ne­go miej­sca, dla wdro­żeń wyko­ny­wa­nych w wie­lu loka­li­za­cjach.

3. Gotowa analityka

Wypo­sa­że­nie reje­stra­to­rów serii R w licen­cję Aime­tis  Core Ana­ly­tics Pack, gwa­ran­tu­je peł­ną opty­ma­li­za­cję i kon­fi­gu­ra­cję urzą­dzeń w zasto­so­wa­niach zarów­no wewnętrz­nych jak i zewnętrz­nych. Natyw­ne ana­li­zy wideo zosta­ły tak zapro­jek­to­wa­ne aby moż­na je było w peł­ni inte­gro­wać z Aime­tis Sym­pho­ny.

4. Zwiększona dostępność

Reje­stra­to­ry serii R moż­na mon­to­wać w sza­fe rack, a tak­że ist­nie­je moż­li­wość bie­żą­cej wymia­ny poszcze­gól­nych ele­men­tów urzą­dze­nia, co znacz­nie skra­ca czas zwią­za­ny z prze­sto­ja­mi w pra­cy. Na bie­żą­co też moż­na moni­to­ro­wać klu­czo­we ele­men­ty sys­te­mu, wskaź­ni­ki zwią­za­ne z wydaj­no­ścią, a tak­że otrzy­my­wać powia­do­mie­nia o poja­wie­niu się jakich­kol­wiek pro­ble­mów.

Źró­dło: http://www.aimetis.com/RSeries/default.aspx

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *