SONY seria 640 – CMOS Exmor R™

– kame­ry wypo­sa­żo­ne w prze­twor­nik obra­zu o nie­zwy­kłej czu­ło­ści. CMOS Exmor R

Już dostęp­na na ryn­ku nowa seria kamer sie­cio­wych 6 gene­ra­cji SONY 640, obej­mu­je osiem kamer, wypo­sa­żo­nych w naj­now­szą tech­no­lo­gię reje­stra­cji obra­zu, pomoc­ną zwłasz­cza przy sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Umoż­li­wia­ją uzy­ska­nie wyraź­ne­go obra­zu już w oświe­tle­niu od 0,006 luk­sa.

Kame­ry wystę­pu­ją w dwóch seriach V i E, w nastę­pu­ją­cych mode­lach:
• Seria V: SNC-VB640, SNC-VB642D, SNC-VM641, SNC-VM642R
• Seria E: SNC-EB640, SNC-EB642R, SNC-EM641, SNC-EM642R

Kame­ry z tej serii są w sta­nie prze­chwy­cić obraz poza zasię­giem kon­wen­cjo­nal­nych kamer, zapew­nia­jąc tym samym naj­wyż­szą widocz­ność i dokład­ność prze­twa­rza­ne­go obra­zu. Umoż­li­wia to zasto­so­wa­ny prze­twor­nik obra­zu CMOS Exmor R™ . Czu­ły prze­twor­nik w połą­cze­niu z sys­te­mem prze­twa­rza­nia redu­ku­ją­cym szu­my XDNR, zapew­nia opty­mal­ną wyra­zi­stość obra­zu w sła­bym oświe­tle­niu i umoż­li­wia pra­cę w try­bie obra­zu kolo­ro­we­go. Obie tech­no­lo­gie zapew­nia­ją uzy­ska­nie opty­mal­nej jako­ści obra­zu, bez jakich­kol­wiek zakłó­ceń, nawet przy mini­mal­nym oświe­tle­niu 0,006 lux (30IRE) i 0,001 lux (50IRE). Dzię­ki tak zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii, zapew­nio­na jest sta­bil­ność kolo­rów, nawet przy bar­dzo sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych. Ma to nie­zmier­nie istot­ne zna­cze­nie w sytu­acji koniecz­no­ści iden­ty­fi­ka­cji osób czy obiek­tów. Funk­cja ta ma szcze­gól­ne zna­cze­nie w takich zasto­so­wa­niach jak moni­to­ring miej­ski nocą, ochro­na pod­ziem­nych par­kin­gów.

Dzię­ki wbu­do­wa­ne­mu pro­mien­ni­ko­wi pod­czer­wie­ni i tech­no­lo­gii Advan­ced IR, nie­któ­re mode­le kamer są w sta­nie reje­stro­wać obraz nawet w cał­ko­wi­tej ciem­no­ści. Model SNC-VB642D umoż­li­wia wyraź­ną reje­stra­cję obiek­tów w zupeł­nej ciem­no­ści z odle­gło­ści do 100 m (30 IRE). Roz­wią­za­nie to nale­ży do naj­lep­szych w bran­ży.

Mak­sy­mal­na szyb­kość reje­stra­cji obra­zu wszyst­kich kamer serii 640 wyno­si 60 kl./s. Zapew­nia to więk­szą płyn­ność i dokład­ność reje­stro­wa­nia obiek­tów będą­cych w cią­głym ruchu, takich jak oso­by czy pojaz­dy.

Z kolei tech­no­lo­gia View-DR zapew­nia lep­szą reje­stra­cję obra­zu w uję­ciach o wyso­kim kon­tra­ście oświe­tle­nia„ na przy­kład w sło­necz­nych pomiesz­cze­niach lub przy wjaz­dach na par­kin­gi. Dodat­ko­wo mecha­nizm sta­bi­li­za­cji obra­zu spra­wia, że obra­zy pozo­sta­ją wyraź­ne i czy­tel­ne, nawet jeśli na kame­rę wpły­wa­ją róż­ne­go rodza­ju drga­nia.

W sytu­acji nagłe­go prze­rwa­nia dzia­ła­nia sie­ci, bez­po­śred­nio w kame­rze ist­nie­je moż­li­wość zapi­sy­wa­nia danych audio­wi­zu­al­nych na kar­cie SD. Kar­ta peł­ni funk­cję rezer­wo­we­go nośni­ka danych, w sytu­acji, gdy kame­ra utra­ci łącz­ność z sie­cią. Po przy­wró­ce­niu nor­mal­ne­go połą­cze­nia sie­cio­we­go, auto­ma­tycz­nie wzna­wia­ny jest zapis na ser­we­rze. Ta dodat­ko­wa funk­cja zapew­nia kom­fort pra­cy oso­bom odpo­wie­dzial­nym za ochro­nę.

Model SNC-VB642D posia­da dodat­ko­wą zale­tę — wypo­sa­żo­ny jest w osło­nę prze­ciw­sło­necz­ną. Wbu­do­wa­na osło­na poma­ga unik­nąć reflek­sów w sło­necz­ne dni, przy­czy­nia się do popra­wy jako­ści obra­zu i zwięk­sza kon­trast.
Z kolei kame­ra SNC-EM642R jest przy­sto­so­wa­na do pra­cy w skraj­nych tem­pe­ra­tu­rach od –40°C do +50 C z moż­li­wo­ścią zasi­le­nia PoE+ i od –30 C do +50 C z PoE.

Nie­któ­re z kamer, dzię­ki spe­cjal­nej kon­struk­cji – kla­sie szczel­no­ści IP66 odpor­ne są na trud­ne warun­ki pogo­do­we, jak deszcz i pył. Nato­miast obu­do­wa speł­nia­ją­ca wymo­gi stan­dar­du IK10, zapew­nia ochro­nę przed wszyst­ki­mi akta­mi wan­da­li­zmu, zwłasz­cza przed róż­ne­go rodza­ju ude­rze­nia­mi mecha­nicz­ny­mi.

Kame­ry SONY z serii 640 dosko­na­le spraw­dza­ją się w zasto­so­wa­niach z zakre­su ochro­ny i moni­to­rin­gu, zarów­no wewnątrz obiek­tów, m. in. w ban­kach, cen­trach han­dlo­wych, biu­rach, jak i tere­nach otwar­tych – cen­trach miast, uli­cach, par­kin­gach, lot­ni­skach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *