W zestawie Wi‐Fi taniej!

Zestawy Wi‐Fi z 4 kame­ra­mi i reje­stra­to­rem do zasto­so­wa­nia wewnętrz­ne­go, zewnętrz­ne­go lub mie­sza­ne w bardzo atrak­cyj­nych cenach!

Zestawy Wi‐Fi

zestaw z kame­ra­mi wewnętrz­ny­mi

1687 zł

ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W I 4 KAMERY IP8160W


Zobacz w sklepie

zestaw z kame­ra­mi zewnętrz­ny­mi

2024 zł

ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W I 4 KAMERY IB8360W


Zobacz w sklepie

zestaw z kame­ra­mi wewnętrz­ny­mi i zewnętrz­ny­mi

1998 zł

ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W +2XIB8360W +2XIP8160W


Zobacz w sklepie

Zestaw: Rejestrator WiFi ND8212W + 2 kamery bezprzewodowe IB8360‐W do zastosowania zewnętrznego + 2 kamery bezprzewodowe IP8160‐W do zastosowania wewnątrz obiektów

Zestaw: Rejestrator WiFi ND8212W + 2 kamery bez­prze­wo­do­we IB8360‐W do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go + 2 kamery bez­prze­wo­do­we IP8160‐W do zasto­so­wa­nia wewnątrz obiek­tów

Taki zestaw to dosko­na­ły wybór dla sklepów deta­licz­nych, biur wraz z par­kin­ga­mi, restau­ra­cji, w tym ogród­ków restau­ra­cyj­nych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, przed­szko­li czy domów.

Zalety:
— Łatwa i szybka insta­la­cja, pozwala spraw­nie stwo­rzyć system aż do 8 kamer (w tym 4 WiFi)
— Łatwe połą­cze­nie z kame­ra­mi IP oraz szybka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja
— 40‐dniowa archi­wi­za­cja nagrań (dla 4 kanałów w roz­dziel­czo­ści Full HD i dysku o pojem­no­ści 6TB) i aż 80‐dniowa (w roz­dziel­czo­ści HD)*
— Bezpłatna apli­ka­cja VIVOCloud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmurze 24/7

Instalacja zajmuje tylko 4 minuty!

W przy­pad­ku kamer WiFi nie jest potrzeb­ne żadne oka­blo­wa­nie. Kamery są bez­prze­wo­do­we i dołą­czo­ne są do nich zasi­la­cze. Wystarczy je wpiąć do naj­bliż­sze­go źródła zasi­la­nia 230V. W związku z tym możemy wykonać system bez­prze­wo­do­wy, prze­wo­do­wy (reje­stra­tor ma też wejście RJ45) lub mie­sza­ny.

Natomiast należy pamię­tać, że trans­mi­sja WiFi może odbywać się w sieci reje­stra­to­ra, bądź ist­nie­ją­cej sieci domowej. Wykorzystując połą­cze­nie WiFi reje­stra­to­ra można podpiąć bez­po­śred­nio 4 kamery bez­prze­wo­do­we, sam reje­stra­tor jest 8 kana­ło­wy.

Rejestrator ND8212W obsłu­gu­je do 8 kamer IP, w tym do 4 kamer za pośred­nic­twem WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz.

zalety korzy­sta­nia z WiFi to:
— Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosztów montażu
— Możliwość zmiany położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
— Brak koniecz­no­ści wier­ce­nia otworów w ścia­nach oraz uży­wa­nia gniazda sie­cio­we­go
— Bardziej este­tycz­ny wygląd, bez oka­blo­wa­nia

Rejestrator ND8212W

Kompresja w czasie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
8 kanałów, z tym 4 kanały WiFi
Wyjście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K)
Możliwość zain­sta­lo­wa­nia 1 dysku twar­de­go SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB
Bezpłatna apli­ka­cja VIVOCloud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmurze 24/7
Łatwa i szybka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
Kompaktowy rozmiar i bez­wen­ty­la­to­ro­wy system chło­dzą­cy
Technologia WPS (Wi‐Fi Protected Setup)
Wbudowane WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz
Obsługa funkcji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obrazu z kamery fisheye
ONVIF
Współpraca z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2

Kamera IP8160‐W

Kompaktowy design Ø 66 x 38.9 mm
Kompresja w czasie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
Odświeżanie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 1920×1080 (2MP)
Funkcja Acoustic Echo Cancellation (AEC) w celu zapew­nie­nia lepszej jakości dźwięku
Dwukierunkowe audio i wbu­do­wa­ny mikro­fon
Oświetlacz IR efek­tyw­ny do 8 metrów
Wbudowane WiFi
Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
Smart Stream II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
Smart IR w celu unik­nię­cia zja­wi­ska prze­świe­tle­nia obiektu

IPB8360‐W

Kompaktowy design 99.22 x 74.47 x 163.53 mm
Kompresja w czasie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
Odświeżanie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 1920×1080 (2MP)
Bezpłatna apli­ka­cja VIVOCloud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmurze
Obudowa odporna na warunki pogo­do­we IP66 (kurz, deszcz)
Oświetlacz IR efek­tyw­ny do 12 metrów
Wbudowane WiFi
Wbudowany slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
Smart Stream II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
Smart IR w celu unik­nię­cia zja­wi­ska prze­świe­tle­nia obiekt

Tagged under: