W zestawie Wi-Fi taniej!

Zesta­wy Wi-Fi z 4 kame­ra­mi i reje­stra­to­rem do zasto­so­wa­nia wewnętrz­ne­go, zewnętrz­ne­go lub mie­sza­ne w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach!

Zestawy Wi-Fi

zestaw z kame­ra­mi wewnętrz­ny­mi

1687 zł

ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W I 4 KAMERY IP8160W

zestaw z kame­ra­mi zewnętrz­ny­mi

2024 zł

ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W I 4 KAMERY IB8360W

zestaw z kame­ra­mi wewnętrz­ny­mi i zewnętrz­ny­mi

1998 zł

ZESTAW: REJESTRATOR ND8212W +2XIB8360W +2XIP8160W

Zestaw: Rejestrator WiFi ND8212W + 2 kamery bezprzewodowe IB8360-W do zastosowania zewnętrznego + 2 kamery bezprzewodowe IP8160-W do zastosowania wewnątrz obiektów

Zestaw: Reje­stra­tor WiFi ND8212W + 2 kame­ry bez­prze­wo­do­we IB8360-W do zasto­so­wa­nia zewnętrz­ne­go + 2 kame­ry bez­prze­wo­do­we IP8160-W do zasto­so­wa­nia wewnątrz obiek­tów

Taki zestaw to dosko­na­ły wybór dla skle­pów deta­licz­nych, biur wraz z par­kin­ga­mi, restau­ra­cji, w tym ogród­ków restau­ra­cyj­nych, obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej, przed­szko­li czy domów.

Zale­ty:
- Łatwa i szyb­ka insta­la­cja, pozwa­la spraw­nie stwo­rzyć sys­tem aż do 8 kamer (w tym 4 WiFi) 
- Łatwe połą­cze­nie z kame­ra­mi IP oraz szyb­ka auto­ma­tycz­na kon­fi­gu­ra­cja
- 40-dnio­wa archi­wi­za­cja nagrań (dla 4 kana­łów w roz­dziel­czo­ści Full HD i dys­ku o pojem­no­ści 6TB) i aż 80-dnio­wa (w roz­dziel­czo­ści HD)*
- Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7

Insta­la­cja zaj­mu­je tyl­ko 4 minu­ty!

W przy­pad­ku kamer WiFi nie jest potrzeb­ne żad­ne oka­blo­wa­nie. Kame­ry są bez­prze­wo­do­we i dołą­czo­ne są do nich zasi­la­cze. Wystar­czy je wpiąć do naj­bliż­sze­go źró­dła zasi­la­nia 230V. W związ­ku z tym może­my wyko­nać sys­tem bez­prze­wo­do­wy, prze­wo­do­wy (reje­stra­tor ma też wej­ście RJ45) lub mie­sza­ny. 

Nato­miast nale­ży pamię­tać, że trans­mi­sja WiFi może odby­wać się w sie­ci reje­stra­to­ra, bądź ist­nie­ją­cej sie­ci domo­wej. Wyko­rzy­stu­jąc połą­cze­nie WiFi reje­stra­to­ra moż­na pod­piąć bez­po­śred­nio 4 kame­ry bez­prze­wo­do­we, sam reje­stra­tor jest 8 kana­ło­wy.

Reje­stra­tor ND8212W obsłu­gu­je do 8 kamer IP, w tym do 4 kamer za pośred­nic­twem WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz.

zale­ty korzy­sta­nia z WiFi to:
- Łatwa insta­la­cja bez koniecz­no­ści pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów mon­ta­żu
- Moż­li­wość zmia­ny położenia/łatwe prze­no­sze­nie po zamon­to­wa­niu urzą­dze­nia
- Brak koniecz­no­ści wier­ce­nia otwo­rów w ścia­nach oraz uży­wa­nia gniaz­da sie­cio­we­go
- Bar­dziej este­tycz­ny wygląd, bez oka­blo­wa­nia

 

 

Rejestrator ND8212W

Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
8 kana­łów, z tym 4 kana­ły WiFi
Wyj­ście wideo HDMI (do roz­dziel­czo­ści 4K)
Moż­li­wość zain­sta­lo­wa­nia 1 dys­ku twar­de­go SATA 3,5″ o pojem­no­ści do 6TB
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze 24/7
Łatwa i szyb­ka kon­fi­gu­ra­cja z kame­ra­mi IP
Kom­pak­to­wy roz­miar i bez­wen­ty­la­to­ro­wy sys­tem chło­dzą­cy
Tech­no­lo­gia WPS (Wi-Fi Pro­tec­ted Setup)
Wbu­do­wa­ne WiFi o czę­sto­tli­wo­ści 2.4Ghz 
Obsłu­ga funk­cji Fisheye Dewarp — pro­sto­wa­nie obra­zu z kame­ry fisheye
ONVIF
Współ­pra­ca z opro­gra­mo­wa­niem VAST/VAST2

Kamera IP8160-W

Kom­pak­to­wy design Ø 66 x 38.9 mm
Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
Odświe­ża­nie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 1920×1080 (2MP)
Funk­cja Aco­ustic Echo Can­cel­la­tion (AEC) w celu zapew­nie­nia lep­szej jako­ści dźwię­ku
Dwu­kie­run­ko­we audio i wbu­do­wa­ny mikro­fon
Oświe­tlacz IR efek­tyw­ny do 8 metrów
Wbu­do­wa­ne WiFi
Wbu­do­wa­ny slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
Smart Stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
Smart IR w celu unik­nię­cia zja­wi­ska prze­świe­tle­nia obiek­tu

IPB8360-W

Kom­pak­to­wy design 99.22 x 74.47 x 163.53 mm
Kom­pre­sja w cza­sie rze­czy­wi­stym H.264/MJPEG
Odświe­ża­nie 30 kl/s w roz­dziel­czo­ści 1920×1080 (2MP)
Bez­płat­na apli­ka­cja VIVOC­lo­ud do zarzą­dza­nia moni­to­rin­giem w chmu­rze
Obu­do­wa odpor­na na warun­ki pogo­do­we IP66 (kurz, deszcz)
Oświe­tlacz IR efek­tyw­ny do 12 metrów
Wbu­do­wa­ne WiFi
Wbu­do­wa­ny slot kart MicroSD/SDHC/SDXC
Smart Stre­am II w celu opty­ma­li­za­cji wydaj­no­ści pasma
Smart IR w celu unik­nię­cia zja­wi­ska prze­świe­tle­nia obiekt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *