Suma Solutions członkiem PISA

Członek PISA — Miło nam poinformować, że od 3 września 2018 jesteśmy członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Polska Izba Systemów Alarmowych jest organi­zacją zrzeszającą firmy branży zabez­pieczeń prowa­dzące działalność handlową i produk­cyjną oraz świad­czące usługi projek­to­wania i insta­lacji systemów zabez­pieczeń technicznych.

Celem Izby jest podno­szenie jakości usług związanych z systemami zabez­pieczeń technicznych poprzez kształ­cenie kadr branży i inwestorów systemów alarmowych, promo­wanie dobrych firm branży, a także promo­wanie najwyższej jakości urządzeń technicznej ochrony.

członek PISA

Firmy zrzeszone w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych, prowadząc działalność gospo­darczą w zakresie zabez­pie­czenia technicznego osób i mienia, specja­lizują się w:

- projek­to­waniu i montażu elektro­nicznych urządzeń i systemów alarmowych sygna­li­zu­jących zagro­żenia chronionych osób i mienia
- dozorze sygnałów przesy­łanych, groma­dzonych i przetwa­rzanych w elektro­nicznych urządze­niach i systemach alarmowych
- montażu urządzeń i środków mecha­nicznego zabez­pie­czenia i awaryjnym otwie­raniu w miejscach zainsta­lo­wania
- eksplo­atacji, konser­wacji i naprawach powyż­szych systemów
- dystry­bucji urządzeń systemów zabez­pieczeń technicznych służących organi­zacji tej ochrony
- doradztwie technicznym we wszystkich obszarach specja­li­zacji.*

 

A oto nasz certyfikat — Członek PISA nr 149

Certy­fikat PISA SUMA

* Źródło: http://www.pisa.org.pl/index.php?page=strona&id=1