Suma Solutions członkiem PISA

Członek PISA — Miło nam poinformować, że od 3 września 2018 jesteśmy członkiem Polskiej Izby Systemów Alarmowych.

Pol­ska Izba Sys­te­mów Alar­mo­wych jest orga­ni­za­cją zrze­sza­ją­cą fir­my bran­ży zabez­pie­czeń pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność han­dlo­wą i pro­duk­cyj­ną oraz świad­czą­ce usłu­gi pro­jek­to­wa­nia i insta­la­cji sys­te­mów zabez­pie­czeń tech­nicz­nych.

Celem Izby jest pod­no­sze­nie jako­ści usług zwią­za­nych z sys­te­ma­mi zabez­pie­czeń tech­nicz­nych poprzez kształ­ce­nie kadr bran­ży i inwe­sto­rów sys­te­mów alar­mo­wych, pro­mo­wa­nie dobrych firm bran­ży, a tak­że pro­mo­wa­nie naj­wyż­szej jako­ści urzą­dzeń tech­nicz­nej ochro­ny.

czło­nek PISA

Fir­my zrze­szo­ne w Pol­skiej Izbie Sys­te­mów Alar­mo­wych, pro­wa­dząc dzia­łal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go osób i mie­nia, spe­cja­li­zu­ją się w:

- pro­jek­to­wa­niu i mon­ta­żu elek­tro­nicz­nych urzą­dzeń i sys­te­mów alar­mo­wych sygna­li­zu­ją­cych zagro­że­nia chro­nio­nych osób i mie­nia
- dozo­rze sygna­łów prze­sy­ła­nych, gro­ma­dzo­nych i prze­twa­rza­nych w elek­tro­nicz­nych urzą­dze­niach i sys­te­mach alar­mo­wych
- mon­ta­żu urzą­dzeń i środ­ków mecha­nicz­ne­go zabez­pie­cze­nia i awa­ryj­nym otwie­ra­niu w miej­scach zain­sta­lo­wa­nia
- eks­plo­ata­cji, kon­ser­wa­cji i napra­wach powyż­szych sys­te­mów
- dys­try­bu­cji urzą­dzeń sys­te­mów zabez­pie­czeń tech­nicz­nych słu­żą­cych orga­ni­za­cji tej ochro­ny
- doradz­twie tech­nicz­nym we wszyst­kich obsza­rach spe­cja­li­za­cji.*

 

A oto nasz certyfikat — Członek PISA nr 149

Cer­ty­fi­kat PISA SUMA

* Źró­dło: http://www.pisa.org.pl/index.php?page=strona&id=1

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *