IPELA SONY nadzwyczajne funkcje

Tech­no­lo­gia IPELA Engi­ne sta­no­wi rdzeń kolej­nych gene­ra­cji kamer Sony, gwa­ran­tu­ją­cy wzrost ich wydaj­no­ści. To ory­gi­nal­ne roz­wią­za­nie pozwa­la na osią­gnię­cie naj­wyż­szej jako­ści, przy­sto­so­wa­nie przede wszyst­kim do zasto­so­wań w miej­scach sła­bo oświe­tlo­nych, obraz o zna­ko­mi­tych para­me­trach.


Tech­no­lo­gię IPELA  Engi­ne two­rzą:

View – DR (Visi­bi­li­ty Enhan­ced Wide Dyna­mic Ran­ge) — Tech­no­lo­gia fir­my Sony, któ­ra pozwa­la two­rzyć obra­zy o bar­dzo sze­ro­kim zakre­sie dyna­mi­ki. View-DR sta­no­wi połą­cze­nie tech­no­lo­gii Wide – D, szyb­kie­go prze­twor­ni­ka Exmor™ CMOS dostar­cza­ją­ce­go do 120 kl./s oraz tech­no­lo­gii Visi­bi­li­ty Enhan­cer (VE) umoż­li­wia­ją­cej ste­ro­wa­nie kon­tra­stem każ­de­go pik­se­la nie­za­leż­nie. W ten spo­sób miej­sca moc­no prze­świe­tlo­ne oraz zaciem­nio­ne, mogą być w peł­ni widocz­ne.

XDNR (eXcel­lent Dyna­mic Noise Reduc­tion) — Umoż­li­wia eli­mi­na­cję efek­tu roz­ma­za­nia dzię­ki reduk­cji szu­mów 2D i 3D. Pozwa­la to uzy­skać wyraź­ne obra­zy zarów­no dla obiek­tów rucho­mych, jak i nie­ru­cho­mych. Jest to nie­zwy­kle uży­tecz­ne szcze­gól­nie dla zewnętrz­ne­go moni­to­rin­gu np. par­kin­gów, ulic, itp. przede wszyst­kim nocą. Funk­cja ta może być tak­że z powo­dze­niem wyko­rzy­sta­na w nad­zo­rze maga­zy­nów, sła­bo oświe­tlo­nych biur czy kory­ta­rzy.

DEPA™ Advan­ced – to ana­li­ty­ka, któ­ra umoż­li­wia auto­ma­tycz­ne wyzwa­la­nie alar­mów i ostrze­żeń na pod­sta­wie reguł okre­ślo­nych przez użyt­kow­ni­ka. Nowo­ścią jest detek­cja twa­rzy, czy­li moż­li­wość takie­go zapro­gra­mo­wa­nia alar­mu, aby uru­cha­miał się po poja­wie­niu się twarzy/człowieka  w obiek­ty­wie, a nie np. zwie­rzę­cia.

High Fra­me Rate – to moż­li­wość uzy­ska­nia nawet 60kl./sek. w roz­dziel­czo­ści Full HD    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *