W 9 odsłonach — System zarządzania obrazem — Bosch Video Management System 7.5

Sys­tem zarzą­dza­nia obra­zem fir­my Bosch (Bosch Video Mana­ge­ment Sys­tem, BVMS) to uni­kal­ne, prze­zna­czo­ne dla firm roz­wią­za­nie w zakre­sie sie­cio­we­go dozo­ru wizyj­ne­go, umoż­li­wia­ją­ce łatwe zarzą­dza­nie cyfro­wym obra­zem, dźwię­kiem i dany­mi w dowol­nej sie­ci IP. Sys­tem VMS to naj­lep­sze opcje zarzą­dza­nia obra­zem dla urzą­dzeń sie­ci CCTV fir­my Bosch, wyko­rzy­stu­ją­ce wyjąt­ko­we moż­li­wo­ści kamer i sys­te­mów zapi­su obra­zu Bosch. Ponad­to sys­tem jest wypo­sa­żo­ny w inter­fej­sy do pod­łą­cze­nia róż­nych sys­te­mów oraz urzą­dzeń innych pro­du­cen­tów, a tak­że speł­nia wyma­ga­nia norm koniecz­nych do inte­gra­cji z taki­mi roz­wią­za­nia­mi.

Zalety systemu:

 • Cią­głość pra­cy dzię­ki mak­sy­mal­nej odpor­no­ści na awa­rie.
 • Obsłu­ga do 2000 kamer z poje­dyn­czym ser­we­rem reje­stru­ją­cym prze­kła­da się na wyso­kie oszczęd­no­ści.
 • Inte­li­gent­ne auto­ma­tycz­ne prze­łą­cza­nie stru­mie­nia w celu uzy­ska­nia pod­glą­du bie­żą­ce­go.
 • Naj­lep­sza inte­gra­cja z urzą­dze­nia­mi wizyj­ny­mi fir­my Bosch.
 • Szy­fro­wa­nie komu­ni­ka­cji wycho­dzą­cej do kamer.
 

Podstawowe funkcje:

1. Wbudowana odporność na awarie

Klient offli­ne gwa­ran­tu­je nie­prze­rwa­ną pra­cę i zapew­nia pod­gląd bie­żą­cy, odtwa­rza­nie i eks­por­to­wa­nie, gdy ser­wer Mana­ge­ment Server jest odłą­czo­ny.

2. Video Recording Manager (VRM)

Opro­gra­mo­wa­nie VRM rów­no­wa­ży obcią­że­nia w nośni­kach i umoż­li­wia prze­łą­cza­nie w razie awa­rii dla sys­te­mu pamię­ci maso­wej i jest kom­pa­ty­bil­ne z iSC­SI.

3. Redundantne nagrywanie

Sys­tem umoż­li­wia zapis podwój­ny / awa­ryj­ny: pod­sta­wo­wy VRM zarzą­dza nor­mal­nym sys­te­mem zapi­su obra­zów z kamer. Pomoc­ni­cze­go VRM uży­wa się do podwój­ne­go zapi­su obra­zów z kamer. 

4. Podgląd na żywo

Bosch VMS ponad­to obsłu­gu­je pod­gląd na żywo i odtwa­rza­nie z nastę­pu­ją­cych sys­te­mów zapi­su obra­zu, z urzą­dzeń z serii DIVAR IP, lokal­nych urzą­dzeń pamię­ci maso­wej, bez­po­śred­nie­go zapi­su do pamię­ci iSC­SI; Bosch Recor­ding Sta­tion (BRS), Video Stre­aming Gate­way (VSG).

5. Kamery

- Obsłu­ga kamer pano­ra­micz­nych i UHD fir­my Bosch, nadaj­ni­ków MPEG-4 i H.264, kamer sie­cio­wych MPEG-4 i H.264 oraz kamer sie­cio­wych Auto­Do­me pra­cu­ją­cych w for­ma­cie SD i HD.
- Obsłu­gi­wa­ne roz­dziel­czo­ści HD: 720p i 1080p, 5, 8 i 12 mega­pik­se­li.
- Intel­li­gent Video Ana­ly­tics i wyszu­ki­wa­nie na pod­sta­wie ruchu w obra­zie.
- Wizyj­ny sys­tem wykry­wa­nia poża­ru.

6. Funkcje harmonogramu

Moż­li­wość zde­fi­nio­wa­nia nawet 10 har­mo­no­gra­mów zapi­su z uwzględ­nie­niem dni wol­nych i wyłą­czo­nych z har­mo­no­gra­mu.

7. Konfigurowanie alarmów

- Gene­ro­wa­nie alar­mów w zależ­no­ści od har­mo­no­gra­mu.
- Moż­li­wość uru­cho­mie­nia zapi­su obra­zu z dowol­nej kame­ry przy wystą­pie­niu alar­mu.
- Moż­na zde­fi­nio­wać 100 prio­ry­te­tów alar­mu.
- Poja­wie­nie się danych tek­sto­wych może wyzwo­lić zapis alar­mo­wy.

8. Zarządzanie użytkownikami

- Kom­pa­ty­bil­ność z funk­cją LDAP umoż­li­wia­ją­ca inte­gra­cję z sys­te­ma­mi zarzą­dza­nia użyt­kow­ni­ka­mi, np. Micro­soft Acti­ve Direc­to­ry.
- Oddziel­na kon­tro­la dostę­pu do zaso­bów dla każ­dej z grup użyt­kow­ni­ków.
- Moż­li­wość defi­nio­wa­nia upraw­nień grup użyt­kow­ni­ków w zakre­sie zabez­pie­cza­nia, usu­wa­nia, eks­por­to­wa­nia i wydru­ku obra­zu.

9. Wydajność pracy

Sys­tem Bosch VMS gwa­ran­tu­je wydaj­ną pra­cę dzię­ki zasto­so­wa­niu róż­nych środ­ków:

 • Sprzęt:
  - Ochro­na sta­cji robo­czych za pomo­cą funk­cji wylo­go­wa­nia w przy­pad­ku bra­ku aktyw­no­ści np. spo­wo­do­wa­nej nie­obec­no­ścią ope­ra­to­ra.
  - Obsłu­ga nawet 4 moni­to­rów za pomo­cą jed­nej sta­cji robo­czej. Moż­li­wość uży­cia dowol­nej licz­by ścian moni­to­rów Bosch lub ścian moni­to­rów Bar­co (seria Trans­form N-Series).
 • Intu­icyj­na obsłu­ga:
  - Wyjąt­ko­we i ela­stycz­ne okno obra­zu (zgło­szo­ny wnio­sek paten­to­wy) umoż­li­wia sto­so­wa­nie dowol­ne­go połą­cze­nia okien pod­glą­du o róż­nej wiel­ko­ści i w róż­nych ukła­dach, bez koniecz­no­ści two­rze­nia skon­fi­gu­ro­wa­nych wstęp­nie ukła­dów.
  - Każ­de z okie­nek obra­zu na żywo moż­na prze­łą­czyć na tryb odtwa­rza­nia natych­mia­sto­we­go (nie doty­czy stru­mie­ni trans­ko­do­wa­nych).
  - Moż­li­wość pod­glą­du odtwa­rza­ne­go obra­zu w wie­lu okien­kach rów­no­cze­śnie.
  - Roz­sze­rzo­ne funk­cje mapy: iko­ny wska­zu­ją stan urzą­dzeń; spe­cjal­ne zda­rze­nia sta­nu (na przy­kład alarm ruchu) moż­na ozna­czyć wybra­ny­mi kolo­ra­mi lub miga­niem; po naje­cha­niu kur­so­rem wyświe­tla się minia­tu­ro­wy obraz z kame­ry; menu kon­tek­sto­we umoż­li­wia akcep­to­wa­nie alar­mów urzą­dzeń i uzy­ska­nie dostę­pu do zapro­gra­mo­wa­nych usta­wień.
  - Moż­li­wość wybo­ru kame­ry dwu­krot­nym klik­nię­ciem lub meto­dą „prze­cią­gnij i upuść” z map loka­li­za­cji, drze­wa logicz­ne­go lub drze­wa ulu­bio­nych.
  - Auto­ma­tycz­ne prze­łą­cza­nie stru­mie­nia w zależ­no­ści od wiel­ko­ści okien­ka obra­zu i pozio­mu zoo­mu cyfro­we­go w try­bie pod­glą­du bie­żą­ce­go.
 • Wydaj­ność wyszu­ki­wa­nia:
  - Wyszu­ki­wa­nie na pod­sta­wie ruchu w obra­zie umoż­li­wia uży­cie na zapi­sa­nych obra­zach algo­ryt­mów inte­li­gent­nej ana­li­zy obra­zów (Intel­li­gent Video Ana­ly­sis, IVA).
  - Funk­cja wyszu­ki­wa­nia ruchu w nagra­niach umoż­li­wia łatwe zna­le­zie­nie zmian w wybra­nych obsza­ra­ce.
  - Funk­cja zaawan­so­wa­nej osi cza­su umoż­li­wia łatwe wyszu­ki­wa­nie nagrań z pre­zen­ta­cją gra­ficz­ną
  - Moż­li­wość eks­por­tu wybra­nych frag­men­tów nagrań na pły­tę DVD, dys­ki sie­cio­we lub do zewnętrz­nej pamię­ci USB zale­d­wie kil­ko­ma klik­nię­cia­mi myszy.
  - Ope­ra­tor może wyszu­ki­wać dane tek­sto­we, aby szyb­ko zna­leźć odpo­wied­nie nagra­nia.
 

Źró­dła: 

http://resource.boschsecurity.com/documents/BoschVMS_Data_sheet_plPL_28216297995.pdf

https://www.boschsecurity.com/xc/en/software-and-services/management-software/bvms/

https://pl.boschsecurity.com/05_news_and_extras_3/01_productnews_3/01_productnews_technologie_2/bosch_vms_3/bosch-video-management-system

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

FreshMail.pl
 

Otrzymuj informacje o nowościach na skrzykę email

FreshMail.pl