Milestone Transact monitoring z kasą fiskalną

Xprotect Transact pomaga przemy­słowi detalicznemu w identy­fi­kacji problemów w powią­zaniu z punktami sprzedaży oraz urządze­niami wypła­ca­jącymi pieniądze, redukując w ten sposób ubytki sprzedaży, kradzieże i oszustwa oraz zapew­niając bezpie­czeństwo w sklepie.

Dostar­czając rozwią­zanie pozwa­lające na synchro­ni­zację obrazu video z kamery, z obrazem przed­sta­wia­jącym paragon w czasie rzeczy­wistym, pozwa­lając w ten sposób na łatwe monito­ro­wanie prawi­dło­wości zakupów. To świetne narzędzie dowodowe, które może być z łatwością wykorzy­stywane jako dowód w sprawie.

Najważ­niejsze funkcje:

- pozwala zwery­fi­kować czy produkty zostały prawi­dłowo i w odpowiedniej ilości zeska­nowane
— oprogra­mo­wanie pozwala wysyłać powia­do­mienia za każdym razem, gdy skanowany jest dany rodzaj produktów
— pozwala na śledzenie konkretnych treści w paragonach oraz wywoływać akcję na kamarze, kiedy dana treść się pojawia na paragonie, w ten sposób można łatwo sprawdzić kiedy sprze­dawcy dali specjalny rabat lub wykorzy­stali karty podarunkowe.