Do zastosowań specjalnych — termowizja w inteligentnym wydaniu – 5 zalet sieciowych kamer Bosch Dinion thermal IP 8000

Sie­cio­we kame­ry ter­mo­wi­zyj­ne Bosch z serii Dinion IP ther­mal 8000 to gwa­ran­cja wyso­kiej jako­ści i szcze­gó­ło­wej ana­li­ty­ki obra­zu.

Termowizja + Inteligentna analiza obrazu

 

1. Termowizja

Kame­ra reje­stru­je czy­tel­ny i wyraź­ny obraz zarów­no w dzień jak i w nocy, nawet w trud­nych warun­kach pogo­do­wych przy poja­wie­niu się mgły czy dymu. Wypo­sa­żo­na jest bowiem w minia­tu­ro­wy czuj­nik bolo­me­trycz­ny z tlen­kiem wana­du pra­cu­ją­cy bez chło­dze­nia, co zapew­nia dosko­na­łą jakość reje­stro­wa­ne­go obra­zu.

2. Inteligentna analiza obrazu

Wbu­do­wa­na ana­li­za obra­zu z pro­stą kali­bra­cją, zapew­nia więk­szą odpor­ność na fał­szy­we alar­my oraz sze­ro­ki  zasięg iden­ty­fi­ka­cji. Kali­bra­cja kame­ry jest nie­zwy­kle szyb­ka i łatwa, wystar­czy tyl­ko usta­wić wyso­kość kame­ry. Pozo­sta­łe infor­ma­cje potrzeb­ne do ska­li­bro­wa­nia ukła­du do ana­li­zy sygna­łu wizyj­ne­go dostar­cza­ne są przez prze­twor­nik wewnętrz­ne­go żyroskopu/akcelerometru. Nie­za­wod­ny sys­tem zmniej­sza tak­że ilość fał­szy­wych alar­mów powo­do­wa­nych przez drga­ją­ce obiek­ty (poru­sza­ją­ce się liście na wie­trze) czy warun­ki pogo­do­we (deszcz, grad). Z kolei dzię­ki dołą­cze­niu meta­da­nych do reje­stro­wa­ne­go obra­zu moż­li­we jest szyb­kie odszu­ki­wa­nie odpo­wied­nich frag­men­tów z wie­lo­go­dzin­nych nagrań. Dodat­ko­wo meta­da­ne mogą być przy­dat­ne w funk­cji zli­cza­ją­cej, na przy­kład do zli­cza­nia osób czy pobie­ra­nia infor­ma­cji o gęsto­ści tłu­mu. Funk­cje ana­li­tycz­ne pozwa­la­ją na sku­tecz­ne wykry­wa­nie, śle­dze­nie i ana­li­zę obiek­tów.

3. Daleki zasięg detekcji

Wie­le warian­tów kame­ry Dinion IP ther­mal i zasto­so­wa­nie róż­no­rod­nych obiek­ty­wów daje moż­li­wość bar­dzo dale­kiej detek­cji ludzi i obiek­tów. Model kame­ry o para­me­trach: obiek­tyw 65 mm, roz­dziel­czość VGA (640x480), pole widze­nia  9,6 ° (poziom) x 7,2° (pion) umoż­li­wia detek­cję obiek­tów nawet do 5850 m.

4. Bardzo dobra ostrość obrazu

Kame­ry dostęp­ne są w dwóch wer­sjach o roz­dziel­czo­ści QVGA 320x240 z czę­sto­tli­wo­ścią odświe­ża­nia 9 lub 60 kl/sek i VGA 640x480 z czę­sto­tli­wo­ścią odświe­ża­nia 9 lub 30 kl/sek. Dzię­ki tak niskiej roz­dziel­czo­ści kame­ra jest w sta­nie zapew­nić obraz o bar­dzo dobrej ostro­ści.

5. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Trzy­po­zio­mo­wa ochro­na hasłem dostę­pu do urzą­dze­nia i trans­mi­sji danych zapew­nia naj­wyż­szy poziom ochro­ny i bez­pie­czeń­stwa. Dostęp do prze­glą­dar­ki sie­ci Web moż­na zabez­pie­czyć pro­to­ko­łem HTTPS, a aktu­ali­za­cja opro­gra­mo­wa­nia może odby­wać się za pomo­cą bez­piecz­ne­go uwie­rzy­tel­nio­ne­go prze­sy­łu. Obsłu­ga wbu­do­wa­nej plat­for­my Tru­sted Plat­form Modu­le (TPM) i infra­struk­tu­ry klu­cza publicz­ne­go (PKI) zapew­nia dosko­na­łą ochro­nę przed ata­ka­mi.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o kame­rze znaj­dziesz tutaj:

 

Zobacz mode­le kame­ry w naszym skle­pie VIPOS

enclosure:
https://suma.solutions/wp-content/uploads/2018/02/Plik-multimedialny1.mp4 1554544 video/mp4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *