Zarabianie kabla sieciowego

Wiele osób pyta, jak przygo­tować kabel sieciowy. Poniżej opisa­liśmy w paru słowach jak „zarobić” końcówkę kabla ethernet, tak aby kamera działała poprawnie.

Istnieją różne kategorie skrętki — nas będzie intere­sowała kategoria piąta [CAT 5], która jest w stanie zapewnić trans­misję do 100 Mbps.

Jeżeli chodzi o maksy­malną długość kabla to w zależ­ności od źródła jest to od 100 do 160 metrów

Wyróżniamy 3 rodzaje połączeń końcówek kabla UTP:

  • Kabel odwrotny telefo­niczny – zaciśnięty tak że, końcówka 1 do 8, końcówka 7 do 2, , końcówka 6 do 3 itd.
  • Kabel prosty — końcówka 1 do 1, końcówka 2 do 2, itd. – połączenie Ethernet najczę­ściej spotykane.
  • Kabel krzyżowy — odwraca tylko niektóre połączenia, spotykane przy podłą­czaniu urządzenia wprost do karty sieciowej komputera.

Do połączenia kamery z koncen­tra­torem (np. switch-em ) stosuje się połączenie proste, czyli obie końcówki muszą być połączone 1 do 1 wg standardu 568A lub 568B.

Do połączenia kamery bezpo­średnio do karty sieciowej komputera stosuje się połączenie krzyżowe . Ten kabel charak­te­ryzuje się tym, że jedna końcówka jest podłą­czona wg standardu 568A a druga wg standardu 568B.

Jeżeli chcemy, aby nasza sieć zapew­niała trans­misje 100 Mbps, musimy skrupu­latnie przestrzegać, by kolory poszcze­gólnych przewodów połączyć wg. ściśle określonej kolej­ności. Związane jest to z koniecz­nością ich wzajemnego “ekrano­wania” się.

Fizyczne połączenie wtyczek RJ-45 ze skrętką — do tego celu wykorzy­stujemy zaciskarkę.

Zarobienie kabla wygląda następująco: