gwarancja do 6 lat

wydłużona gwarancja vivotek

Prawdziwy spokój …

Kamery VIVOTEK będą teraz dłużej pod opieką fachowców! Dzięki dłuższym okresom gwarancji nie musisz martwić się skutkami awarii, ani kosztami niepla­no­wanych napraw. Poznaj komfort użytko­wania profe­sjo­nalnych systemów monito­ringu!

Gwarancja VIVOTEK

Wydłużona gwarancja VIVOTEK to nie tylko poczucie bezpie­czeństwa i komfort, ale również:

01Atrakcyjna cena – jedno­razowa opłata za wydłu­żenie gwarancji (nawet do 3 dodat­kowych lat) po upływie gwarancji podsta­wowej.

02Elastyczna oferta — sam decydujesz, ile chciałbyś lat dodat­kowej ochrony, a gwarancję możesz wydłużyć w inter­wałach rocznych.

03Niższe koszty eksplo­atacji – dłuższa gwarancja to zabez­pie­czanie niepla­no­wanych kosztów i zabez­pie­czenie naprawy kamer nieza­leżne od sprze­dawcy systemu.

04Autoryzowana obsługa — VIVOTEK zatrudnia doświad­czonych doradców technicznych, którzy pomagają sprawnie diagno­zować i naprawiać trudniejsze usterki. Podczas napraw systemy są diagno­zowane pod kątem zgodności insta­lacji ze sztuką zawodową.

 

Wydłużona gwarancja VIVOTEK jest programem ochrony pogwa­ran­cyjnej dostępnym u Autory­zo­wanych Partnerów VIVOTEK. Firmy te udzielają również szcze­gó­łowych infor­macji na temat programu. Pakiet wydłu­żonej gwarancji VIVOTEK jest dostępny w dniu zakupu produktu.

 

Chiałbyś poroz­mawiać o tym produkcie?

Wybie­rając numer telefonu 801 084 086 lub dla telefonów komór­kowych 32 757 98 55,
zosta­niesz połączony z pierwszym dyspo­zy­cyjnym specja­listą działu handlowego.

Obserwuj nas też na

face  instagr tumbrl youtube